Vliv pandemie COVID-19 na veřejné zakázky

2. duben 2020  |  Firmy

Vyhlášení nouzového stavu a přijetí jednotlivých mimořádných opatření zasahuje postupně do všech právních oblastí, a není tomu jinak ani v oblasti veřejných zakázek. Dopady událostí pociťují všichni zúčastnění – zadavatelé, uchazeči i již vybraní dodavatelé.

Zahájení zadávacího řízení

Mnoho zadavatelů může z nejrůznějších důvodů řešit otázku, v jakém režimu pořizovat v současné situaci předmět plnění. Předně je třeba říci, že obvyklé nákupy jsou zadavatelé nadále povinni pořizovat v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), za stejných podmínek jako doposud. Při zadávání v režimu ZZVZ však může častěji dojít ke splnění podmínek pro využití jednacího řízení bez uveřejnění v důsledku zvýšení výskytu situací, kdy je zapotřebí naléhavě pořídit dříve neočekávané dodávky, služby či stavební práce (§ 63 odst. 5 ZZVZ).

Zcela mimo režim ZZVZ pak lze pořídit taková plnění, jež jsou nezbytná pro zvládání pandemie COVID-19, tj. nejrůznější komodity jako jsou roušky, dezinfekce, ochranné pomůcky, podpůrné služby apod. S odkazem na vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže lze tyto komodity a služby nakupovat mimo režim ZZVZ na základě výjimek uvedených v ustanovení § 29 písm. a) ZZVZ (ohrožení ochrany základních bezpečnostních zájmů ČR) a § 29 písm. c) ZZVZ (zadání, plnění na základě zvláštních bezpečnostních opatření). Podmínkou obou těchto výjimek je, že nelze učinit opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo.

Zrušení zadávacího řízení

Pokud zadavatel zadávací řízení již zahájil, lze nepochybně za stávající situace uvažovat o jeho zrušení, nicméně i nyní je potřeba své rozhodnutí odůvodnit některým z důvodů uvedených v ustanovení § 127 ZZVZ. Nebude-li důvodem zrušení zadávacího řízení skutečnost, že se přihlásil pouze jediný či žádný účastník, budou moci pravděpodobnými důvody pro zrušení býti důvody uvedené v ustanovení § 127 pod písm. c) a d) ZZVZ. Zadávací řízení tak lze zrušit, pokud existují důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda zadavatel tyto důvody způsobil či nikoli, nebo tehdy, pokud dojde k podstatné změně okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil.

Prohlídky místa plnění

V mnoha zadávacích řízení zadavatelé organizují prohlídky místa plnění, neboť ty jsou v některých případech pro podání vhodné nabídky žádoucí. V současné chvíli se jeví konání prohlídek místa plnění jako přinejmenším problematické a může být spojenou s celou řadou rizik. Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením (a před ním Vláda ČR) zakázalo volný pohyb osob na území České republiky, není-li to nezbytně nutné pro potřeby výslovně uvedené v opatření ze dne 30. 3. 2020. Současně tímto opatřením nařídilo pobývat na veřejně dostupných místech v počtu nejvýše dvou osob v odstupu nejméně dva metry, s některými výjimkami, kterými jsou mimo jiné výkon povolání či výkon podnikatelské činnosti. Přestože by prohlídka místa plnění v rámci zadávacího řízení mohla být kryta výše uvedenými výjimkami, měl by zadavatel vždy zvážit, zda za stávající situace je prohlídka místa plnění nezbytná (jak vyžaduje předmětné opatření), a pokud ano, přizpůsobit její provedení současné situaci, tedy učinit opatření minimalizující koncentraci většího počtu osob na místě a předcházející riziku případné nákazy.

Podání nabídky před a po vyhlášení nouzového stavu

Mnozí dodavatelé, kteří podali nabídku v zadávacím řízení ještě před vyhlášením nouzového stavu, se nyní ocitají v situaci, kdy smlouvu na veřejnou zakázku nemohou za podmínek uvedených v nabídce s ohledem na nastalé okolnosti uzavřít, například proto, že již nemohou garantovat poskytnutí plnění za stanovených podmínek. Je potřeba si uvědomit, že v zadávacím řízení až na některé specifické formalizované postupy platí princip, že podanou nabídku nelze měnit (§ 46 ZZVZ), uplynula-li lhůta k podání nabídek. Podobně nemůže po uplynutí lhůty pro podání nabídek měnit zadávací podmínky ani zadavatel (§ 99 odst. 1 ZZVZ). Bude se tedy častěji stávat, že vybraný dodavatel odmítne smlouvu za podmínek uvedených v nabídce uzavřít.

Pak se nabízí otázka, zda se v takovém případě zadavatel může domáhat vůči dodavateli náhrady škody na základě tzv. předsmluvní odpovědnosti. To bude záležet na tom, zda pro to má příslušný dodavatel spravedlivý důvod. Pandemie COVID-19 a její důsledky, včetně opatření přijatých orgány veřejné moci, mohou takový spravedlivý důvod v mnoha případech představovat. Ve všech případech to však platit nebude, přičemž případné důkazní břemeno bude tížit dodavatele, který se důvodů dovolává.

Na okolnosti, které nastaly v souvislosti s nouzovým stavem či přijatými mimořádnými opatřeními, se ovšem dodavatelé nebudou moci zpravidla odvolávat v případech, kdy závaznou nabídku podají v době po vyhlášení nouzového stavu, neboť v době podání nabídky v takovém případě zpravidla již bude možné vznik překážek vyvolaných pandemií rozumně předpokládat. Bude však velmi záležet na konkrétních okolnostech případu.

Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky

Současná situace má poměrně zásadní dopady na fungování řady smluvních vztahů. Stále častěji je znemožněno řádné a včasné plnění smluv, které byly uzavřeny v době před vypuknutím pandemie. V případech, kdy situace není řešitelná v rámci existujících smluvních ujednání, může se objevit potřeba sjednat změnu obsahu takové smlouvy.  

V případě smluv podléhajících režimu ZZVZ je však nutné vzít vždy v potaz, že jakékoliv změny závazku z takové smlouvy podléhají pravidlům a omezením, které stanovuje právo veřejných zakázek. Podstatné změny závazku, nejedná-li se o změny vyhrazené, lze v zásadě sjednat prostřednictvím jejich zadání v novém zadávacím řízení, přičemž zákon z tohoto pravidla nezná žádné výjimky pro případ nouzového stavu.

Některé typy změn označuje zákon výslovně za nepodstatné (§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ). Využitelné tak v současné situaci může být zejména ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, které umožňuje sjednat změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a nemění celkový charakter zakázky. Výjimky stanovené v § 222 ZZVZ však mají své finanční limity a jejich aplikovatelnost tak bude závislá také na tom, zda již zadavatel tyto limity nevyčerpal.

Na závěr je třeba upozornit, že nejproblematičtější situaci budou mít smluvní strany v případě smluv na veřejné zakázky uzavřených po propuknutí pandemie a vyhlášení nouzového stavu. Vznikající překážky totiž již nebude možno považovat v převážné míře za nepředvídatelné okolnosti, a to jak pro účely případné odpovědnosti spojené s neplněním smluvních povinností, tak pro účely aplikace výše zmiňovaného ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.