Úvod » Novinky a publikace » Legislativní změny

Legislativní změny  rss

Záznamů celkem: 48 / Zobrazeno: 41–48
Strana: 1 2 3

Nový zákon o veřejných zakázkách

Legislativní změny   1. 7. 2006 Link

Dnem 1. července vstoupil v účinnost nový zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. („zákon“), který vznikl jako součást legislativního balíčku vytvářejícího právní rámec pro veřejné zakázky i koncese (ty jsou nově upraveny odděleně v samostatném zákoně č. 139/2006 Sb.). Lze konstatovat, že přijetí tohoto zákona představuje zjevné zlepšení dosavadní právní úpravy, když přináší zákonné zpřesnění podmínek zadávání při současném garantování větší volnosti pro postup zadavatelů a vychází z důsledného respektování principu proporcionality ve smyslu vyvažování dosažitelného stupně formálnosti uplatňovaných pravidel (přispívajícího obecně k vyšší transparentnosti) s prakticky únosnou mírou administrativních nákladů a časové náročnosti předepsaných postupů.

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a některé další změny právní úpravy nájmu bytu

Legislativní změny   1. 4. 2006 Link

Dne 14. 3. 2006 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (nazývaný jako „čtyřletý zákon“), který nabyl účinnosti dne 31. 3. 2006. Úprava zvyšování nájemného platí do 31. 12. 2010.

Informace k novele zákona o kolektivním investování

Legislativní změny   18. 3. 2006 Link

Dne 17. 3. 2006 schválil Senát PČR významnou novelu zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Tato novela přináší kromě některých úprav spíše technického rázu tři zásadní změny, které mají značný význam především pro investiční společnosti a fondy, developery, obchodníky s nemovitostmi a investory rizikového kapitálu.

Informace o důležitých novelách obchodního zákoníku a zákona o účetnictví

Legislativní změny   1. 3. 2006 Link

Dne 8. března 2006 vstoupí v platnost a současně nabude účinnosti dvojice právních předpisů, které podstatně novelizují obchodní zákoník a zákon o účetnictví způsobem, který bude mít nezanedbatelný praktický dopad v oblasti práva obchodních společností.

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, už v praxi dopadá i na české subjekty podnikající v zahraničí

Legislativní změny   1. 3. 2006 Link

V České republice, resp. v zemích Evropské unie se objevují první případy aplikace nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, podle kterého jsou soudy členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, příslušné k zahájení úpadkového řízení; za místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, se v případě společnosti nebo jiné právnické osoby považuje sídlo, pokud není prokázán opak. Na český subjekt se sídlem v ČR, avšak s hlavními zájmy na území jiného členského státu EU, tak může soud tohoto členského státu prohlásit konkurs, a to s účinky i v ČR, aniž by bylo třeba podstoupit proceduru uznání insolvenčního rozhodnutí. Uvedené platí i opačně, tedy že český soud může za uvedených podmínek prohlásit konkurs na dlužníka z jiného členského státu EU.

Nový správní řád

Legislativní změny   1. 1. 2006 Link

Veřejná správa je nově pojata jako služba veřejnosti; oproti původnímu správnímu řádu se nový správní řád týká všech řízení veřejné správy, tedy jak postupu orgánů státní správy, tak i postupu orgánů samosprávy (obce, kraje, profesní samospráva).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, o evropském exekučním titulu pro nepopřené pohledávky

Legislativní změny   1. 11. 2005 Link

Nařízením byl zaveden tzv. evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky (pohledávky přiznané věřiteli např. na základě platebního rozkazu nebo rozsudkem pro uznání). Základní myšlenkou tohoto nařízení je, že pokud nalézací řízení odpovídá určitému standardu, může být z řízení vzešlý titul potvrzen ve státě jeho vydání za evropský exekuční titul. Tento titul může pak být v jiném členském státě vykonán, aniž by bylo zapotřebí exequatorního neboli uznávacího řízení. Nařízení přináší zřejmé výhody věřitelům, kteří tak mají možnost rychlého a účinného výkonu rozhodnutí v zahraničí bez zapojení soudní moci členského státu, v němž o výkon usilují, tedy bez následných zpoždění a vyšších nákladů. Nařízení je součástí souboru opatření, jejichž záměrem je dále rozvíjet zásadu vzájemného uznávání rozsudků a jiných rozhodnutí soudních orgánů v rámci EU. (účinnost 31. 10. 2005)

Novela zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Legislativní změny   1. 11. 2005 Link

Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva nově obsahovat údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Pokud chce nájemce změnit předmět podnikání a ovlivní-li tato změna podstatným způsobem využití nebytových prostor, může tak učinit jen s předchozím souhlasem pronajímatele, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak nájemce neučiní, jde o důvod výpovědi ze strany pronajímatele (nejsou-li výpovědní důvody sjednány jinak). Změna ve vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový prostor nachází, nezakládá důvod výpovědi nájmu ze strany nájemce ani ze strany pronajímatele (strany se však mohou dohodnout odlišně). Není-li dohodnuto jinak, dochází nově k zániku nájmu v případě zániku právnické osoby - nájemce, pouze pokud tato právnická osoba zanikla bez právního nástupce. (účinnost 19. 10. 2005)

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×