Úlevy v daňové oblasti se rozšíří. Ministerstvo financí připravilo druhý liberační balíček

K již schválenému liberačnímu balíčku, o němž jsme podrobně informovali v minulých dnech, připravilo Ministerstvo financí další opatření, která mají pomoci poplatníkům překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Co je obsahem druhého liberačního balíčku?

Ministerstvo financí připravilo další řadu opatření, která mají rozšířit již schválený liberační balíček. Informace o prvním liberačním balíčku najdete zde. Vláda by měla schválit přesné parametry znění druhého liberačního balíčku během dnešního dne a poté budou zveřejněny ve Finančním zpravodaji.

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů

V první řadě ministerstvo navrhlo prominutí červnové zálohy na daň, a to jak fyzických, tak právnických osob. Červnová záloha splatná k 15. 6. 2020 se tedy nebude hradit vůbec. Více o zálohách za současné situace se můžete dozvědět zde.

Pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nebude sankcionováno

Dále ministerstvo navrhlo plošné prominutí sankcí za pozdní podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí sankcí se vztahuje na všechna daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020, pokud budou podána nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání příslušné daně.

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty

Ministerstvo chce také zavést institut zpětného působení daňové ztráty (tzv. loss carryback) u daně z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020. Daňovou ztrátu lze obecně uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně v 5 následujících zdaňovacích obdobích, po období, za něž byla ztráta vykázána. Díky zavedení loss carryback by bylo možné ztrátu vzniklou za zdaňovací období roku 2020 uplatnit i zpětně na roky 2018 i 2019, pokud v těchto letech vykázal poplatník kladný základ daně a zaplatil daň z příjmů. Poplatníkům by tak vznikl nárok na vrácení přeplatku daně zaplacené za roky 2018 a 2019.

Elektronická evidence tržeb se pozastavuje

Co se týče startu třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. 5. 2020, původně vyhlásilo Ministerstvo financí tříměsíční pardon, během které nebudou podnikatelé nově evidující tržby pokutováni. Následně ale ministerstvo dospělo k názoru, že řada daňových subjektů má v současné době jiné priority, a rozhodlo tak o celkovém přerušení povinnosti evidovat tržby, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců po skončení stavu nouze. Toto opatření platí pro subjekty spadajících do všech fází EET, tedy nejen pro podnikatele, u nichž by měla povinnost tržby evidovat platit od 1. 5. 2020. Zákon o úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl již vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020