Úvod » Novinky a publikace » Článek

Daňové aspekty zálohy na podíl na zisku

Zákon o obchodních korporacích zakotvuje s účinností od ledn a tohoto roku řadu pozitivních změn. Členové obchodních korporací jistě přivítají možnost vyplácet zálohy na podíly na zisku. Tyto zálohy je možné vyplácet na základě mezitímní účetní závěrky, pokud z ní vyplyne, že obchodní korporace disponuje dostatečně velkými vlastními zdroji na jejich výplatu a zároveň jsou splněny další zákonné podmínky, popřípadě podmínky dané společenskou smlouvou.

Jak je to se zdaňováním těchto záloh? Bohužel novela zákona o daních z příjmů (ZDP) nezareagovala na tyto změny dostatečně, a proto budou určité situace přinášet daňovým subjektům zbytečné nejasnosti.

Ačkoli to ZDP výslovně nestanoví, lze předpokládat, že daňový režim výplaty zálohy na podíl na zisku je s režimem výplaty samotného podílu na zisku totožný. Problematické však mohou být situace, kdy v období od výplaty zálohy na podíl na zisku a okamžikem jejího vypořádání dojde ke změně v osobě člena obchodní korporace v případech, kdy obchodní korporace nevytvoří dostatečný zisk nebo valná hromada výplatu dividend neschválí. Tyto situace ZDP konkrétně neřeší. Kdo je tedy v těchto případech poplatníkem daně? Může obchodní korporace žádat o vrácení sražené daně? To jsou otázky, na které zatím neexistuje jednoznačná odpověď. Proto je bude pravděpodobně třeba řešit změnou zákona nebo alespoň jasným výkladovým stanoviskem GFŘ.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×