Opětovné vyhlášení nouzového stavu a otázky s tím spojené

1. říjen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda České republiky vyhlásila dne 30. 9. 2020 nouzový stav s účinností ode dne 5. 10. 2020. Zároveň již stanovila i konkrétní omezení. Jaká jsou tato omezení? Je někdo omezen ve výkonu povolání? Jsou povolené valné hromady? A jaké hrozí sankce? Připravili jsme pro vás krátký přehled.

S účinností ode dne 5. 10. 2020 od 00.00 hod vláda České republiky („vláda“) vyhlásila nouzový stav na dobu 30 dnů pro území České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky (usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 9. 2020). Tímto vyhlášením nouzového stavu nebyla dotčena dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, což znamená, že tato opatření nadále zůstávají v platnosti a je třeba je dodržovat.

Pro připomenutí uvádíme, že v případě nedodržení zákazů a omezení stanovených krizovými opatřeními v době nouzového stavu hrozí takto protiprávně jednajícím fyzickým osoby pokuta ve výši 2.000.000 Kč a právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 3.000.000 Kč.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo k tomuto dni vydáno prozatím jedno krizové opatření, a to usnesením vlády č. 958 ze dne 30. 9. 2020, které obsahuje výčet jednotlivých zákazů a omezení. Obecným pravidlem je, že se zakazují hromadné akce konané ve vyšším počtu než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet ve vnějších prostorech. Výjimky z tohoto zákazu se týkají soudních řízení, jednání zastupitelstvech obcí, pracovní kolektivy, členové jedné domácnosti, bazény, akvaparky, posilovny nebo i bohoslužby. Omezení se vztahuje na provozovny stravovacích služeb (tj. maximálně 6 zákazníků u jednoho stolu), bohoslužby (tj. maximálně 100 osob), sportovní akce (tj. maximálně 130 osob, jedná se pouze o organizátory a sportovce, nikoli diváky), divadelní představení, při kterých se převážně nezpívá (tj. maximálně 500 diváků).[1]

K výše obecnému zákazu byly zakázány i koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek. V tomto bodě spatřujeme zjevnou rozporuplnost s bodem I.1. usnesení vlády č. 958, neboť toto krizové opatření vlády výslovně stanovuje výjimku k výkonu povolání, podnikatelské a jiné obdobné činnosti. Vzhledem k tomu, že zkoušky divadelních představení zpravidla spadají pod tuto obecně stanovenou výjimku, je nejasné, zdali účast na neveřejných zkouškách je v rozporu s tímto zákazem, zejména s ohledem na jeho účel a smysl.

Upozorňujeme, že ve výčtu výjimek chybí výslovná zmínka týkající se konání schůzí, zasedání a podobných akcí soukromých osob, tj. např. shromáždění spoluvlastníků nebo valných hromad obchodních společností. S ohledem na historický vývoj máme za to, že jsou v tomto znění krizového opatření takové akce zakázány. K tomu nás vede způsob, jakým  bylo mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 zakázáno s účinností od téhož dne konání veřejných i soukromých akcí a jiných shromáždění s účastí více než 100 osob, když toto opatření formou výslovné výjimky umožnilo konání schůze, zasedání a podobné akce soukromých osob, které se konají na základě zákona, a jako příklad uvedlo valnou hromadu akciové společnosti. Následně pak vláda rozhodla o přijetí krizového opatření ze dne 12. 3. 2020, kterým s účinností od 13. 3. 2020, rozšířila a současně zpřísnila zákaz konání veřejných a soukromých akcí, které vláda podmínila přítomností nanejvýš třiceti osob. Ve výjimce z tohoto zákazu pak již nově neuvedla výslovnou možnost konání schůzí, zasedání a podobných akcí soukromých osob konaných na základě zákona a připustila pouze zasedání orgánů veřejné moci. Z toho je zřejmý úmysl vlády omezit v době nouzového stavu konání zasedání orgánů právnických osob soukromého práva s počtem vyšším než 30 osob. Nakonec dne 16. 3. 2020 vláda vyhlásila usnesením č. 215 s účinností od 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020 zákaz volného pohybu osob na území České republiky a současně zrušila zákaz konání veřejných i soukromých akcí s účastí více než 30 osob zakotvený v usnesení č. 199.

Z výše uvedené historického výkladu je zjevné, že na samotné konání schůzí, zasedání a podobných akcí soukromých osob vláda výslovně pamatovala. Z tohoto důvodu máme za to, že vláda měla krizovým opatřením č. 957 ze dne 30. 9. 2020 v úmyslu zakázat konání schůzí, zasedání a podobných akcí soukromých osob.

[1] Pro bližší informace a podmínky pro jednotlivá omezení odkazujeme na úplné znění usnesení vlády č. 958 ze dne 30. 9. 2020.