Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novelizace zákona o daních z příjmů

V současné době je v Poslanecké sněmovně několik novel zákona o daních z příjmů. Nejdůležitější je novela v tzv. „Vládním návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů“ („Návrh“). Tento Návrh zákona prošel od svého původního znění několika změnami. V současné době prochází Návrh druhým čtením a bude s největší pravděpodobností dále upraven o pozměňovací návrhy. Dále uvádíme vybraná ustanovení návrhu.

V současném znění Návrhu dochází ke zpřísnění podmínek pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Od daně z příjmů budou osvobozeny pouze příjmy z prodeje investičních cenných papírů fyzických osob a cenných papírů kolektivního investování, jestliže k jejich převodu dojde po uplynutí 6 měsíců od jejich nabytí, přičemž toto osvobození se vztahuje jen na osoby, jejichž celkový podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5%. Podmínka, že cenné papíry nejsou zahrnuty do obchodního majetku osoby či že nebyly zahrnuty do obchodního majetku 6 měsíců před prodejem cenných papírů, zůstává zachována.

Tato nová úprava osvobození příjmů z prodeje cenných papírů se nebude vztahovat na cenné papíry nabité z cenných papírů nabytých poplatníkem do konce roku 2007. Při jejich prodeji se bude postupovat dle stávajícího znění zákona.

Podmínky osvobození příjmů z prodeje účasti na obchodní společnosti a příjmů z převodu členských práv družstva, podmínky zůstávají stejné, tj. pro osvobození těchto příjmů platí zejména, že doba mezi jejich nabytím a převodem přesahuje dobu pěti let a zároveň je splněna podmínka, že tento majetek nebyl pořízen z obchodního majetku poplatníka. Tyto podmínky budou platit i pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, jež nelze dle Návrhu považovat za investiční cenné papíry a cenné papíry kolektivního investování.

Dále již nebude za cenu obvyklou u půjček považováno úrok na úrovni 140% diskontní sazby ČNB. Pokud tedy bude věřitelem spojená osoba, poplatníci budou muset být vždy schopni prokázat, že sjednaná výše úroku je obvyklá. Jedinou výjimkou bude případ, kdy je věřitelem český daňový nerezident či společník nebo člen družstva. V tomto případě bude možné sjednat i nižší úrok než by byl sjednán mezi nezávislými osobami. Dosud bylo možné sjednat nižší úrok ve vybraných případech u půjček, nikoli u úvěrů.

Dle návrhu bude rozšířen výčet daňově uznatelných nákladů mimo jiné o náklady (výdaje) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků. U léků, léčiv či potravinářských výrobků pouze tehdy, jestliže doba jejich použitelnosti prošla a nelze je dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu.

Poplatníci budou moci zcela nově požádat příslušného správce daně o závazné posouzení

  • způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům,
  • poměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovitostí používané z části k podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti anebo k pronájmu a z části k soukromým účelům, které lze uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Bude rozšířen i taxativní výčet daňově neuznatelných nákladů. Například o náklady na nealkoholické nápoje poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti. Nově budou za daňově neuznatelné náklady považovány finanční výdaje (náklady) u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, kterými se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí 1% z úhrnu nájemného, a to jen pokud hodnota daných finačních nákladů (výdajů) převýší v úhrnu za zdaňovací období 1.000.000 Kč.

Dále je očekávána změna v podmínkách pro daňovou uznatelnost úroků z úvěrů a půjček, tzv. pravidla nízké kapitalizace. Pro uznatelnost těchto nákladů budou platit velmi přísná pravidla. Uvádíme jen některá z nich. V případě Vašeho zájmu o detailnější informace nás kontaktujte.

Finanční náklady bude tedy možno zahrnout do základu daně

  • jestliže finanční náklady nepřesáhnou částku zjištěnou jako násobek jednotné úrokové míry[1] zvýšené o čtyři procentní body a průměrného stavu úvěrů a půjček. Úroky z úvěrů a půjček vyjádřených v různých měnách se posuzují samostatně za jednotlivé měny.
  • v poměrné výši vztahující se k úvěrům od nespojených osob, jejichž výše v průběhu zdaňovacího období (zákon nestanoví, jak se tato výše posuzuje) nepřesáhne šestinásobek vlastního kapitálu, nebo
  • v poměrné výši vztahující se k úvěrům, u nichž je věřitelem nebo osobou, která poskytuje zajištění úvěru, spojená osoba (dle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů) a jejichž výše v průběhu zdaňovacího období nepřesáhne dvojnásobek vlastního kapitálu (doposud se uplatňuje poměr 4:1), u bank nebo pojišťoven trojnásobek vlastního kapitálu (doposud se uplatňuje poměr 6:1).

Nové znění ustanovení upravující pravidla nízké kapitalizace by se mělo vztahovat jen na smlouvy o půjčkách a na úvěrové smlouvy uzavřené po dni nabytí účinnosti Návrhu a na smlouvy, k nimž budou dodatky uzavřeny po dni nabytí účinnosti Návrhu, a to jen v letech 2008 a 2009. Od 1.1.2010 se nová pravidla nízké kapitalizace budou vztahovat na veškeré smlouvy, tzn. bez ohledu na den uzavření.

Již několikátou změnu čeká i ustanovení § 38na, jež upravuje podmínky pro uplatnění daňové ztráty jako položky snižující základ daně. Změní se především podmínky a náležitosti žádosti o závazné posouzení správce daně skutečnosti, zda lze daňovou ztrátu uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně.

Kromě Návrhu bude zákon o daních z příjmů novelizován i v souvislosti s novelizací insolvenčního zákona. Zákon o daních z příjmů bude doplněn o § 38gb, jež bude upravovat podávání daňového přiznání v insolvenčním řízení.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×