Mimořádná opatření vydaná před vyhlášením nouzového stavu AKTUALIZACE01

14. březen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda v usnesení o vyhlášení nouzového stavu výslovně zakotvila, že dosavadní vydaná a platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou vyhlášením nouzového stavu dotčena, což znamená, že nadále zůstávají v platnosti a je třeba je dodržovat.

Aktuální stav k 14. březnu 2020

Zákaz přímých letů z území regionů v Italské republice

Shrnutí: Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé lety ze všech letišť na území regionů Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice s cestujícími na palubě letadla na všechny letiště na území České republiky se zakazuje let provádět.

Zákaz přímých letů z území Korejské republiky

Shrnutí: Všem leteckým dopravcům provozujícím přímé lety ze všech letišť z Korejské republiky s cestujícími na palubě letadla na všechny letiště na území České republiky se zakazuje tyto lety nadále provádět.

Zákaz vyvážet všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou

Shrnutí: Všem osobám, s výjimkou výrobců, se zakazuje vyvážet z území České republiky, s výjimkou přiměřeného množství pro osobní potřebu, všechny přípravky osobní hygieny určené na dezinfekci rukou (blíže specifikované v mimořádném opatření).

Zákaz prodeje všech osobních ochranných prostředků třídy FFP3 (respirátory)

Shrnutí: Všem osobám se zakazuje prodávat všechny osobní ochranné prostředky třídy FFP3 uváděné na trh jiným osobám, než jsou: (i) Česká republika a její organizační složky a (ii) osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, se sídlem nebo usazené na území České republiky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s tímto mimořádným opatřením, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Povinná identifikace osoby po návratu k Italské republiky a určení povinné karantény této osobě

Shrnutí: Všem osobám s trvalým a přechodným pobytem v České republice nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo jinému praktickému lékaři.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob s trvalým a přechodným pobytem v České republice nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky. Opatření se netýká: (i) řidičů nákladní dopravy, kteří tranzitují přes Italskou republiku, nebo provádějí na území Italské republiky přepravu, nakládku a vykládku zboží, (ii) řidičů a posádky dopravní zdravotní služby, kteří provádějí transporty pacientů na území Italské republiky a (iii) pilotů dopravních letadel, kteří neopustí palubu letadla s výjimkou provedení předletové nebo meziletové přípravy, při tranzitních nebo zpátečních letech.

Povinná karanténa všem osobám, které se setkaly s osobou nakaženou koronavirem

Shrnutí: Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby rozhodli o karanténě v délce 14 dnů u osob, které byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem.

Zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních a osob v zařízeních sociálních služeb

Shrnutí: Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a všem zařízením sociálních služeb, podle zákona o sociálních službách nařizuje zákaz návštěv pacientů a osob pobývajících v zařízení (s výjimkami uvedenými v tomto mimořádném opatření).

Povinná kontrola po návratu z oblastí s vysokým rizikem nákazy koronavirem

Všem osobám, na které se nevztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 3. 2020 (povinná karanténa po návratu z Italské republiky), které v posledních 14 dnech před příjezdem na území České republiky pobývaly na území státu s vysokým rizikem výskytu onemocnění koronavirus, se nařizuje po překročení státní hranice České republiky strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.