EU News  rss

Záznamů celkem: 160 / Zobrazeno: 121–140
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Označování potravin

EU News   23. 11. 2004 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Douwe Egberts (C-239/02) ze dne 15. července 2004

Volný pohyb zboží - biocidy

EU News   23. 11. 2004 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Nicolas Schreiber (C-443/02) ze dne 15. července 2004

Volný pohyb zboží - Omezení reklamy na alkoholické nástroje při vysílání sportovních událostí

EU News   23. 11. 2004 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Evropská komise v. Francie (C-262/02) ze dne 13. července 2004

Hospodářská soutěž – modernizační balíček

EU News   25. 8. 2004 Link

Nařízení Rady č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy ES Nařízení Komise č. 773/2004 o řízení před Komisí dle článků 81 a 82 Smlouvy ES Sdělení Komise (sdělení a pravidla) Úřední věstník EU L 1 ze 4. ledna 2003 a L 123 ze 27. dubna 2004

Nová bloková výjimka pro dohody o poskytování technologií

EU News   25. 8. 2004 Link

Nařízení Komise č. 772/2004 ze dne 27. dubna 2004 o aplikaci článku 81(3) ES na kategorie dohod o poskytování technologií Pravidla stanovící principy pro posuzování dohod o poskytování technologií dle článku 81 ES Úřední věstník EU L 123 a C 101 ze dne 27. dubna 2004

Nová procesní pravidla pro veřejné podpory

EU News   25. 8. 2004 Link

Nařízení Komise č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004 provádějící nařízení Rady č. 659/1999 stanovící podrobnosti aplikace článku 93 [nyní 88] ES Úřední věstník EU L 140 ze dne 30. dubna 2004

Letecká doprava – práva cestujících

EU News   25. 8. 2004 Link

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 (ES) ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla pro odškodnění a asistenci cestujícím v případě odepření přepravy a zrušení nebo velkého zpoždění letu, a kterým se ruší nařízení č. 295/91(EHS). Úřední věstník ES L 46 ze dne 17. února 2004

Aktivní legitimace jednotlivců k podání žaloby na zrušení nařízení

EU News   25. 8. 2004 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Jégo-Quéré (C-263/02) ze dne 1. dubna 2004

Nová pravidla v oblasti léčiv

EU News   25. 8. 2004 Link

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 726/2004/ES ze dne 31. března 2004 upravující postupy Společenství při schvalování a kontrole léčivých přípravků pro humánní a veterinární použití a zakládající Evropskou agenturu pro léčivé přípravky

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/24 ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o Kodexu společenství o humánních léčivých přípravcích, a to ve vztahu k v souvislosti tradičními bylinnými produkty

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES o Kodexu společenství o humánních léčivých přípravcích

Úřední věstník EU L 136 ze dne 30. dubna 2004

Náhrada škody způsobené porušením práva ES

EU News   21. 3. 2004 Link

Rozsudek ESD ve věci Köbler (C-224/01) ze dne 30. září 2003

Obchodní společnosti a družstva

EU News   21. 3. 2004 Link

Nařízení Rady č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu evropského družstva Směrnice Rady č. 2003/72 ze dne 22. července 2003, která doplňuje statut evropského družstva ve vztahu k zaměstnancům Úřední věstník EU L 207 ze dne 18. srpna 2003

Veřejné podpory

EU News   21. 3. 2004 Link

V oblasti veřejných podpor, které Evropská unie věnuje stále větší pozornost, bylo v daném období přijato několik zásadních rozsudků.

Hospodářská soutěž

EU News   21. 3. 2004 Link

Rozsudek Soudu prvního stupně, případ lyzinu (T-220/00, T-223/00, T-224/00 a T-120/00 ze dne 9. července 2003 a rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Van den Bergh Foods (T-65/98) ze dne 23. října 2003.

Ochrana duševního vlastnictví

EU News   21. 3. 2004 Link

Nařízení Rady č. 1383/2003 ze dne 22. 7. 2003 o postupu celních orgánů ve věci zboží podezřelého z narušování práv duševního vlastnictví a o opatřeních, které je vůči takovému zboží nutné přijmout Úřední věstník EU L 196 ze dne 2. 8. 2003

Ochrana spotřebitele

EU News   21. 3. 2004 Link

Rozhodnutí Evropské komise č. 2003/641 ze dne 5. září 2003 o použití barevných fotografií či jiných ilustrací jako zdravotních varování na obalech tabákových výrobků Úřední věstník EU L 226 ze dne 10. 9. 2003

Léčiva

EU News   21. 3. 2004 Link

Nařízení Komise (ES) č. 1084/2003 ze dne 3. června 2003 o posuzování změn registrace humánních léčiv a veterinárních léčiv, vykonaných příslušnými úřady členských států; Nařízení Komise (ES) č. 1085 ze dne 3. června 2003 o posuzování změn registrace humánních léčiv a veterinárních léčiv v rámci Nařízení Rady (EHS) č. 2309/93 Úřední věstník EU L 159 ze dne 27. 6. 2003

Vnitřní trh

EU News   21. 3. 2004 Link

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/102 ze dne 17. listopadu 2003 o ochraně chodců a jiných zranitelných uživatelů silnic před kolizí a v případě kolize s motorovým vozidlem Úřední věstník EU L 321 ze dne 6. prosince 2003

Povinnost správního orgánu obnovit řízení za účelem zohlednění interpretace práva ES Evropským soudním dvorem

EU News   8. 3. 2004 Link

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Kühne & Heitz (C-453/00) z 20. listopadu 2003

Kapitálové trhy

EU News   8. 3. 2004 Link

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/71/EC ze dne 4. listopadu 2003 o uveřejnění prospektu cenných papírů při nabízení cenných papírů veřejnosti nebo při jejich přijetí k obchodování a o změně Směrnice č. 2001/34/EC. Směrnice Komise č. 2003/124/EC ze dne 22. prosince 2003 pozměňující Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/6/EC o definici a zveřejnění vnitřních informací a o definici tržní manipulace. Směrnice Komise č. 2003/125/EC ze dne 22. prosince 2003 pozměňující Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2003/6/EC o nezkreslené prezentaci investičních doporučení a zveřejnění střetu zájmů. Úřední věstník EU L 339 ze dne 24. prosince 2003 a L 345 ze dne 31. prosince 2003

Převod podniku a pracovní právo

EU News   8. 3. 2004 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Abler (C-340/01) ze dne 20. listopadu 2003

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×