EU News  rss

Záznamů celkem: 160 / Zobrazeno: 141–160
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daně

EU News   8. 3. 2004 Link

Směrnice Rady 2003/123/EC z 22. prosince 2003, kterou se mění Směrnice 90/435/EEC o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států Úřední věstník EU L 7 ze dne 13. ledna 2004

Ochrana spotřebitele

EU News   8. 3. 2004 Link

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95 o obecné bezpečnosti výrobků Úřední věstník ES L 11 ze dne 15. ledna 2002

Volný pohyb služeb

EU News   8. 3. 2004 Link

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu

Volný pohyb zboží

EU News   8. 3. 2004 Link

Dohoda, kterou se mění Protokol k dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA) Úřední věstník EU L 256 ze dne 9. října 2003

Hospodářská soutěž

EU News   8. 3. 2004 Link

Nařízení rady č. 139/2004, o kontrole spojování podniků (EC Merger Regulation) Úřední věstník EU L 24 ze dne 29. ledna 2004

Duševní vlastnictví

EU News   8. 3. 2004 Link

Nařízení Rady č. 1992/2003 z 27. října 2003, kterým se mění nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, tak že se umožňuje přistoupení Evropského Společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatému v Madridu dne 27. června 1989 Rozhodnutí Rady z 27. října 2003 schvalující přistoupení Evropského Společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatému v Madridu dne 27. června 1989 Úřední věstník EU L 296 ze dne 14. listopadu 2003

Léčiva

EU News   8. 3. 2004 Link

Rozhodnutí Evropského soudního Dvora ve věci Deutscher Apothekerverband (C-322/01) z 11. prosince 2003

Přístup k informacím

EU News   8. 3. 2004 Link

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o dalším užití informací veřejného sektoru Úřední věstník EU L 345 ze dne 31. prosince 2003

Trestní právo - Evropský zatýkací rozkaz

EU News   8. 3. 2004 Link

Rámcové rozhodnutí Rady č. 2002/584/JVV z 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a procesu předávání mezi členskými státy Úřední věstník EU L 190 ze dne 18. července 2002

Soudržnost – strukturální fondy

EU News   8. 3. 2004 Link
Dne 18. prosince 2003 byla úspěšně uzavřena jednání o strategii pro provádění strukturálních fondů v České republice pro období 2004-2006. Česká republika v tomto období získá až 1,525 mld. eur z...

Smlouva o přistoupení

EU News   31. 7. 2003 Link

(Text je vypracován na základě neoficiální verze Smlouvy o přistoupení, která je k dispozici na www.europa.eu.int . Smlouva by měla být zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie během druhé poloviny roku 2003.)

Práva budoucích členských států v době od podpisu Smlouvy o přistoupení do samotného přistoupení

EU News   31. 7. 2003 Link
Smlouva o přistoupení podepsaná dne 16. dubna 2003 by podle veškerých předpokladů (tedy po dovršení nezbytných formálních kroků) měla nabýt účinnosti dne 1. května 2004. Ačkoliv přistupující státy v...

Směrnice o zneužívání trhu

EU News   31. 7. 2003 Link

Směrnice 2003/6/ES Evropského parlamentu a Rady o zneužívání informací v obchodním styku (tzv. insider dealing) a o zneužívání trhu (Směrnice o zneužívání trhu) Úřední věstník Evropské unie ze dne 12. 4. 2003; L 96, str. 16

Ekoznačka pro turistické ubytovací služby

EU News   31. 7. 2003 Link

Rozhodnutí Komise č. 2003/287/ES ze dne 14. 4. 2003 o stanovení ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství pro turistické ubytovací služby Ústřední věstník Evropské unie ze dne 24. 4. 2003, L 102, str. 82

Majetková účast státu v privatizovaných společnostech

EU News   31. 7. 2003 Link

Rozsudky Evropského soudního dvora ve věci C-98/01 Komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska a C-463/00 Komise v. Španělské království Ústřední věstník Evropské unie ze dne 5. července 2003, C 158, str. 3 a 4

Právo obchodních společností

EU News   31. 7. 2003 Link

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění Směrnice Rady 68/151/EHS o požadavku na zpřístupnění informací o určitých typech společností (Oficiální text bude publikován v Úředním věstníku Evropské unie v nejbližších týdnech)

Elektronická komunikace

EU News   31. 7. 2003 Link

Doporučení Komise o relevantních trzích výrobků a služeb v oblasti elektronických komunikací, na kterých je připuštěna předběžná (ex ante) regulace v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném regulačním rámci pro sítě a služby elektronických komunikací Úřední věstník Evropské unie ze dne 8. 5. 2003, L 114, str. 45

Závazky přijímané v souvislosti s povolováním fúzí

EU News   31. 7. 2003 Link

Modelový text pro navrhování strukturálních závazků v souvislosti se zamýšlenou fúzí, modelový text o mandátu důvěrníků, doporučení Komise o závazcích zcizovat majetek při fúzích a o mandátu důvěrníků (Zveřejněny na následující webové stránce Komise)

Elektrická energie a plyn

EU News   31. 7. 2003 Link
Na svém zasedání dne 16. června 2003 přijala Rada dvě směrnice a jedno nařízení, jejichž cílem je urychlení liberalizace na trhu EU s plynem a elektrickou energií. Rada přijala veškeré pozměňovací...

Zneužití dominantního postavení – teorie tzv. Essential Facilities

EU News   31. 7. 2003 Link

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17. 6. 2003 ve věci T-52/00 Coe Clerici Logistics SpA v. Komise

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×