Úvod » Novinky a publikace » Legislativní změny

Legislativní změny  rss

Záznamů celkem: 48 / Zobrazeno: 1–20
Strana: 1 2 3

Nejdůležitější změny v legislativě od 1. 1. 2013

Legislativní změny   1. 1. 2013 Link

Začátek nového roku s sebou již tradičně přinesl změny v legislativě. Níže naleznete přehled důležitých zákonů a novel, které jsou od začátku roku 2013 účinné. Novinky se objevily mimo jiné v civilním řízení, energetice, důchodové reformě, právu životního prostředí, stejně jako v oblasti daní, zdravotního pojištění nebo ve vyvlastňování nemovitostí.

Od dubna dochází ke změnám u veřejných zakázek a v rozhodčím řízení

Legislativní změny   21. 3. 2012 Link

Počínaje příštím měsícem musí ti, kdo se profesně zabývají veřejnými zakázkami, počítat s významnými změnami. Mezi novelami, které v dubnu nabudou účinnosti, je totiž i nová úprava zákona o veřejných zakázkách. Novinky čekají i rozhodčí řízení, především takzvané spotřebitelské spory. Informace o klíčových dopadech obou novel vám přinášíme v přehledném souhrnu.

Nejdůležitější změny v legislativě od 1. ledna 2012

Legislativní změny   30. 12. 2011 Link

Přehled nejvýznamnějších legislativních změn, které nabydou účinnosti v roce 2012. Změny se týkají například obchodního práva a práva obchodních společností (včetně trestní odpovědnosti firem), pracovního práva, daní, nemovitostí, správního soudnictví, elektronických komunikací a řady dalších oblastí.

Změny v úpravě timesharingových smluv

Legislativní změny   13. 5. 2011 Link

Dne 23. února 2011 nabyl účinnosti nový zákon č. 28/2011 Sb., kterým se mění občanský zákoník č. 40/1964 Sb. a další související předpisy. Tato novela implementuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.

Legislativní změny na počátku roku 2011

Legislativní změny   5. 1. 2011 Link

Výběr hlavních změn předpisů dotýkajících se advokacie, daní a účetnictví, dopravy, energetiky, finančních institucí, finančních trhů a obchodů, neziskových subjektů, oblasti ochrany spotřebitele, pracovního práva, sociálního zabezpečení, veřejných zakázek, životního prostředí a dalších oblastí.

Novela obchodního zákoníku

Legislativní změny   2. 6. 2010 Link

Nejnovější  legislativní změny se dotýkají oblasti nekalé soutěže.

Zásadní změny v oblasti veřejných zakázek

Legislativní změny   2. 6. 2010 Link

18. května t.r. byla schválena Poslaneckou sněmovnou ve znění pozměňovacích návrhů Senátu významná novela zákona o veřejných zakázkách (nebyla dosud publikována). Jejím obsahem je komplex změn, které by měly zvýšit transparentnost zadávacího řízení, zjednodušit stávající postupy a celkově nastavit jasnější pravidla pro nakládání s veřejnými prostředky.

Změny v soutěžním právu od 1. září 2009

Legislativní změny   1. 9. 2009 Link

Přijatá novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, publikována pod č. 155/2009 Sb., uvádí stávající českou úpravu do souladu s komunitárním soutěžním právem. Dotýká se jednak řady ustanovení, jejichž dikci zpřesňuje či nahrazuje s cílem odstranit dosavadní aplikační či výkladové odlišnosti od komunitární úpravy. Dále pak  doplňuje některé nové „evropské“ instituty, především zjednodušené řízení o povolení spojení podniků či sektorová šetření. Podstatně detailněji bude upraveno řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Komplexně přepracována byla sankční ustanovení.

Zjednodušení úpravy kapitálových společností v novele obchodního zákoníku

Legislativní změny   1. 9. 2009 Link

Novela, která byla publikována pod č. 215/2009 Sb. s účinností od 20. července 2009, má převážně harmonizační povahu. Většina přijatých změn souvisí s implementací novely tzv. Druhé směrnice o obchodních společnostech a přináší  zjednodušení některých aspektů právní úpravy kapitálových společností. Hlavní změny se týkají omezení požadavků na oceňování nepeněžitých vkladů, připuštění tzv.finanční asistence a nabývání vlastních akcií.

Co přinášejí datové schránky

Legislativní změny   30. 6. 2009 Link

Datové schránky byly zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jehož účinnost nastává 1.7.2009. Dlouhá legisvakanční lhůta, určená k seznámení s novou úpravou, však přinesla již také první novelizace zákona. Tak se ještě před nabytím účinnosti zásadně mění původní záměr, označovaný jako eGovernment; v rámci novely zákona o archivnictví a spisové službě, která právě prochází závěrečnou fází legislativního procesu, bylo rozšířeno užívání systému datových schránek také pro vzájemnou komunikaci mezi soukromými subjekty. Novela rovněž vyřešila problém nákladů spojených s provozováním informačního systému datových schránek (ISDS); tyto budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Změna v oblasti veřejné podpory

Legislativní změny   28. 6. 2009 Link

Dne 27. 4. t.r. byla pod č. 109/2009 Sb. publikována novela zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a některých dalších předpisů. Hlavním cílem změn bylo především odstranění stávajících aplikačních problémů. Nová úprava zavádí pojem „koordinační orgán veřejné podpory“, kterým je vedle dosavadního Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže též Ministerstvo zemědělství, neboť působnost zákona byla rozšířena také na veřejnou podporu v oblasti zemědělství a rybolovu.

Nová koncepce podpory výzkumu a vývoje

Legislativní změny   27. 6. 2009 Link

Pod č. 110/2009 Sb. byl novelizován zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Nová úprava představuje dosti zásadní a rozsáhlou koncepční změnu a tvoří součást vládou schválené reformy systému výzkumu, vývoje a inovací s cílem posílit efektivnost využívání veřejných prostředků v této oblasti. Předmět  úpravy zákona se rozšiřuje o inovace. Poskytování podpory by se mělo obecně zjednodušit; dochází k omezení počtu poskytovatelů, takže již nadále nepůjde o všechny resorty. Předpokládá se rovněž usnadnění přístupu k čerpání prostředků ze strukturálních fondů a rámcových programů EU.

Změna u státní podpory ke krytí úroků z úvěrů na opravy a modernizace domů

Legislativní změny   26. 6. 2009 Link

Dne 27. 4. 2009 byla přijata změna nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků St. fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve zn.p.p. Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. 5. 2009.

Nový trestní zákoník čeká již jen na podpis prezidenta

Legislativní změny   20. 1. 2009 Link

Dne 8. ledna t.r. byl Senátem schválen nový trestní kodex, který od 1. ledna 2010 nahradí dosavadní předpis z roku 1961. Nová moderní úprava přináší v mnoha směrech zásadní změny. Jednou z nich je odlišná priorita hodnot - společenských zájmů, které má trestní zákon chránit. Do popředí se dostává člověk, jeho život a zdraví. Tomu odpovídá rovněž nová systematika zvláštní části nového trestního zákona. Velké množství nových ustanovení reflektuje společenské a technologické změny s cílem postihnout nové formy trestné činnosti. Samostatná hlava je věnována trestným činům proti životnímu prostředí. Obecně se také zvyšuje postih za nejzávažnější činy, zatímco za méně nebezpečné skutky se počítá s alternativními tresty, např. domácím vězením.

Nová úprava dokládání některých skutečností při zápisech do obchodního rejstříku

Legislativní změny   20. 1. 2009 Link

V návaznosti na novou právní úpravu fúzí a dalších přeměn, účinnou od 1.července 2008, byla novelizována vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Hlavní změna spočívá v nové podrobnější úpravě příloh, kterými je nutno doložit skutečnosti, zapisované do obchodního rejstříku při přeměnách obchodních společností, družstev a evropské družstevní společnosti.

Změny v katastru nemovitostí

Legislativní změny   20. 1. 2009 Link

V závěru minulého roku byla schválena novela zákona o katastru nemovitostí, obsahující vedle legislativně technických úprav rovněž významné věcné změny. Obecně budou údaje evidované v katastru snáze dostupné, neboť vzhledem k pokročilé digitalizaci bude moci výpisy, snímky z katastrálních map a další údaje poskytovat kterýkoliv katastrální úřad, bez ohledu na polohu nemovitosti resp. její příslušnost ke katastrálnímu území. Současně však, s ohledem na ochranu důležitých osobních údajů, které jsou v informačním systému katastru běžně obsaženy (informace o majetkových poměrech, zejm. nabytí majetku, kupních cenách apod.), bude poskytování některých údajů určitým způsobem regulováno.

Zvýšení plnění z pojištění vkladů

Legislativní změny   20. 1. 2009 Link

Na základě novely zákona o bankách dochází ke zvýšení maximální náhrady poskytované z pojištění vkladů, a to na částku rovnající se ekvivalentu 50 000 EUR. Nová úprava nabyla účinnosti 15.12.2008.

Nová úprava potírání praní špinavých peněz a financování terorismu

Legislativní změny   6. 11. 2008 Link

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, účinný od 1. 9. 2008, reaguje na řadu nových požadavků evropské legislativy, zejména směrnice č. 2005/60 ES o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (tzv. 3. AML direktiva).

Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Legislativní změny   6. 11. 2008 Link

Novela zákona účinná od 1. září 2008 reaguje především na výtky Evropské komise a ruší dosavadní garance povolenek pro nové provozovatele zařízení a další provozovatele, u nichž došlo v důsledku zásadních investičních změn ke změnám v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení.

Omezení plateb v hotovosti s mírnějšími sankcemi

Legislativní změny   6. 11. 2008 Link

Již před více než čtyřmi roky vstoupila v platnost právní úprava přikazující provádět platby nad 15 tisíc eur bezhotovostním způsobem. Koncem srpna tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o omezení plateb v hotovosti, která modifikuje sankční režim včetně zmírnění dosavadních postihů ukládaných za porušení této povinnosti.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×