Úvod » Novinky a publikace » EU News

EU News  rss

Záznamů celkem: 160 / Zobrazeno: 1–20
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

EU News   22. 12. 2009 Link

Rozhodnutí Soudu prvního stupně  z 23.9.2009 ve věci T‑183/07 Polsko proti Komisi Evropských společenství a ve věci T‑263/07 Estonsko proti Komisi Evropských společenství.

V těchto rozhodnutích Soud prvního stupně konstatuje, že Evropská komise nemá právo určovat členským státům množství povolenek na emise skleníkových plynů, které mohou  vydat v příslušném období. Komise se proto obává, že verdikt výrazně ztíží strategii EU v boji proti klimatickým změnám.

Omezení internetového sázení přípustné

EU News   22. 12. 2009 Link

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-42/07 - předběžná otázka vznesená v řízení mezi Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd. (Bwin) versus Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Santa Casa). Dne 8.9.2009 vydal Soudní dvůr rozhodnutí, které se týká poměrně nového fenoménu provozování hazardních her po internetu, a které se podstatně liší od jeho rozhodnutí dřívějších.

Revize třetí a šesté směrnice - omezení informačních povinností v případě fúzí a rozdělení

EU News   22. 12. 2009 Link

Dne 16. září 2009 byla přijata Směrnice 2009/109/ES, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúzí a rozdělení (publikace v Úř. věstníku L 259). Jde o další z opatření pro podporu podnikání a konkurenceschopnosti firem cestou omezování administrativní zátěže a tím i výdajů. Nová úprava však současně umožní  společnostem a jejich akcionářům rozhodnout, jaké zprávy jsou pro ně v jejich případě skutečně potřebné. Zjednodušení požadavků na předkládání zpráv a na dokumentaci se promítá především ve třetí (78/855/EHS) a šesté (82/891/EHS) směrnici o obchodních společnostech, které upravují vnitrostátní fúze a rozdělení.

Bezplatné povolenky v novém systému obchodování s emisemi

EU News   22. 12. 2009 Link

Koncem září zveřejnila Evropská komise návrh seznamu odvětví, která by mohla dostávat zdarma až 100 % emisních povolenek i po roce 2013; v tomto roce má evropský systém obchodování s emisemi skleníkových plynů vstoupit do nové fáze, kdy bezplatné přidělování povolenek na základě národních alokačních plánů bude nahrazeno jejich nákupem na celoevropských aukcích. Revidovaná směrnice 2003/87/ES, schválená v rámci klimaticko-energetického balíku v prosinci loňského roku, počítá však také s některými výjimkami. Jedna z nich se týká odvětví, u nichž v důsledku zpřísnění podmínek hrozí, že budou přesunuty za hranice EU, tedy do třetích zemí, ve kterých politika ochrany klimatu není tak striktní; tato relokace průmyslu by však přivodila nejen ztráty evropské ekonomice, ale zároveň by negovala snahy o snížení emisí, které by v těchto třetích zemích nekontrolovaně rostly.

Předcházení krizím ve finančním sektoru - zpřísnění kapitálových požadavků na banky

EU News   22. 12. 2009 Link

Dne 7. 12. 2009 nabyla platnosti směrnice 2009/111 ES, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení. Novelizace směrnice o kapitálových požadavcích je především reakcí na nedostatky, které se projevily v průběhu finanční krize. Jedním z nich je fungování dohledu nad přeshraničními bankovními skupinami; významné změny se proto týkají nejen bank a dalších regulovaných subjektů, ale i samotných regulátorů. Mezi další dotčené oblasti patří úprava pravidel angažovanosti, řízení rizika likvidity, využívání hybridních nástrojů z hlediska regulatorního kapitálu a požadavky na sekuritizaci.

Návrhy na posílení dohledu nad evropským finančním sektorem - finanční balík

EU News   22. 12. 2009 Link

Evropská komise 23. září prezentovala legislativní návrhy na posílení dohledu nad evropským finančním sektorem. Podnětem pro tyto návrhy byla zpráva bývalého generálního ředitele MMF Jacquese de Larosièra definující nový, lépe fungující mechanismus dozorování a regulace evropského finančního sektoru na nadnárodní úrovni. Nové uspořádání orgánů dohledu by mělo zajistit do budoucna udržitelné posílení finanční stability v EU, jednotné uplatňování a prosazování základních technických pravidel, včasné odhalování rizik v systému a mnohem účinnější spolupráci v mimořádných situacích a při řešení sporů mezi národními orgány dohledu.

Zneužití dominantního postavení

EU News   31. 7. 2009 Link

Rozhodnutí Evropské komise v případu  INTEL  (COMP/37.990)

Evropská Komise dne 13. května 2009 uložila společnosti Intel, která vyrábí počítačové mikroprocesory, pokutu ve výši € 1,06 mld. za zneužití dominantního postavení (čl. 82 Smlouvy ES).

Komise ve svém rozhodnutí uvedla, že společnost Intel v období od října 2002 do prosince 2007 zneužívala své dominantní postavení na trhu a soustavně se dopouštěla dvou protiprávních jednání.

Včasné neoznámení záměru převzít společnost

EU News   31. 7. 2009 Link

Rozhodnutí Evropské komise v případu ELECTRABEL (COMP/M.4994)

Evropská komise uložila  dne 10. června 2009 společnosti Electrabel pokutu ve výši 20 milionu EUR, jelikož při akvizici společnosti Compagnie Nationale du Rhône (dále jen „CNR“) neoznámila tento svůj záměr Komisi a nesplnila tak svoji povinnost vyplývající z Nařízení rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků. Tento předpis vyžaduje, aby byla Komise předem informována o spojení soutěžitelů, která spadají do působnosti nařízení. Následně může Komise prozkoumat, jestli spojením těchto podniků nedojde k podstatnému zhoršení volné hospodářské soutěže v rámci Evropské unie.

Ochranná známka Společenství – snížení registračních poplatků

EU News   31. 7. 2009 Link

Na základě Nařízení Komise č. 355/2009 (Úřední věstník L 109/2009) dochází  ke snížení celkové výše poplatku, který je třeba uhradit Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu za registraci ochranné známky Evropských společenství.

Pomoc z Globalizačního fondu pro zaměstnance propouštěné v důsledku krize

EU News   31. 7. 2009 Link

Změnou nařízení č. 1927/2006 o zřízení Evropského globalizačního fondu (Úřední věstník  L 167/2009) dochází k dočasnému rozšíření působnosti tohoto fondu. Z jeho prostředků bude možno financovat rovněž podporu pracovníků, kteří ztratili zaměstnání v důsledku současné hospodářské a finanční krize. O podporu pro tento účel bude možno žádat do konce roku 2011. Současně dochází ke zmírnění stanovených kriterií.

Změna regulačního rámce (Solvency II) schválena

EU News   31. 7. 2009 Link

Evropské orgány se shodly na kompromisním znění Směrnice o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solvency II). Jejím hlavním cílem je posílit stabilitu pojišťovacího sektoru, prohloubit jeho integraci a konkurenceschopnost. Stávajících 13 směrnic týkajících se pojištění a zajištění bylo přepracováno do jediného aktu.  Nová podrobnější pravidla kapitálové přiměřenosti by měla lépe odrážet rizika, která pojišťovny a zajišťovny podstupují, a zajistit jejich dostatečné pokrytí.

Revize čtvrté a sedmé směrnice - omezení požadavků z oblasti účetnictví

EU News   31. 7. 2009 Link

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/49/ES ze dne 18. června 2009 (Úřední věstník L 164/2009) představuje další krok ke snižování administrativní zátěže firem. Umožňuje zrušit požadavek zveřejňovat některé údaje v účetních závěrkách také pro společnosti střední velikosti, a dále omezuje povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu.

Odměňování členů správních orgánů kótovaných společností

EU News   31. 7. 2009 Link

Evropská komise nově doplnila formou doporučení také stávající požadavky na systém odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze (Úřední věstník L 120/2009). Základní principy, které Komise prosazuje, jsou shodné jako u odměňování ve finančních odvětvích: orientace na dlouhodobou udržitelnost společnosti namísto krátkodobých výsledků, odbourání nadměrných odměn neodpovídajících výkonu, zjednodušení struktury odměňování a jeho transparentnost. Další požadavky se týkají principů vyplácení tzv. „zlatých padáků“ a odměn ve formě akcií či akciových opcí.

Požadavky na zásady odměňování v odvětví finančních služeb

EU News   31. 7. 2009 Link

Evropská komise vydala 29. dubna Doporučení o politice odměňování v odvětví finančních služeb (Úřední věstník L 120/2009). Jednotné zásady se vztahují na všechny společnosti působící v tomto sektoru a měly by být uplatňovány především u těch kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní náplň má podstatný dopad na rizikový profil společnosti. Doporučení sice není právně závazné, avšak Komise počítá s přijetím navazujících předpisů, které budou hlavní požadavky politiky odměňování odrážet. Členské státy mají přijmout nezbytná opatření k uplatňování doporučení do konce tohoto roku. Systém odměňování bude rovněž předmětem bankovního či obdobného dohledu, kterému finanční instituce podléhá.

EU přistupuje k regulaci hedgeových a dalších alternativních fondů

EU News   31. 7. 2009 Link

Evropská komise po dlouhodobém zdráhání zasahovat do tohoto segmentu finančních trhů předložila koncem dubna návrh Směrnice o manažerech alternativních investičních fondů. Norma se vztahuje  na všechny fondy, které nespadají pod úpravu Směrnice č. 85/611 (tzv. UCITS Directive);  vedle zajišťovacích fondů půjde tedy o tzv. private equity funds, komoditní a nemovitostní fondy i speciální fondy pro profesionální investory.

Liberalizace trhů s energiemi schválena

EU News   31. 7. 2009 Link

Evropský parlament přijal koncem dubna ve druhém čtení tzv. energetický balík, který řeší budoucí fungování jednotného trhu s energiemi v EU, zejména posílení jeho konkurenceschopnosti a bezpečnosti. V dosud nejspornější otázce - štěpení energetických společností -  poslanci ustoupili od původního striktního požadavku na úplné oddělení vlastnictví výrobních kapacit od vlastnictví přenosových soustav. Schválený kompromisní návrh přináší také posílení práv spotřebitelů.

Svoboda usazování; přeshraniční přemístění sídla společnosti

EU News   9. 4. 2009 Link

Rozhodnutí ESD z 16.12.2008 ve věci C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

V uvedené věci se Evropský soudní dvůr zabýval dalším z případů přemístění sídla obchodní společnosti do jiného členského státu.

Komanditní společnost Cartesio, založená podle maďarského práva se sídlem v Maďarsku, podala u rejstříkového soudu návrh na zápis přemístění svého sídla do Itálie. Rejstříkový soud tento návrh zamítl s tím, že maďarské právo nedovoluje, aby zde založená obchodní společnost přemístila své sídlo do zahraničí, a zároveň se i nadále řídila maďarským právem jakožto svým osobním statutem.

Směrnice o obecné úpravě spotřebních daní

EU News   9. 4. 2009 Link

Evropské orgány přijaly Směrnici č. 2008/118/EC o obecné úpravě spotřební daně, která ruší předchozí Směrnici č. 92/12/EHS. Nová úprava má výrazně přispět k operativnější výměně informací mezi národními daňovými úřady, zavádí elektronický systém monitoringu pohybu spotřebního zboží uvnitř Evropské unie a  vymezuje právní rámec pro fungování tohoto systému. Upřesňuje rovněž předmět spotřební daně a pravidla týkající se jejího odvodu při mezinárodní přepravě zboží. Podle záměru by měla podstatně přispět k zlepšení a zefektivnění boje s daňovými úniky.

Snížení sazby DPH u vybraných druhů služeb

EU News   9. 4. 2009 Link

Ministři financí EU pod českým vedením dospěli dne 10.3.2009 k dlouho diskutované dohodě o snížení sazby daně z přidané hodnoty u některých služeb. Návrh pozměňující směrnici č. 2006/112 pokrývá především oblast, kde stávající výjimky umožňovaly aplikovat nižší než 15% daň pouze do  konce roku 2010, takže by poté mohlo nastat u těchto služeb znatelné zdražení. Iniciativa je jednou ze součástí Evropského programu na podporu malého a středního podnikání (Small Business Act).

Přísné postihy vůči zaměstnavatelům nelegálních imigrantů

EU News   9. 4. 2009 Link

Evropský parlament přijal na svém únorovém zasedání Směrnici o sankcích vůči zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem. K zamezení této formy šedé ekonomiky budou uplatňovány i trestněprávní sankce. V případě zaměstnavatele v pozici subdodavatele může postih dopadnout i na obchodního partnera. Cílem právní úpravy je také zabezpečit nezákonným pracovníkům legální platové podmínky.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×