Úvod » Novinky a publikace » Článek

Zákonná opatření Senátu

Daň z příjmů

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z příjmů

Poslanecká sněmovna schválila zákonné opatření Senátu, které od 1. ledna 2014 mění i daň z příjmů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (č. 344/2013 Sb.). Oproti původnímu návrhu zákona byla v rámci schvalovacího procesu v Senátu přijata i řada pozměňovacích návrhů.

Vybrané změny

Předmětem daně z příjmů budou nově veškeré bezúplatné příjmy, které jsou do konce roku 2013 předmětem daně dědické a daně darovací. Řada těchto příjmů bude nadále osvobozena od daně.

Doplňují se nové definice pojmů pro daňové účely – například daňový rezident a daňový nerezident, obchodní majetek, věci, majetková práva, finanční leasing, základní investiční fond, veřejně prospěšný poplatník a používají se pojmy nového soukromého práva (člen obchodní korporace, úvěrový finanční nástroj, zápůjčka, výprosa, pacht, právo stavby, svěřenský fond apod.).

Poplatníky daně z příjmů právnických osob se stávají také podílový fond, fond penzijní společnosti, svěřenský fond a jednotka, která je poplatníkem podle práva jiného státu.

Prodlužuje se časový test pro uplatnění osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky. Samostatně se posuzuje časový test pro osvobození každého podílu v obchodní společnosti nabytého jedním společníkem počínaje 1. 1. 2014.

Zvyšuje se limit pro uplatnění srážkové daně z příjmů u poplatníků, kteří u zaměstnavatele nepodepsali prohlášení k dani, a to z 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně, ale současně se tento režim omezí pouze na odměny z dohod o provedení práce.

Příjmy učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně (i sociálního a zdravotního pojištění).

Co novela neumožní

- nebyla schválena sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku navržená vládou

- došlo ke zrušení zaměstnaneckého zvýhodnění zavedeného zákonem č. 458/2011 Sb.

- dani z příjmů budou nadále podléhat podíly na zisku, likvidačním zůstatku, vypořádací podíly a obdobné příjmy, které byly osvobozeny podle z. č. 458/2011 Sb.

- nebyly schválené tzv. mimořádné odpisy hmotného majetku

- pro investiční fondy je zachována sazba daně 5 % a 15% srážková daň při výplatách z fondu

Daň z nabytí nemovitých věcí

Sbírce zákonů bylo pod číslem 340/2013 Sb. vydáno Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Při koupi a směně nemovitých věcí bude nadále poplatníkem daně převodce, pokud se převodce a nabyvatel nedohodnou jinak. V ostatních případech bude poplatníkem daně nabyvatel.

Předmětem daně se nově stává i nabytí práva stavby, a to v důsledku obsahu pojmu nemovitá věc dle nového občanského zákoníku.

Nově se též stává předmětem daně úplatné nabytí nemovité věci vydržením, svěřenským fondem a nabytí stavby neoprávněně postavené na cizím pozemku.

Ke změnám dochází i v rozsahu osvobození od daně. Již nebudou osvobozeny vklady nemovitých věcí do základního kapitálu obchodních korporací. Naopak osvobození prvních úplatných převodů bytů a nových rodinných domů, pokud k nim dojde do 5 let ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí, se obecně rozšiřuje.

Dále nový zákon omezuje povinnost předkládat pro stanovení základu daně znalecké posudky, které při splnění určitých podmínek nebudou vyžadovány např. při převodech nemovitých věcí určených k bydlení, rekreaci, garáží atd.

Základ daně je definován jako nabývací hodnota, která může být snížena o výdaje prokazatelně vynaložené na znalecký posudek. Nabývací hodnotou se rozumí podle okolností cena sjednaná, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena nebo zvláštní cena.

U většiny smluvních převodů se bude vycházet při stanovení základu daně z ceny sjednané, která se bude porovnávat nejčastěji s tzv. srovnávací daňovou cenou.

Lhůta pro podání přiznání a sazba daně ve výši 4 % se oproti stávající právní úpravě nemění.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×