Podpora ve formě dotace aneb „ošetřovné“ pro OSVČ. Již spuštěno! AKTUALIZACE01

Až do 30. 4. 2020 do 23:59 mohou osoby samostatně výdělečně činné podávat u Ministerstva průmyslu a obchodu žádosti o tzv. ošetřovné ve výši 424 Kč denně, a to zpětně za období od 12. do 31. 3. 2020. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zvláštní sociální dávku, jak se původně uvažovalo, ale o státní podporu ve formě dotace, podléhá tato forma pomoci přísnějšímu režimu. Níže uvádíme stručný přehled podmínek pro její získání.

Dne 26. března 2020 přijala vláda usnesení č. 311, kterým vzala na vědomí tzv. program Ošetřovné pro OSVČ (plným názvem Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 - „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ). Realizací tohoto programu bylo pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“), které dne 1. 4. 2020 spustilo první příjem žádostí o tuto dotaci na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné ("OSVČ"). Z uvedeného je zřejmé, že ošetřovné pro OSVČ není zdaleka totéž jako ošetřovné pro zaměstnance.

V případě zaměstnanců se jedná o dávku nemocenského pojištění vyplácenou podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve spojení se zbrusu novým zákonem č. 133/2020, o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Naopak v případě OSVČ se jedná o veřejnou podporu ve formě dotace poskytovanou podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Právě na základě tohoto zákona je realizován program „Ošetřovné pro OSVČ“.

MPO sice uvádí, že „ošetřovné“ poskytované prostřednictvím tohoto programu splňuje podmínky veřejné podpory malého rozsahu dle Nařízení EU de minimis, a proto se ji chystá zapisovat do Centrálního registru podpor malého rozsahu („Registr de minimis“). Nicméně vzhledem k tomu, že se Česká republika nachází v režimu, který lze posoudit jako mimořádnou událost ve smyslu čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, a smyslem „ošetřovného“ je v tomto případě sanovat dopad, který má uzavření škol na OSVČ, jeví se tento postup jako zbytečný, neboť podpora tohoto druhu by mohla být považována automaticky za podporu slučitelnou s vnitřním trhem, a tudíž dovolenou. Tento přístup by navíc zamezil problémům s čerpáním „ošetřovného“ u OSVČ, které již podporu de minimis vyčerpaly.

Program ošetřovného je určen pro OSVČ na hlavní činnost, která v důsledku uzavření školského/dětského zařízení (školy) nebo zařízení poskytujícího sociální služby nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost (účelem dotace je tedy kompenzace ztráty) z důvodu péče o:

  • dítě/děti mladší 13 let, které navštěvuje/í školu nebo jiné dětské zařízení uzavřené z důvodu šíření infekce COVID-19, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba;
     
  • nezaopatřené dítě/děti do 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19;
     
  • osobu/osoby dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěny/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají.

Není přitom umožněno, aby v případě více dětí ve stejné domácnosti čerpal podporu na jedno dítě jeden rodič a na jiné dítě (jiné děti) druhý rodič. Příjemce podpory musí být při podání žádosti a rovněž po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost, což je silně kritizováno. Dále musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě. Musí splňovat definici malého nebo středního podniku podle unijního nařízení o blokových výjimkách a rovněž i podmínku bezdlužnosti – tedy nesmí mít nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a dalším vyjmenovaným institucím (jako např. Pozemkovému fondu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a dalším), ale ani vůči poskytovatelům jiné podpory (konkrétně z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie). Všechny tyto skutečnosti prokazuje příjemce čestným prohlášením. To však není všechno.

Příjemcem podpory nemůže být OSVČ, pokud ke dni žádosti soud na její majetek prohlásil konkurz, povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, bylo rozhodnuto o jejím úpadku, soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na její majetek nebo nařídil exekuci jejího majetku, je v likvidaci, podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení nebo je podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích. Některé ze stanovených podmínek jsou s ohledem na specifický účel podpory přinejmenším diskutabilní a zasloužily by si přehodnocení. Kupříkladu OSVČ vedoucí spory s poskytovateli podpor či OSVČ v insolvenci jsou bezesporu postiženy uzavřením škol přinejmenším stejně jako OSVČ, které se v takové situaci nenacházejí. Na zaměstnance žádající o ošetřovné přitom takové podmínky kladeny nejsou.

O poskytnutí podpory může žadatel požádat prostřednictvím formuláře zveřejněného ZDE. Žádost včetně všech požadovaných příloh zašle MPO, a to buď prostřednictvím datové schránky wnswemb (s předmětem zprávy „fpmpo20“), e-mailem na adresu fpmpo20@mpo.cz (s předmětem zprávy „fpmpo20“), jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně všech příloh anebo poštou (s obálku označenou „fpmpo20“) na adresu:  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady. Pro urychlení zpracování žádosti se doporučuje vyžít elektronické zaslání. MPO po obdržení žádosti provede její hodnocení a případně si vyžádá další podklady. V případě schválení podpory vydá rozhodnutí, jehož součástí budou i závazné Podmínky poskytnutí dotace, včetně sankcí za jejich nedodržení.

Podpora bude poskytnuta ve formě dotace ve výši 424 Kč/den a vyplácena na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti. O dotaci se žádá na základě výzev MPO. První výzva se týká období 12. – 31. 3. 2020. Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období, přičemž o ošetřovné v rámci tohoto období může požádat pouze za ty dny, po které bylo uzavřeno školské/dětské zařízení (škola) nebo zařízení poskytující sociální služby. O ošetřovné za další období, ve kterých bude trvat uzavření uvedených zařízení, bude nezbytné opětovně žádat, nicméně bude třeba vyčkat na zveřejnění další výzvy MPO. Celkově je do programu „Ošetřovné pro OSVČ“ alokováno 100 mil. Kč, nicméně MPO už avizovalo, že v případě potřeby může být tato částka navýšena.

S ohledem na formu poskytnutí této podpory je důležité zmínit, že na dotaci z programu „Ošetřovné pro OSVČ“ není právní nárok (ve srovnání se zaměstnanci, kteří nárok na ošetřovné při splnění podmínek mají). Specifikem dotačního charakteru podpory rovněž je, že pokud bude žadatel úspěšný a dotaci obdrží, bude povinen příslušnou dokumentaci uchovat po dobu 10 let ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a do 2 let od poskytnutí dotace umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům provedení kontroly příslušné dokumentace. Další povinnosti příjemce dotace mohou být stanoveny v závazných Podmínkách poskytnutí dotace.

Podle stávajícího zákona o daních z příjmů je přijaté "ošetřovné" díky zvolené formě zdanitelným příjmem OSVČ. Důvodem je, že "ošetřovné" OSVČ má podobu dotace, a nikoliv dávky ze sociálního pojištění, jako je tomu v případě zaměstnanců. Dne 7. dubna 2020 odsouhlasila Poslanecká sněmovna pozměňovací návrh, který takový druh dotace osvobodí od daně z příjmů. Lze tedy předpokládat, že tento problém bude brzy změnou zákona vyřešen.