Lex voucher pro oblast kultury

Dne 19. 5. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí („Zákon“). Nejen pro oblast cestovního ruchu, ale i pro oblast kultury tak byla zavedena možnost pořadatele vydat na místo vrácení vstupného poukaz na kulturní akci.

Dne 10. března 2020 byl mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví stanoven zákaz pořádání kulturních akcí s účastí nad 100 osob. Dne 12. 3. 2020 Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a rozhodla o přijetí krizového opatření č. 199, kterým s účinností od 13. března 2020 zrušila uvedené mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Důvodem bylo rozšíření a současně zpřísnění zákazu konání mj. kulturních akcí, které vláda podmínila přítomností nanejvýš třiceti osob. Následovalo zpřísňování a regulace dalšími opatřeními, přičemž k prvnímu rozvolnění dojde až od 25. května 2020, od kdy je mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví opětovně povoleno konání mj. kulturních akcí s účastí do 300 osob a stanoveny podmínky, za kterých se mohou konat. Plné odstranění zákazu a omezení se zatím nečeká. I to byl důvod přijetí Zákona iniciovaného Ministerstvem kultury, který se použije na kulturní festivaly, přehlídky a obdobné kulturní akce („kulturní akce“) s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020 zrušené z důvodu pandemie.

Zákon stanovuje ochrannou dobu, po kterou se pořadatelům kulturních akcí („Pořadatel“) odkládá povinnost k vrácení vstupného za kulturní akci již uhrazeného zákazníkem nebo třetí osobou před nabytím účinnosti Zákona. Dle důvodové zprávy se za vstupné považují nejen vstupenky na jednotlivé kulturní akce, ale i akreditace na přehlídky a festivaly opravňující ke vstupu na celý festivalový program nebo jeho část. Ochranná doba začíná běžet dnem oznámení Pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2021, neskončí-li podle Zákona dříve (jak bude uvedeno níže).

Vzhledem k tomu, že u vstupenek prodaných v předprodeji Pořadatel zpravidla nezná konkrétního zákazníka a nemá na něj kontakt, byla Zákonem zvolena konstrukce vydání poukazu na kulturní akci („Poukaz“) na základě žádosti zákazníka. Zákazník je tedy v případě zrušení kulturní akce oprávněn do 31. března 2021 požádat Pořadatele o vydání Poukazu („Poukaz“). Pořadateli plyne ze Zákona povinnost vydat Poukaz nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. Poukaz je platný po dobu trvání ochranné doby a mimo jiné obsahuje právě peněžní částku odpovídající nejméně hodnotě uhrazeného vstupného. Pořadatel má povinnost nabídnout zákazníkovi na základě Poukazu a po dobu trvání ochranné doby náhradní kulturní akci. V případě, že by došlo k rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě, nesmí Pořadatel požadovat od zákazníka nad rámec Poukazu doplacení tohoto rozdílu.

Ochranná doba může v Zákonem předvídaných situacích skončit i dříve. Půjde o situace, kdy Pořadatel nevydal zákazníkovi Poukaz do 1 měsíce od žádosti zákazníka nebo pokud Pořadatel nenabídl zákazníkovi náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. října 2021 do 6 měsíců od vydání Poukazu.

Ochranná doba se neuplatní v případě Zákonem stanovených zvlášť zranitelných skupin zákazníků. Tyto osoby mají ze Zákona možnost trvat na vrácení uhrazeného vstupného za danou kulturní akci. Mezi zvlášť zranitelné skupiny zákazníků Zákon zařazuje mimo jiné osoby se zdravotním postižením, osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání či osamělé rodiče pečující o nezaopatřené děti.

Zákon ukládá Pořadateli povinnost na základě žádosti zákazníka vrátit veškeré uhrazené platby za danou kulturní akci nejdéle do 14 dnů od skončení ochranné doby. Z důvodů právní jistoty pak Zákon obsahuje ustanovení o splnění povinnosti vrátit vstupné využitím Poukazu k uhrazení vstupného na náhradní kulturní akci. Pořadateli je rovněž stanovena povinnost zákazníka jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem poučit o jeho právech plynoucích ze Zákona.

Spatřovaným cílem Zákona je dle důvodové zprávy zachování rovnováhy mezi oprávněnými zájmy podnikatelů v této oblasti a zákazníků. V souvislosti s cílem této právní úpravy důvodová zpráva rovněž zmiňuje odvrácení hrozby hromadných úpadků jednotlivých pořadatelů kulturních akcí, kterým vzhledem k dopadům pandemie chybí likvidní finanční prostředky. Jen čas ukáže, zda bude cíl Zákona naplněn.