KŠB dosáhla úspěchu při zastupování Národního divadla před Nejvyšším soudem05/06/20 / Zprávy

KŠB dosáhla úspěchu při zastupování Národního divadla před Nejvyšším soudem v řízení o zaplacení nájemného, když Nejvyšší soud potvrdil argumentaci prezentovanou KŠB a zamítl dovolání, čímž potvrdil předcházející rozhodnutí nižších soudů vydané ve prospěch klienta.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 26 Cdo 2585/2019 ze dne 15.4.2020 je přitom významné i v obecné rovině, když potvrzuje dispozitivnost právní úpravy nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Podle Nejvyššího soudu se strany mohou odchýlit i od § 2314 občanského zákoníku, který upravuje soudní přezkum oprávněnosti výpovědi. Nejvyšší soud uzavřel, že strany nájemní smlouvy mohou aplikaci tohoto ustanovení vyloučit, což znamená, že strana, které výpověď z nájmu obdržela, může výpověď zpochybnit kdykoli a není omezena žádnou lhůtou. Dále Nejvyšší soud v kontextu § 1763 občanského zákoníku potvrdil, že platnost nájemní smlouvy není dotčena tím, že později je uzavřena další nájemní smlouva na tentýž předmět nájmu na tutéž dobu.