Lex voucher pro oblast kultury

24. květen 2020

Dne 19. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí („Zákon“). Nejen pro oblast cestovního ruchu, ale i pro oblast kultury tak byla zavedena možnost pořadatele vydat na místo vrácení vstupného poukaz na kulturní akci.

Nájem prostor pro podnikání AKTUALIZACE02

18. květen 2020

Dne 27. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Uvedený zákon byl schválen ve znění, ve kterém jej schválila Poslanecká sněmovna dne 8. 4. 2020 na 44. schůzi, tj. nikoli ve znění následných pozměňovacích návrhů Senátu. 

Úvěrové financování v době COVID – základní dopady na smlouvy o financování

31. březen 2020

Obecné otázky dopadů mimořádných opatření na smluvní vztahy jsme zmiňovali ZDE, ve vztahu ke smlouvám o financování pak platí další specifika, jejichž základní nástin je uveden v tomto dokumentu. Smlouvy o financování jsou vedle dodavatelsko-odběratelských ujednání dalším základním stavebním kamenem každého podnikání i soukromého života, proto by jim měla být v časech mimořádných opatření věnována patřičná pozornost​ tak, aby příslušné subjekty neztratily přístup k financování svého podnikání a dalších aktivit.

Jak podepisovat dokumenty elektronicky?

24. březen 2020

Kdy a jak se lze vyhnout kontaktu s protistranou a zajistit podepsání dokumentu elektronicky? Je možné elektronický způsob podepisování považovat za relevantní z hlediska uznatelnosti takového uzavření smlouvy a jak se k tomu staví české právo a judikatura?

Jak může dopadnout stávající situace na vaše smluvní vztahy

15. březen 2020

Mnohá přijatá vládní opatření mohou znemožňovat plnění některých smluvních závazků? Jak je to v takovém případě s plněním smluv, resp. s jejich neplněním?