Úvod » Naši lidé » Profil

Jan Dědič (partner)

Advokát od roku 1990.

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1975, JUDr. - 1979)

Akademické hodnosti a aktivity

docent (1993), profesor (1995), pedagogická činnost na Vysoké škole ekonomické a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Publikační činnost

 • monografie, komentáře k zákonům, učebnice, stati v odborném tisku
 • První česká učebnice pro ekonomy po roce 1989 - DĚDIČ, Jan, ŠVARC, Zbyněk a kol.: Učebnice práva pro ekonomy. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1994. 910 s.,
 • DĚDIČ, Jan. Burza cenných papírů a komoditní burza. Praha: Prospektrum, 1993. 295 s., ve které jsem prezentoval a rozšířil svou habilitační práci na Právnické fakultě UK,
 • DĚDIČ, Jan, PAULY, Jan. Cenné papíry. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1994. 218 s., první ucelená publikace o cenných papírech po roce 1989,
 • DĚDIČ, Jan, KUNEŠOVÁ – SKÁLOVÁ, Jana. Společnost s ručením omezeným a její právní a účetní otázky. Praha: BOVA – POLYGON, 1999. 700 s., v níž je podán ucelený výklad problematiky společnosti s ručením omezeným z právního, účetního i daňového hlediska,
 • DĚDIČ, Jan a kol.: Obchodní zákoník. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1997. 1303 s. – komentář, který získal ocenění na Karlovarských právnických dnech za nejlepší publikace roku,
 • DĚDIČ, Jan a kol. Obchodní zákoník, Komentář, díl I. – IV., Polygon, Praha, 2002,
 • DĚDIČ, Jan, ČECH Petr, Obchodní právo po vstupu ČR do EU. 1. a 2. vyd. Polygon, Praha, 2004 a 2005 – první ucelený výklad důsledků vstupu ČR do EU v oblasti obchodního práva.
 • DĚDIČ, Jan, ČECH Petr, Evropské právo společností. 1. vyd. Polygon, Praha, 2004, první ucelený výklad evropského práva společností s uvedením plného znění pramenů evropského práva
 • DĚDIČ, Jan, ČECH Petr, Evropská společnost. 1. vyd. Polygon, Praha, 2006, jediná ucelená publikace o evropské společnosti v ČR
 • DĚDIČ, Jan, ŠTENGLOVÁ Ivana, KŘÍŽ Radim, ČECH Petr, Akciové společnosti. 7., přepracované vydání. C. H. Beck, Praha, 2012
 • DĚDIČ Jan a kol.: Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi, BOVA POLYGON, Praha 2012
 • ŠVARC, Z. a kol. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
 • HAVEL, Bohumil - ŠTENGLOVÁ, Ivana - DĚDIČ, Jan - JINDŘICH, Miroslav a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. 1.vyd. C.H.Beck 2015
 • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. 1. vyd. Wolters Kluwer 2015
 • ŠTENGLOVÁ, Ivana - DĚDIČ, Jan, TOMSA Miloš a kol. Základy obchodního práva. Vysokoškolská učebnice. Leges 2015
 • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, s. 228, ISBN: 978-80-7598-084-7

Veřejné aktivity

expert v oblasti obchodního práva

Členství

 • Česká advokátní komora
 • Člen Legislativní rady vlády ČR od r. 2004
 • Předseda rozkladové komise České národní banky
 • Člen komise pro rekodifikaci soukromého práva (činnost komise ukončena v r. 2012)
 • Člen komise pro zákon o obchodních společnostech a družstvech (činnost komise ukončena v r. 2012)
 • Člen skupiny pro novelizaci zákona o obchodních korporacích
 • Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • Spolutvůrce obchodního zákoníku a novel obchodního zákoníku přijatých zákonem č. 370/2000 Sb., účinným od 1. 1. 2001 a zákonem č. 501/2001 Sb., účinným od 31. 12. 2001 a novely zákona o cenných papírech v souladu s Evropskými směrnicemi
 • Člen redakční rady časopisu Bulletin advokacie, Obchodněprávní revue a Právní rádce

Specializace

Články on-line

Další

 • Právník roku 2006 – obchodní právo (soutěž Právník roku, organizovaná Českou advokátní komorou a společností ePravo.cz, pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a dalších právnických profesních organizací
 • Bronzová medaile Atonína Randy udělené Jednotou českých právníků
 • Stříbrná medaile Karola Planka udělené spolkem Karlovarské právnické dny
 • Stříbrná medaile Vysoké školy ekonomické v Praze
 • V anketě Hospodářských novin (březen 2007) označen za jednoho z pěti nejvlivnějších českých právníků
 • Výuka na VŠE v Praze, katedra podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů
 • Člen komise pro státní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
 • Aktivní účast na tvorbě a rekodifikaci zejména: 
  • obchodního zákoníku
  • zákona o komoditních burzách
  • zákona o investičních společnostech a investičních fondech
  • zákona o cenných papírech
  • zákona o burze cenných papírů
  • zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
  • zákona o obchodních korporacích
  • nového občanského zákoníku zejména s ohledem problematiku právnických osob
  • zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob
 • Jan Dědič byl označen podle IFLR 1000, prestižního mezinárodního průvodce světovými advokátními kancelářemi a právníky, jako Leading Lawyer v kategorii Restructuring and Insolvency.

 • Právní články na Patria.cz

Jan Dědič

Jazykové znalosti

 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk

Kontakt


vizitka, (*.vcf)

Sídlo Praha
+420 224 103 316
+420 224 103 234
ksbpraha@ksb.cz

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×