Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ AKTUALIZACE01

Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 4. 2020 zveřejněn zákon o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítka, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem.

Zákon o kompenzačním bonusu byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2020 Sb. dne 14. 4. a nabyl účinnosti o den později, tedy 15. 4. 2020. O pravidlech pro získání kompenzačního bonusu pro OSVČ, která zákon obsahuje, jsme Vás informovali v našem předcházejícím článku.

Již od 10. 4. 2020 mohou OSVČ žádat o kompenzační bonus prostřednictvím formulářů, které na svých webových stránkách pod tímto odkazem zveřejnila Finanční správa. Pod stejným odkazem je také možné nalézt pokyny, jak žádost vyplnit a e-mailové adresy správců bonusů, kam mohou OSVČ své žádosti posílat v případě, že se rozhodnou podat žádost e-mailem. Jelikož však byl zákon publikován ve Sbírce teprve 14. 4. 2020, žádosti, které správci bonusů obdrželi před tímto datem, zatím nebyly proplaceny. K jejich vyřízení dojde až v následujících dnech.

Vláda na svém jednání dne 20. 4. 2020 schválila rozšíření zákona o další bonusové období, a to od 1. 5. do 8. 6. 2020. Žádat o kompenzační bonus 500 Kč za každý den v tomto novém období, ve kterém OSVČ splní zákonné podmínky, však zatím nelze. Vládní návrh bude předložen ke schválení Poslanecké sněmovně na probíhající schůzi. 

Formulář žádosti není nijak komplikovaný. OSVČ může žádost vyplnit přímo ve webové aplikaci, která obsahuje také průvodce jednotlivými kolonkami. Alternativou je také interaktivní formulář nebo vyplnění dokumentu ručně v listinné podobě. Přitom je však potřeba nezapomenout přiložit k žádosti podepsané čestné prohlášení. Žádost lze doručit správci bonusu jednou z následujících forem:

  • vlastní datovou schránkou OSVČ,
  • poštou, kdy musí být přiložen originál podepsané žádosti,
  • e-mailem - přitom vlastnoručně podepsané dokumenty stačí naskenovat nebo vyfotit tak, aby informace byly čitelné, přiložit je k e-mailu a zaslat správci bonusu na e-mailovou adresu zveřejněnou na webu Finanční správy zde,
  • datovou schránkou jiného subjektu (např. prostřednictvím účetní, daňového poradce apod.) - v tomto případě je nezbytné, aby zasílané kopie žádosti a čestného prohlášení byly žadatelem vlastnoručně podepsány.