Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE03

Ve Sbírce zákonů byl 14. 4. 2020 publikován zákon o kompenzačním bonusu, který přináší další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Na základě řady připomínek byl původní vládní návrh z dílny ministerstva financí přepracován tak, aby se rozšířil okruh možných žadatelů. Pro koho je podpora určena, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku. Účinnosti sice zákon nabyl 15. 4. 2020, ale už od pátku 10. 4. mohou podnikatelé podávat příslušné žádosti.

Pro koho je kompenzační bonus určen?

Kompenzační bonus může získat:

  • osoba samostatně výdělečně činná, která
  • samostatnou výdělečnou činnost vykonávala v roce 2020 jako hlavní, popřípadě jako činnost vedlejší, avšak pouze z důvodu nároku na invalidní důchod, starobní důchod, rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství nebo péče o potřebnou osobu, nebo je nezaopatřeným dítětem
  • byla osobou samostatně výdělečně činnou k 12. březnu 2020, popřípadě přerušila činnost ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019 (tato možnost cílí na OSVČ, jejichž aktivita má sezónní charakter)  
  • nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodů příkladmo vyjmenovaných v navrhovaném zákoně.

Za důvody omezující či zabraňující výkonu činnosti OSVČ zákon označuje zejména:

  • nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz
  • karanténu nařízenou OSVČ nebo jejímu zaměstnanci
  • péči o dítě OSVČ nebo jejího zaměstnance jako překážku v práci
  • omezení poptávky po produktech či službách OSVČ
  • omezení či ukončení dodávek ze strany dodavatelů.

Splnění výše uvedených podmínek OSVČ doloží svým čestným prohlášením.

Oproti původnímu vládnímu návrhu tedy bylo vypuštěno porovnání příjmů za leden – březen 2020, aby byl prokázán jejich pokles o 10 %, i minimální výše příjmů za předchozí období odpovídající 15.000 Kč měsíčně. Tyto limity už zákon neobsahuje. Na druhou stranu, nebyly přijaty žádné z pozměňovacích návrhů předložených poslanci, jako například rozšíření okruhu možných žadatelů o osoby pracující na dohody o provedení práce či pracovní činnosti, zvýšení či prodloužení doby vyplácení bonusu a podobně.

Jak vysoký kompenzační bonus lze získat a kdo jej vyplatí?

Kompenzační bonus vyplatí finanční úřad po obdržení žádosti. Vyplatí se jednorázově až do výše 25.000 Kč, tj. 500 Kč za každý den v období od 12. března do 30. dubna 2020, ve kterém OSVČ splnila všechny podmínky pro přiznání bonusu.

OSVČ tedy náleží 500 Kč za každý den v období od 12. března do 30. dubna 2020, ve kterém nemohla svou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Aby bylo vyloučeno souběžné poskytování podpor, nárok na kompenzační bonus nevzniká za den, za který žádající osoba obdržela podporu v nezaměstnanosti. Zároveň nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti za kalendářní den, za který osoba obdržela kompenzační bonus.   

Je však možné čerpat současně kompenzační bonus a „ošetřovné“ vyplácené OSVČ na základě jiného vládního opatření.

Výhodou je, že kompenzační bonus vyplatí správce daně i v případě, že vůči OSVČ eviduje dluh (bonus se tedy nezapočítá na úhradu nedoplatku evidovaného u správce daně). Kompenzační bonus také nepodléhá exekuci. Bonus bude zaslán žadateli na jeho bankovní účet, který uvede v žádosti.

Kdy bude možné o kompenzační bonus požádat?

Žádat o kompenzační bonus bude možné poté, co příslušný zákon nabude účinnosti, což by mělo nastat nejpozději 15. dubna 2020. Důležité je, že žádost je možné podat nejpozději 60 dnů po skončení bonusového období, což by mělo být do 29. června 2020.  

OSVČ budou podávat žádost u svého místně příslušného správce daně. Podání může být provedeno stejným způsobem, jako se podává daňové přiznání (finanční správa preferuje elektronickou formu podání, ale lze i poštou nebo žádost osobně zanést na finanční úřad). Poslanecká sněmovna schválila v tomto kontextu důležitý pozměňovací návrh, díky němuž bude možné podat tuto žádost i e-mailem.

OSVČ mohou žádat o kompenzační bonus prostřednictvím formulářů, které na svých webových stránkách zveřejnila Finanční správa. Pod stejným odkazem je také možné nalézt pokyny, jak žádost vyplnit a e-mailové adresy správců daně, kam mohou OSVČ své žádosti posílat, pokud se rozhodnou podat žádost e-mailem.   

Co se stane, když OSVČ nesprávně vyhodnotí nárok na kompenzační bonus?

Jak je uvedeno výše, kompenzační bonus bude vyplácen na základě čestného prohlášení OSVČ, v němž OSVČ mimo jiné potvrdí, že „nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou“. Finanční úřad může splnění zákonem daných podmínek následně ověřit.

Pokud finanční úřad v rámci daňové kontroly vyhodnotí, že bonus byl vyplacen nesprávně, tj. OSVČ neměla nárok na jeho přiznání zcela nebo z části, bude povinná vrátit částku bonusu či jeho část a současně také uhradit penále (20 % z částky neoprávněně obdrženého bonusu) a úrok z prodlení (16, resp. 15 % p.a. z částky neoprávněně obdrženého bonusu po dobu, kdy s ním mohla disponovat). Je tedy důležité naplnění podmínek před podáním žádosti pečlivě posoudit. Z praktických důvodů by si měl každý žadatel pro případné budoucí prokazování uchovat záznam o tom, jakým způsobem stanovil míru dopadů na své podnikání („nad míru obvyklou“) a jejich souvislost s ohrožením zdraví nebo krizovými opatřeními v důsledku výskytu koronaviru.

O dalším průběhu ohledně podmínek pro poskytování kompenzačního bonusu Vás budeme nadále informovat na našem blogu.