Krizová opatření vydaná po vyhlášení nouzového stavu AKTUALIZACE01

14. březen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Aktuální stav k 14. březnu 2020

1) Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Shrnutí: Na základě tohoto usnesení vlády vydalo ministerstvo vnitra mimořádné opatření obecné povahy na ochranu pozemní hranice s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranice; po pozbytí účinnosti tohoto opatření hodlá vláda přistoupit k zavedení ochrany vnitřních hranic vládním opatřením obecné povahy, přičemž je velmi pravděpodobné, že budou přijata přísnější opatření.

2) Zákaz vstupu a vycestování do rizikových oblastí a přerušení vydávání víz a oprávnění k pobytu

  • Podklad: Usnesení vlády č. 198 ze dne 12. 3. 2020
  • Účinnost od: 14. 3. 2020 od 0:00 hod.
  • Účinnost do: 11. 4. 2020 (příp. do odvolání) ve vztahu k opatření týkající se víz a oprávnění k pobytu
  • Účinnost do: 16. 3. 2020 do 0:00 ve vztahu k zákazu vstupu a vycestování do rizikových oblastí;

Od 16. 3. 2020 od 0:00 platí úplný zákaz vstupu a vycestování mimo území České republiky (viz krizové opatření pod bodem 3 níže).

Shrnutí: Tímto krizovým opatřením vláda (a) zakázala vstup cizinců z rizikových oblastí, (b) zakázala českým občanům vycestovat do rizikových oblastí, pokud nebyla udělena výjimka, (c) zastavila či přerušila vydávání víz a oprávnění k pobytu nad 90 dnů, a (d) stanovila, že cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu.

Rizikové oblasti stanoví minstr zdravotnictví sdělením uveřejněným na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví. Ke dni 14. 3. 2020 se jedná o tyto země: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie.

Pro přehlednost daného opatření přikládáme tabulku ministerstva a opětovně upozorňujeme, že toto krizové opatření o zákazu vstupu a vycestování bylo zpřísněno usnesením vlády č. 209 ze dne 13. 3. 2020 (viz bod 3 níže).


Zdroj – webové stránky Ministerstva vnitra

3) Zákaz vstupu pro všechny cizince a zákaz vycestování z území České republiky všem občanům České republiky

Shrnutí: Vláda zakázala vstup pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, což neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky. Dále vláda zakázala občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka (plošná či individuální). Výjimky stanovuje ministr vnitra uveřejněním na internetových stránkách ministerstvo vnitra, které průběžně aktualizuje.

Níže uvádíme tabulku Ministerstva vnitra pro přehlednost výše uvedeného opatření, ve kterém je promítnuta i povinnost karantény, která byla stanovena usnesením vlády č. 209 (viz bod 4 níže).


Zdroj – webové stránky Ministerstva vnitra

4) Povinná karanténa po návratu z rizikových oblastí a informační povinnosti při příznacích onemocnění koronavirem

Shrnutí: Vláda tímto opatřením rozšířila působnost usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 198, kdy nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost praktickému lékaři. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. 3. 2020 a č. 203 ze dne 13. 3. 2020. Vláda dále nařídila shora uvedeným osobám, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění po návratu neprodleně oznámily tuto skutečnost praktickému lékaři.

Současně vláda nařídila všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost bylo, aby všem osobám, které se navrátí z pobytu na území rizikových oblastí rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Rizikové oblasti stanoví minstr zdravotnictví sdělením uveřejněným na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví. Ke dni 14. 3. 2020 se jedná o tyto země: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie.

5) Zákazy v mezinárodní osobní dopravě

Shrnutí: Vláda zakázala všem dopravcům v mezinárodní silniční dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob přepravu cestujících přes hranice ČR, dále všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě přepravu cestujících přes hranice ČR, všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní dopravě přepravu cestujících přes hranice ČR a všem dopravcům využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice ČR, jiná letiště než mezinárodní letiště Václava Havla Praha. Umožněn je pouze návrat občanů České republiky a cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů do České republiky a opuštění území České republiky cizinci, a to výhradně silniční osobní příležitostnou dopravou. Dále je umožněna doprava prázdných autobusů, vlakových souprav a plavidel bez cestujících do/mimo území České republiky. Výjimku z mimořádného opatření vlády je oprávněn udělit ministr dopravy.

6) Zákaz prodeje zboží a služeb, činnosti stravovacích služeb a provozu heren a kasín

  • Podklad: usnesení vlády č. 211 ze dne 14. března 2020
  • Účinnost od: 14. 3. 2020 od 6:00 hod.
  • Účinnost do: 24. 3. 2020 do 6:00 hod. ve vztahu k zákazu prodeje zboží a služeb, zákazu činnosti provozoven stravovacích služeb v nákupních centrech a zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb
  • Účinnost do: 11. 4. 2020 (příp. do odvolání) ve vztahu k zákazu provozu heren a kasín

Shrnutí: Vláda usnesením č. 2011 zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (např. kadeřnictví) s výjimkou těchto prodejen: potravin, výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně.

Vláda dále zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotnických služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení). Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení, a

Současně vláda zakázala činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2, a provoz heren a kasín.

7) Zákaz shromáždění a jiných akcí s účastí nad 30 osob A PŘÍTOMNOSTI VEŘEJNOSTI v provozovnách poskytovatelů některých služeb

Shrnutí: Vláda zakázala divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy slavnosti poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahujících ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání, podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby. Dále zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny, galerie.

8) Rozšíření zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb a zákaz prodeje na tržnicích a tržištích

Shrnutí: Vláda rozšířila zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb (uložený usnesením č. 199) o bazény a turistická informační centra, dále vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob a zakázala maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA).

9) Zákaz školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství

Shrnutí: Vláda zakázala osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních, na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a akcích pořádaných těmito školami, dále osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi, osobní přítomnost na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře a konečně přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle školského zákona.

10) Povinnost ministryně spravedlnosti o vypracování konečného návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

11) Zákaz návštěv ve věznících, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence po dobu trvání nouzového stavu

12) Povinnost místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy, aby umožnil jízdy vozidlům, která je mají zakázány podle § 43 zákona o silničním provozu

13) Povinnost ministra zdravotnictví předkládat průběžně žádosti o rozpočtová opatření z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva

14) Uložení pracovní povinnosti studentům v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu a pozastavení činnosti poskytovatelům sociálních služeb