Jan Dědič partner

Profesor Jan Dědič je partnerem KŠB. Profesor Dědič je jedním z nejuznávanějších českých expertů na obchodní právo s bohatými zkušenostmi v oblasti koncernového práva. Vedle dlouhodobých zkušeností se zpracováváním expertíz pro veřejné instituce je profesor Dědič autorem řady publikací, komentářů, učebnic či odborných textů a má rovněž bohaté zkušenosti s přednáškovými a jinými vzdělávacími aktivitami.

Jan Dědič is a well-known specialist for corporate law among Czech lawyers.

LEGAL500 2024

Specializace


Reference

Dlouhodobé právní poradenství v korporačních záležitostech společnostem ČEZ a Komeční banka.

Profil

Advokát od roku 1990.

Ocenění:

 • Čestná medaile k 50. výročí Legislativní rady vlády
 • Právník roku 2006 – obchodní právo (soutěž Právník roku)
 • Bronzová medaile Atonína Randy udělená Jednotou českých právníků
 • Stříbrná medaile Karola Planka udělená spolkem Karlovarské právnické dny
 • Stříbrná medaile Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Jan Dědič je opakovaně oceňován prestižní mezinárodní ratingovou agenturou IFLR 1000 jako Leading Lawyer v kategorii Restructuring and Insolvency.

Vzdělání:

 • Profesor pro obor právo v podnikání - 1995
 • Docent pro obor obchodní právo – 1992
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1975, JUDr. - 1979)

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • Člen Legislativní rady vlády ČR od r. 2004
 • Předseda rozkladové komise České národní banky
 • Člen komise pro rekodifikaci soukromého práva (činnost komise ukončena v r. 2012)
 • Člen komise pro zákon o obchodních společnostech a družstvech (činnost komise ukončena v r. 2012)
 • Člen skupiny pro novelizaci zákona o obchodních korporacích
 • Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 • Spolutvůrce obchodního zákoníku a novel obchodního zákoníku přijatých zákonem č. 370/2000 Sb., účinným od 1. 1. 2001 a zákonem č. 501/2001 Sb., účinným od 31. 12. 2001 a novely zákona o cenných papírech v souladu s Evropskými směrnicemi
 • Člen redakční rady časopisu Bulletin advokacie, Obchodněprávní revue, Obchodní právo a Právní rádce
 • Člen komise pro státní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Ostatní:

 • V anketě Hospodářských novin (březen 2007) označen za jednoho z pěti nejvlivnějších českých právníků
 • Výuka na VŠE v Praze, katedra podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů
 • Aktivní účast na legislativě v souvislosti s působením v Legislativní radě vlády
Jan Dědič

Jazyky

 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

 • LASÁK, J., DĚDIČ, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z. a kolektiv Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. (vedoucí autorského týmu). Publikace byla na XXIX. ročníku Karlovarských právnických dnů oceněna jako nejpřínosnější právnická publikace roku.
 • DĚDIČ Jan, DOSOUDILOVÁ Petra, HAMRAN Richard, ŠTEFKO Martin Jakým zákonům by měli podnikoví právníci věnovat pozornost? Práv. Rádce, 2019
 • ŠTENGLOVÁ, Ivana, DĚDIČ, Jan Základy obchodního práva, Leges, 2019
 • Jan DĚDIČ, Jana GURIČOVÁ, Josef KŘÍŽ, Jan LASÁK, Jakub POROD: Zákon o státním podniku. Komentář. 1. vyd. Wolters Kluwer 2018, s. 228, ISBN: 978-80-7598-084-7
 • ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018
 • ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., Dědič, J. a kol. Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer 2016
 • DĚDIČ, J., LASÁK, J., KŘÍŽ J. a kol. Judikatura k rekodifikaci: Obchodní společnosti. VI. sv. 1. vyd. Wolters Kluwer 2015
 • HAVEL, Bohumil - ŠTENGLOVÁ, Ivana - DĚDIČ, Jan - JINDŘICH, Miroslav a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. 1.vyd. C.H.Beck 2015
 • ŠVARC, Z. a kol. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. 4. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
 • DĚDIČ Jan a kol.: Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi, BOVA POLYGON, Praha 2012
 • DĚDIČ, Jan, ŠTENGLOVÁ Ivana, KŘÍŽ Radim, ČECH Petr, Akciové společnosti. 7., přepracované vydání. C. H. Beck, Praha, 2012
 • DĚDIČ, Jan, ČECH Petr, Evropská společnost. 1. vyd. Polygon, Praha, 2006, jediná ucelená publikace o evropské společnosti v ČR
 • DĚDIČ, Jan, ČECH Petr, Evropské právo společností. 1. vyd. Polygon, Praha, 2004, první ucelený výklad evropského práva společností s uvedením plného znění pramenů evropského práva
 • DĚDIČ, Jan, ČECH Petr, Obchodní právo po vstupu ČR do EU. 1. a 2. vyd. Polygon, Praha, 2004 a 2005 – první ucelený výklad důsledků vstupu ČR do EU v oblasti obchodního práva
 • DĚDIČ, Jan a kol.: Obchodní zákoník. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1997. 1303 s. – komentář, který získal ocenění na Karlovarských právnických dnech za nejlepší publikace roku, DĚDIČ, Jan a kol. Obchodní zákoník, Komentář, díl I. – IV., Polygon, Praha, 2002
 • DĚDIČ, Jan, KUNEŠOVÁ – SKÁLOVÁ, Jana. Společnost s ručením omezeným a její právní a účetní otázky. Praha: BOVA – POLYGON, 1999. 700 s., v níž je podán ucelený výklad problematiky společnosti s ručením omezeným z právního, účetního i daňového hlediska
 • DĚDIČ, Jan a kol.: Obchodní zákoník. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1997
 • DĚDIČ, Jan, PAULY, Jan. Cenné papíry. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1994. 218 s., první ucelená publikace o cenných papírech po roce 1989
 • DĚDIČ, Jan. Burza cenných papírů a komoditní burza. Praha: Prospektrum, 1993. 295 s., ve které prezentoval a rozšířil svou habilitační práci na Právnické fakultě UK
 • První česká učebnice pro ekonomy po roce 1989 - DĚDIČ, Jan, ŠVARC, Zbyněk a kol.: Učebnice práva pro ekonomy. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1994. 910 s.
 • monografie, komentáře k zákonům, učebnice, stati v odborném tisku

Přednášky (pro KŠB Institut, Justiční akademii nebo agenturu BOVA):

 • Přeměny obchodních korporacích
 • Novela zákona o obchodních korporacích
 • Akciová společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Opatrovnictví obchodních korporací
 • Zástavní právo k podílům a cenným papírům
 • Stanovy akciové společnosti

Články

Autoři z KŠB se podíleli na zcela novém vydání monografie „Akciové společnosti“

KŠB opětovně zařazena do prestižního žebříčku IFLR1000

Ocenění za nejpřínosnější právnickou publikaci v ČR a SR

Aplikovatelnost velikostní přirážky při stanovení spravedlivé hodnoty akcií a výše přiměřeného protiplnění

Ocenění Jana Dědiče a Vlastimila Pihery za přínos české legislativě

Komentář k zákonu o státním podniku

KŠB opětovně zařazena do prestižního žebříčku IFLR1000

Profesor Jan Dědič pro Lidové noviny na téma novely zákona o obchodních korporacích

KŠB znovu zařazena do prestižního žebříčku Legal 500

Jan Dědič hostem XXV. ročníku konference Karlovarské právnické dny

Další právní publikace na trhu z pera členů advokátní kanceláře KŠB

Profesor Jan Dědič poskytl rozhovor Hospodářským novinám

Úspěchy KŠB v právních žebříčcích

Startuje nový KŠB Institut s profesorem Janem Dědičem

Profesor Dědič pro Hospodářské noviny: Rekodifikace umožní jednodušší zakládání společností a provádění změn v obchodním rejstříku

Profesor Dědič pro Právo & Byznys: Zjednodušil bych zákony

Rozhovor partnera KŠB prof. Jana Dědiče pro Lidové noviny, přílohu Právo & Justice

Rozhovor partnera KŠB Jana Dědiče pro Hospodářské noviny

Novinky v obchodním právu. Plus, č. 1/2009

KŠB Institut se stal partnerem konference Nové soukromé právo

Firmy začínají možnosti rekodifikace využívat

K rozhodování jediného společníka (zahraniční osoby) v působnosti valné hromady. Obchodněprávní revue, č. 12/2010

Profesor Dědič k novému zákonu o přeměnách. Právní zpravodaj, č. 7/2008