Úvod » Novinky a publikace » Legislativní změny

Legislativní změny  rss

Záznamů celkem: 48 / Zobrazeno: 21–40

Nová úprava fúzí a dalších přeměn obchodních společností a družstev

Legislativní změny   15. 8. 2008 Link

Pod č. 125/2008 Sb. byl s účinností ke dni 1.7.2008 vydán zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, nahrazující dosavadní úpravu vnitrostátních přeměn v obchodním zákoníku a současně nově reglementující též některé přeměny se zahraničním prvkem; jde o přeshraniční fúze a převody jmění na zahraničního společníka.

Kapitálové trhy - transpozice směrnice MiFID

Legislativní změny   15. 8. 2008 Link

Pod č. 230/2008 Sb. byla publikována velmi významná novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu („ZKPT“), kterou dochází k transpozici Směrnice 2004/39 o trzích finančních nástrojů, známé pod zkratkou MiFID, a dalších evropských předpisů. Cílem úpravy je zvýšit transparentnost finančních trhů, zlepšit ochranu investorů a posílit konkurenční prostředí. Novela nabyla účinnosti dnem 1.7.2008. Ke stejnému datu byly vydány též nové prováděcí předpisy.

Vítané změny v živnostenském podnikání

Legislativní změny   15. 8. 2008 Link

Od 1.7.2008 dochází na základě zákona č. 130/2008 Sb. - novely živnostenského zákona k výraznému zjednodušení požadavků pro zahájení podnikání a snížení celkové administrativní zátěže pro živnostníky.

Vymáhání dluhů elektronicky

Legislativní změny   15. 8. 2008 Link

Od počátku července získali věřitelé pohodlnější a snad i rychlejší možnost, jak se domoci svých peněžitých pohledávek. Zákonem č. 123/2008 Sb. byl do občanského soudního řádu zakotven elektronický platební rozkaz.

Silniční daň a nový systém snižování sazeb

Legislativní změny   15. 8. 2008 Link

Úprava silniční daně doznala významné změny. Novelizace zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve zn.p.p., přináší rozšíření dosavadního osvobození od daně pro vozidla využívající další typy alternativních paliv. Dále zavádí nově koncipovaný systém snížených sazeb.

Nová úprava nabídek převzetí a vytěsnění minoritních akcionářů

Legislativní změny   15. 4. 2008 Link

Dne 1. 4. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí). Předmětem jeho úpravy je problematika nabídek směřujících k ovládnutí kótovaných společností, která byla vyčleněna z obchodního zákoníku. Po tomto koncepčním kroku tedy obchodní zákoník bude aplikován na veřejné návrhy na odkoupení akcií především nekótovaných, ale i kótovaných, pokud zde chybí záměr ovládnutí cílové společnosti.

Ústavní soud zrušil část zákoníku práce

Legislativní změny   15. 4. 2008 Link

Dne 11.3.2008 vynesl Ústavní soud dlouho očekávané rozhodnutí o ústavních stížnostech, kterými byl napaden nový zákoník práce již krátce po svém přijetí. Nález sp.zn. Pl. ÚS 83/06 zasahuje i koncepční pojetí kodexu.

Ochrana spotřebitele, reklama, hospodářská soutěž

Legislativní změny   15. 4. 2008 Link

Zákonem č. 36/2008 Sb. bylo s účinností od 12. 2. 2008 novelizováno několika předpisů z uvedené oblasti s cílem zvýšit ochranu spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami a současně i posílit korektnost hospodářské soutěže; jedná se o implementaci Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Jde především o tyto předpisy:

Novela exekučního řádu

Legislativní změny   15. 4. 2008 Link

Pod č. 347/2007 Sb. byla publikována novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve zn.p.p., účinná od 1.1.2008. Hlavním záměrem bylo zefektivnění dohledu nad exekutory a v důsledku toho pak zkvalitnění jejich činnosti; novela však současně opět zhoršuje postavení věřitelů v souvislosti s úhradou nákladů exekuce.

Legislativně technická novela zákoníku práce

Legislativní změny   15. 4. 2008 Link

Pod č. 362/2007 Sb. byla s účinností od 1.1. 2008 publikována dlouho očekávaná legislativně technická a opravná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve zn.p.p. (dále jen „zákoník práce“).

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a pracovněprávní oblast

Legislativní změny   15. 4. 2008 Link

Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů („ZSVR“) se dotkl rovněž stěžejních pracovněprávních předpisů. Změny jsou účinné od 1.1.2008.

Úpadek, insolvenční právo

Legislativní změny   19. 3. 2008 Link

Zákonem č. 296/2007 Sb. byl s účinností od 1.1.2008 novelizován zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Strukturální fondy

Legislativní změny   1. 8. 2006 Link

Evropský parlament schválil pětici nařízení upravujících financování projektů ze strukturálních fondů na léta 2007-13. Na Fond soudržnosti, Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj a nové Evropské sdružení pro územní spolupráci je v sedmiletém rozpočtu Evropské unie vyčleněno 308 miliard eur. Schválená legislativa definuje cíle, a především kritéria pro způsobilost k čerpání fondů a pro jejich distribuci v rozšířené EU. Otevírá se tak cesta k čerpání z fondů ve výši téměř 308 miliard EUR pro léta 2007 až 2013, což je více než třetina celkového finančního rámce. Pro Českou republiku je z fondů určeno 23,6 mld. EUR (více než 773 mld. Kč). Pro rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy v České republice v letech 2007-2013 a další podrobnosti viz http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013/.

Novela živnostenského zákona

Legislativní změny   1. 8. 2006 Link

Dne 19.5.2006 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; tento zákon nabyl účinnosti dne 1.8.2006.

Chemický průmysl

Legislativní změny   20. 7. 2006 Link

Projednávání návrhu nařízení nazývaného zkráceně REACH, které upravuje především registrování chemikálií jejich výrobci, a jehož účinnost se předpokládá v roce 2007, je ve finální fázi. Jedná se o velmi podstatný právní předpis, který se dotýká de facto všech firem, které mají co dočinění s chemickým průmyslem. Veškerá dokumentace k dané problematice je k dispozici na http://ecb.jrc.it/REACH/.

Telekomunikace

Legislativní změny   15. 7. 2006 Link

Evropská unie připravuje zásadní reformu stávající evropské telekomunikační politiky. Za tím účelem otevírá Generální ředitelství Informační společnost Evropské komise odbornou veřejnou diskusi. Blíže na http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/874. Datum, do kterého je možné zaslat případná vyjádření je 30. říjen 2006.

Hospodářská soutěž/retailové bankovnictví

Legislativní změny   5. 7. 2006 Link

Generální ředitelství hospodářské soutěže Evropská komise se obrátilo na odbornou veřejnost o vyjádření k otázkám spojeným s retailovým bankovnictvím, konkrétně otázkami týkajícími se běžných účtů a přidružených služeb. Základem pro odbornou diskusi má být Zpráva Komise, která byla k těmto otázkám vydána v červnu 2006. Odborná vyjádření je možné předkládat do 9. října 2006. Blíže k dané tématice na stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/public_consultation_2.html.

Energetika a doprava

Legislativní změny   1. 7. 2006 Link

Generální ředitelství pro Energetiku a Dopravu Evropské komise zveřejnilo na svých stránkách dokument zásadního významu pod názvem „Roční zpráva o energetice a dopravě pro rok 2004“. Úplný text této publikace je možné bezplatně získat na stránkách Evropské komise – viz http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/energy_review_2004/index_en.htm.

Státní podpory, Energetika, Doprava

Legislativní změny   1. 7. 2006 Link

V rámci Evropské unie právě skončila veřejná diskuse nad návrhem změny stávajícího nařízení č. 69/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 SES (státní podpory) na veřejné podpory de minimis v oblasti dopravy a uhelného průmyslu. Lze proto očekávat brzké projednání tohoto návrhu. Nikoliv bez zajímavosti je fakt, že Komise zpřístupnila i plné texty vyjádření některých subjektů k tomuto návrhu, kupř. Scottish Coal, CoalPro, IG Bergbau Chemie Energie, Eurelectric ad. Návrh je k dispozici na http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/consultation/2006_04_15_en.htm

Zásadní změny v českém pracovním právu od 1. 1. 2007 – nový zákoník práce a nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Legislativní změny   1. 7. 2006 Link

Nový zákoník ruší (ZP) s účinností k 1. 1. 2007 padesát osm dosud platných právních předpisů a je koncipován jako pracovněprávní kodex, který obsahuje až na výjimky komplexní pracovněprávní úpravu. Tak jako doposud zůstává i mimo zákoník práce právní úprava kolektivního vyjednávání.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×