Úvod » Novinky a publikace » Článek

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a pracovněprávní oblast

Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů („ZSVR“) se dotkl rovněž stěžejních pracovněprávních předpisů. Změny jsou účinné od 1.1.2008.

V zákoníku práce (část dvacátá sedmá ZSVR) došlo k poměrně významné změně úpravy potvrzení o zaměstnání; podle nového ust. § 313 odst. 1 písm. d) je zaměstnavatel povinen v potvrzení uvést, zda byl pracovní poměr ukončen pro porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem. Důvodem je souvislost se zpřísněním podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti (viz dále). Převážná většina ostatních změn se týká poskytování náhrady mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti; použitelnost této úpravy je však ve smyslu ust. § 393a vázána na účinnost nového zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.), která má nastat k 1.1.2009.

V zákoně o zaměstnanosti (část třicátá šestá ZSVR) se v ust. § 39 odst. 2 omezuje nárok na podporu v nezaměstnanosti mj. pro uchazeče, s kterým byl v posledních 6-ti měsících před zařazením do evidence rozvázán pracovní poměr pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně. Další změnou z pohledu zaměstnavatele je nový způsob určení výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením zakotvený v § 78; příspěvek bude náležet zásadně ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na takového zaměstnance včetně odvedeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, avšak s maximálním limitem 9 000 Kč u osob s těžším zdravotním postižením a 6 500 Kč u ostatních. Nově se však vylučuje možnost souběhu tohoto příspěvku s příspěvkem na vytvoření pracovních příležitostí nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×