Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nová položka rozvahy

Účetnictví

Vzhledem k blížícímu se datu sestavování konečných účetních závěrek k 31. 12. 2013 bychom rádi připomněli nové a zásadní ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky podnikatele (dále jen „vyhláška“), které vstoupilo v účinnost k 1. lednu 2013.

Novela vyhlášky zavádí novou položku vlastního kapitálu A. IV. 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. V této položce jsou účetní jednotky povinny vykázat rozdíly ze změn účetních metod, odloženou daň zaúčtovanou v prvním roce účtování o odložené dani a opravy chyb z minulých účetních období, pokud jsou významné.

Dochází tak k důležité změně v účtování oprav chyb minulých let a v účtování při změnách metod, která byla ještě za minulá účetní období uplatňována. Opravy chyb minulých let či změny účetní metody nesmí od 1. ledna 2013 ovlivnit výsledek hospodaření běžného účetního období.

Účetní jednotka má povinnost v příloze účetní závěrky uvést popis změn účetních metod a chyb, které v této položce vykázala, a dále upraví informace v účetní závěrce tak, aby byly srovnatelné.

O tom, jak bude tento Jiný výsledek hospodaření minulých let rozdělen či vyrovnán budou následně účetní jednotky rozhodovat při schvalování účetní závěrky.

Některé dopady oprav účtování minulých let je třeba promítnout do dodatečných daňových přiznání.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×