Krizová opatření vlády AKTUALIZACE02

18. březen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Aktuální stav k 18. březnu 2020

1) Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Shrnutí: Na základě tohoto usnesení vlády vydalo ministerstvo vnitra mimořádné opatření obecné povahy na ochranu pozemní hranice s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranice; po pozbytí účinnosti tohoto opatření hodlá vláda přistoupit k zavedení ochrany vnitřních hranic vládním opatřením obecné povahy, přičemž je velmi pravděpodobné, že budou přijata přísnější opatření.

2) Zákaz vstupu a vycestování do rizikových oblastí a přerušení vydávání víz a oprávnění k pobytu

 • Podklad: Usnesení vlády č. 198 ze dne 12. 3. 2020
 • Účinnost od:
  • 14. 3. 2020 od 0:00 hod.
  • 11. 4. 2020 (příp. do odvolání) ve vztahu k opatření týkající se víz a oprávnění k pobytu
 • Účinnost do:
  • 16. 3. 2020 do 0:00 ve vztahu k zákazu vstupu a vycestování do rizikových oblastí;

Od 16. 3. 2020 od 0:00 platí úplný zákaz vstupu a vycestování mimo území České republiky (viz krizové opatření pod bodem 3 níže).

Shrnutí: Tímto krizovým opatřením vláda (a) zakázala vstup cizinců z rizikových oblastí, (b) zakázala českým občanům vycestovat do rizikových oblastí, pokud nebyla udělena výjimka, (c) zastavila či přerušila vydávání víz a oprávnění k pobytu nad 90 dnů, a (d) stanovila, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu.

Rizikové oblasti stanoví minstr zdravotnictví sdělením uveřejněným na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví. Ke dni 14. 3. 2020 se jedná o tyto země: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie.

Pro přehlednost daného opatření přikládáme tabulku ministerstva a opětovně upozorňujeme, že toto krizové opatření o zákazu vstupu a vycestování bylo zpřísněno usnesením vlády č. 209 ze dne 13. 3. 2020 (viz bod 3 níže).

Zdroj – webové stránky Ministerstva vnitra

3) Zákaz vstupu pro všechny cizince a zákaz vycestování z území České republiky všem občanům České republiky

Shrnutí: Vláda zakázala vstup pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, což neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky. Dále vláda zakázala občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka (plošná či individuální). Výjimky stanovuje ministr vnitra uveřejněním na internetových stránkách ministerstvo vnitra, které průběžně aktualizuje.

Níže uvádíme tabulku Ministerstva vnitra pro přehlednost výše uvedeného opatření, ve kterém je promítnuta i povinnost karantény, která byla stanovena usnesením vlády č. 209 (viz bod 4 níže).


Zdroj – webové stránky Ministerstva vnitra

4) Povinná karanténa po návratu z rizikových oblastí a informační povinnosti při příznacích onemocnění koronavirem

Shrnutí: Vláda tímto opatřením rozšířila působnost usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 198, kdy nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost praktickému lékaři. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. 3. 2020 a č. 203 ze dne 13. 3. 2020. Vláda dále nařídila shora uvedeným osobám, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění po návratu neprodleně oznámily tuto skutečnost praktickému lékaři.

Současně vláda nařídila všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost bylo, aby všem osobám, které se navrátí z pobytu na území rizikových oblastí rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Rizikové oblasti stanoví minstr zdravotnictví sdělením uveřejněným na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví. Ke dni 14. 3. 2020 se jedná o tyto země: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie.

5) Zákazy v mezinárodní osobní dopravě, o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah a doporučení dezinfekce ve veřejné dopravě

Shrnutí: Vláda zakázala všem dopravcům v mezinárodní silniční dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob přepravu cestujících přes hranice ČR, dále všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě přepravu cestujících přes hranice ČR, všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní dopravě přepravu cestujících přes hranice ČR a všem dopravcům využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice ČR, jiná letiště než mezinárodní letiště Václava Havla Praha. Umožněn je pouze návrat občanů České republiky a cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů do České republiky a opuštění území České republiky cizinci, a to výhradně silniční osobní příležitostnou dopravou. Dále je umožněna doprava prázdných autobusů, vlakových souprav a plavidel bez cestujících do/mimo území České republiky. Výjimku z mimořádného opatření vlády je oprávněn udělit ministr dopravy. Vláda usnesením č. 244 vzala na vědomí informaci o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah, a.s. v přepravě cestujících, obsaženou v příloze tohoto usnesení.

Všem provozovatelům veřejné dopravy je doporučeno usnesením vlády č. 251 dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají (zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé jízdě.

6) Povinnost roušky a povinnosti pendlerů

Podklad: Usnesení vlády č. 247 ze dne 18. 3. 2020

 • Účinnost od:   
  • 19. 3. 2020 od 0:00 hod. ve vztahu k povinným rouškám
  • 18. 3. 2020 ve vztahu k pendlerům
 • Účinnost do:   
  • 11. 4. 2020 (příp. do odvolání)

Shrnutí: Vláda zakázala všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Vláda dále nařídila všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutnou potřebu s výjimkou nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb včetně pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých a pobytu v přírodě nebo parcích. Vláda současně upozornila, že na tyto osoby (pendlery) platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest). Vláda těmto osobám rovněž nařídila strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění. Pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnutí potřebné součinnosti zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

7) Zákaz přítomnosti osob v čase mezi 10:00 a 12:00 hod. v potravinách a doporuční osobám starším 70 let

Shrnutí: Vláda zakázala všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Vláda doporučila osobám starším 70 let po dobu trvání nouzového stavu nevycházet mimo svá obydlí a nařídila starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

8) Zákaz prodeje zboží a služeb s doporučením provádět dezinfekci, zákaz činnosti stravovacích služeb a provozu heren a kasín

Shrnutí: usnesením č. 208 zakázala maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (SAPA) a usnesením č. 211 zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,[1] s výjimkou těchto prodejen: potravin,  pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren (zakázán je však provoz samoobslužný prádelen a čistíren), prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně. Vláda usnesením č. 214 nařídila, že tento zákaz malobochodního prodeje a prodeje služeb se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Kromě toho usnesením č. 214 nařídila, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek (a) je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a (b) prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny. Na druhou stranu pak nařídila, že po dobu trvání nouzového stavu se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem.

Vláda usnesením č. 214 rozšířila seznam výjimek ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách i na: opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladní prodej jízdenek, lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, provozování pohřební služby, květinářství, provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, výdej a prodej zdravotnických prostředků, pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny

Vláda usnesením č. 238 stanovila další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách na: prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti.

Všem provozovatelům maloobchodních prodejen je doporučeno usnesením vlády č. 251 dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky a madla dveří alespoň jednou za hodinu.

Vláda dále zakázala činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2, a provoz heren a kasín.

Současně vláda zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotnických služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení). Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.

Komentář: Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb byl původně obsažen v usnesení vlády č. 199, které však tento zákaz omezovalo s účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 hod pouze na časové rozmezí od 20:00 hod. a 6:00 hod. Tento zákaz byl zrušen usnesením č. 211, které stanovilo přísnější opatření.

9) Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb

Shrnutí: Vláda zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny, galerie. Tento zákaz vláda rozšířila usnesením č. 208 o přítomnost veřejnosti v bazénech a turistických informačních centrech a usnesením č. 214 o přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů, a ve vnitřních a na venkovních sportovištích.

Komentář: V usnesení vlády č. 199 byl původně obsažen i zákaz akcí a shromáždění s účastí nad 30 osob. Tento zákaz byl však s účinností od 16. 3. 2020 od 0:00 hod. zrušen usnesením vlády č. 215, které zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky, pokud se nejedná o stanovené výjimky. Jedná se o přísnější opatření oproti původnímu zákazu. Rovněž tak původní zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. a činnost provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech s prodejní plochou přesahující 5.000 m2 by zrušen usnesením vlády č. 211, kterým byla stanovena přísnější opatření.

10) Zákaz provozování některých služeb, zrušení parkovacích zón, stanovení pravidel při vzniku novýh pracovně právních vztahů, vynechání periodických lékařských prohlídek u zaměstnanců a prodloužení povolení k zaměstnání, povovolení a víz

 • Podklad: Usnesení vlády č. 214 ze dne 15. 3. 2020 ve znění usnesení vlády č. 241 ze dne 16. 3. 2020, dále ve znění usnesení vlády č. 252 ze dne 18. 3. 2020 a ve znění usnesení vlády č. 248 ze dne 18. 3. 2020
 • Účinnost od:   
  • 15. 3. 2020 ve vztahu k požadavkům při vzniku nového pracovně právního vztahu při nouzovém stavu
  • 16. 3. 2020 od 6:00 hod.ve vztahu k zákazu provozu vymezených služeb a zrušení parkovacích zón
  • 18. 3. 2020 ve vztahu k zákazu přijímaní nových pacientů do lázeňských zařízení
  • 19. 3. 2020 od 0:00 hod. ve vztahu k platnosti povolení k zaměstnání
 • Účinnost do:   
  • 24. 3.  2020 do 6:00 hod ve vztahu k zákazu provozu vymezených služeb a zrušení parkovacích zón
  • 11. 4. 2020 (příp. do odvolání)  ve vztahu k požadavkům při vzniku nového pracovně právního vztahu při nouzovém stavu, k neprovádění periodických lékařských prohlídek a ve vztahu k platnosti povolení k zaměstnání

Shrnutí: Vláda zakázala prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, školských ubytovacích zařízeních a lázeňských zařízeních, ve vztahu k nimž však usnesením č. 252 schválila zákaz přijímání nových pacientů za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Vláda usnesením č. 241 zakotvila další výjimku z tohoto zákazu, který se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky. Na cizince takoto pobývající na území České republiky se však vztahují stejná omezení pohybu a další krizová opatření, jako na občany ČR. Dále vláda zakázala provoz autoškol, taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, a provoz samoobslužných prádelen a čistíren.

Dále vláda zakázala platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (jedná se o zrušení parkovacích zón).

Současně vláda stanovila nová pravidla pro vnik pracovního poměru ode dne vyhlášení tohoto usnesení, a to tak, že (a) zdravotní́ průkaz podle zákona o ochraně̌ veřejného zdraví́ a (b) posouzení zdravotní́ způsobilosti osoby ucházející́ se o zaměstnání podle zákona o specifických zdravotních službách lze nahradit přílohou k usnesení č. 214. Vláda dále stanovila, že po dobu nouzového stavu není potřeba provádět periodické lékařské prohlídky.

Usnesením č. 248 pak nařídila, že po dobu trvání nouzového stavu se platnost povolení k zaměstnání a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu; toto opatření platí za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením.

11) Zákaz volného pohybu osob a doporučení zaměstnavatelům

Shrnutí: Vláda zakázala volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění (bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče), pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Vláda nařídila osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů (výjma pohřbů) a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

Současně vláda doporučila zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele. Nadále doporučuje zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu), využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky a provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven (a) vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a (b) zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci).

Komentář: Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky se vztahuje na občany ČR i na všechny cizince pobývající na území ČR do doby opuštění území České republiky.

12)  Zákaz školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství a povinnost krajů v péči o děti vybraných skupin zaměstnanců

Podklad: Usnesení vlády č. 201 ze dne 12. 3. 2020 ve spojení s usnesením vlády č. 219 ze dne 15. 3. 2020

Účinnost od:    13. 3. 2020                                          ve vztahu k zákazu docházky

                                   17. 3. 2000 od 6:00                  ve vztahu k péči o děti

Účinnost do:    11. 4. 2020 (příp. do odvolání)

Shrnutí: Vláda zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních, na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a akcích pořádaných těmito školami, dále osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi, osobní přítomnost na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře a konečně přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle školského zákona.

Vláda usnesením č. 219 nařídila hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeb, určit školu nebo školská zařízení zřízená krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let a ve skkupinách po nejvýše 15 dětech, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

13) Povinnost orgánů veřené moci a správních orgánů zahájit omezený provoz vyplývající z nouzového stavu

Shrnutí: Vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto: (a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení podle bodu I/1 tohoto usnesení, pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, (b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci, (c) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace, (d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření, (e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu. Dále vláda ukládá zřídit omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách, zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu, zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

14) Daňová opatření v souvislosti s mimořánou událostí způsobenou šířením koronaviru

Shrnutí: Vláda schválila plošné prominutí příslušenství daně a poplatků, na jehož základě bude vydán tzv. generální pardon ministryně financí, kterým dojde k prominutí příslušenství daně a správních popolatků, a to konkrétně (a) prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost daňového subjektu k indiviuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady daně z důvodu souvisejících s koronavirem, (b) prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání daňových přiznání a úhrady daně až do 1. července 2020, (c) prominutí pokut za opožděná podání kontrolních hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020, a (d) prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošné pro žádosti podané mezi dnem účinnosti gnerálního pardonu a 31. červencem 2020.

Dále vláda schválila, že ze strany Generálního finančního ředitelství dojde k vydání metodického pokynu zohledňujícího možnost individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokutu za nepodání kontrolního hlášení z důvodu souvisejících s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru, a dále že metodicky řízené úřady budou vedeny k uplatňování maximální vstřícnosti a tolerance ve vztahu k daňovým subjektům a jejich individuální situaci, a to zejména tam, kde jde o vynucování plnění a ukládání sankcí umožňujících správní uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti atd.).

Vláda rovněž schválila, že Ministerstvo financí a Generální finančí ředitelství ve spolupráci s podnikatelskými svazy zajistí maximální možný informační servis ohledně nástrojů, jimiž lze docílit zmírnění negativních dopadů stávající situace způsobené šířením koronaviru, přičemž půjde zejména o tyto instituty: (a) možnost požádat o posečkání úhrady daně, (b) možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat, (c) možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení, a (d) možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně). Současně vláda schválila, že budou prezentovány informace o možnostech, které mohou daňové subjekty využít k tomu, aby při plnění svých daňových povinností omezily potřebu osobní návštěvy úřadů (elektronická podání, bezhotovostní platby, zřízení datové schránky, využití zástupce atd.).

15) Nastavení pravidel pro trasování

Shrnutí: Vláda schválila nastavení pravidel a vytvoření právního rámce pro orientační trasování polohy osob, u kterých byla prokazatelně potvrzena nákaza COVID-19, ve sledovaném období a na základě jejich informovaného souhlasu. K realizaci postup byl pověřen ministr zdravotnictví.

16) Vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí

Shrnutí: Vláda vzala na vědomí vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraniční trhy. Více informací je k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí https://www.businessinfo.cz/clanky/mzv-vyhlasuje-nouzovy-balicek-nalehave-pomoci-pro-ceske-vyvozce-na-zahranicni-trhy/.

17) Záruka Covid

Shrnutí: Vláda vzala na vědomí materiál „Podpora pro OSVČ a MSP postižené opatřením proti šíření koronaviru“. Informace o tomto programu jsou k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.

18) Zákaz čerpání dovolené lékařským pracovníkům

Shrnutí: Vláda zakazuje všem zaměstnancům vykonávajícím zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta čerpání dovolené po dobu nouzového stavu.

19) Povinnost ministryně spravedlnosti o vypracování konečného návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Komentář: Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. Právní norma, která má být novelizována, bude mít proto účinky zásadně jen do budoucna a nebude se vztahovat na jednání osob před její účinností (pokud by to nebylo pachateli ku prospěchu.

20) Zákaz návštěv ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání nouzového stavu

21) Povinnost místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a  ministra dopravy, aby umožnil jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle §43 zákona o silničním provozu

22) Povinnost ministra zdravotnictví předkládat průběžně žádosti o rozpočtová opatření z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva

23) Uložení pracovní povinnosti studentům v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu a pozastavení činnosti poskytovatelům sociálních služeb

24) Odklad hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu české republiky ve volebním obvodu č. 32

25) Uložení pracovní povinnosti studentům lékařských a zdravotnictví oborů po dobu trvání nouzového stavu

26) Zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba dle zákona o sociálních službách

27) Zákaz příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, kterou vykonávají podle § 48 odst. 2 a 3 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Komentář: V přehledu až na výjimky neuvádíme usnesení nebo nařízení Vlády České republiky, která byla přijata v době nouzového stavu, avšak se nejedná o krizová opatření (například usnesení č. 195, 196, 202, 221-236, 244-246).

[1] Např. kadeřnictví nebo kosmetické salony.