Zákon o „pokutách za roušky“ míří k prezidentovi a do Sbírky zákonů

Zvláštní zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie, který umožní postihovat porušení opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, míří k prezidentovi. Ten ho kvůli legislativnímu postupu Senátu může podepsat nejdříve až 9. května 2020.

Nový zákon vyvolal poměrně značné kontroverze, jejichž výsledkem zřejmě bylo i to, že Senát jeho návrh nakonec neprojednal, čímž sice prakticky text beze změn odeslal k podpisu prezidentovi, ale ten jej může podepsat až po uplynutí třicetidenní lhůty, kterou má Senát dle Ústavy na projednání. 

Samotný text je velmi stručný, když ve dvou odstavcích upravuje zcela novou  pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, a to (i) přestupky spočívající v nesplnění povinnosti uložené aktuálním mimořádným opatřením vydaným ministerstvem zdravotnictvím nebo krajskou hygienickou stanicí, a (ii) přestupky spočívající v porušení povinnosti strpět omezení vyplývající z aktuálních krizových opatření vydaných podle krizového zákona.

Vypořádává se tak stavem, kdy ani krizový zákon, ani zákon o veřejném zdraví nepředpokládaly, že by mohla nastat situace, v níž může docházet k porušení jimi ukládaných povinnosti v masovém měřítku. Ačkoli třeba zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje Ministerstvu zdravotnictví ukládat mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, a stanoví za jejich porušování citelné sankce, například u přestupků podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví již na počátku koronavirové krize značně medializovanou pokutu do výše 3.000.000 Kč, k jejich projednání jsou podle zákona příslušné krajské hygienické stanice, což v podstatě eliminovalo efektivní trestání přestupků.

Lze tedy pravděpodobně akceptovat, že vláda sáhla k tomuto „ad hoc“ řešení, kterým byla zákonem upravena další situace, v níž může orgán Policie České republiky nebo strážník obecní policie využít postupu podle § 91 a 92 zákona o přestupcích (zákon č. 250/2016 Sb.) a uložit pokutu příkazem na místě, tedy tzv. „blokovou pokutu“. Jelikož se tato pravomoc výslovně vztahuje jen na přestupky proti aktuálním mimořádným opatřením, platí také, že zanikne současně se zánikem samotných opatření.

Po nabytí účinnosti zákona bude tedy moci policie či obecní strážník uložit na místě pokutu za porušení mimořádných opatření až do výše 10.000 Kč, samozřejmě za současného splnění předpokladů, že obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.

Zároveň je však nutno doufat, že příslušné orgány Policie České republiky a obecní strážníci budou tuto svoji novou pravomoc využívat s příslušným uvážením, obdobně jako tomu je v jiných případech, kdy pravomoc uložit pokutu příkazem na místě již mají. Nová zákonná úprava totiž v žádném případě neznamená – zjednodušeně řečeno – že „kdo si sundá roušku, zaplatí deset tisíc“. I zde platí veškeré zásady platné pro trestání „běžných“ přestupků, včetně proporcionality závažnosti porušení a uložené sankce. Budeme tedy všichni věřit, že selský rozum, na který v posledních týdnech opakovaně apeloval pan ministr vnitra Hamáček, skutečně zvítězí.