Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novinky v oblasti DPH

Pravidla fakturace;

DPH u pojišťovacích činností;

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení;

Ručení příjemce za nezaplacenou daň

  • Generální finanční ředitelství zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy k pravidlům fakturace 

Podle novely zákona o DPH s účinností od 1.1.2013 musí být u daňového dokladu zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost.

Jelikož obsah výše uvedených pojmů je velmi neurčitý, snaží se Generální finanční ředitelství informacemi a odpověďmi na dotazy směřovat širokou veřejnost ke správnému nakládání s daňovými doklady pro účely daně z přidané hodnoty. Informace GFŘ i odpovědi na dotazy naleznete zde

Doporučujeme proto, v návaznosti na uvedené zákonné požadavky, revidovat interní směrnice pro oběh a uchování dokladů. Tyto interní předpisy mohou být významným prvkem při dokazování věrohodnosti a neporušenosti obsahu daňových dokladů.

KŠB může odborně pomoci při vytváření, popř. aktualizaci takovýchto směrnic.

  • Od 1. 1. 2013 bylo změněno ustanovení § 55 zákona o DPH - „Pojišťovací činnosti“.

Ustanovení § 55 zákona o DPH blíže vymezuje plnění, která jsou považována za pojišťovací činnosti, jež jsou ve smyslu ust. § 51 zákona o DPH osvobozeny od daně bez nároku na odpočet.

Pojišťovacími činnostmi se pro účely zákona o DPH rozumí

a) poskytování pojištění,

b) poskytování zajištění,

c) služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění.

Osvobození se tedy neváže na poskytovatele služby, ale pro jeho aplikaci je nutné zkoumat, o jakou službu v daném konkrétním případě jde.

V porovnání s úpravou účinnou do 31. 12.2012 byl rozsah osvobození od daně u činností souvisejících s pojištěním či zajištěním širší. Od 1. 1. 2013 nové vymezení těchto činností zužuje okruh služeb, u kterých se uplatňuje osvobození od daně dle § 55 písm. c) zákona o DPH tak, aby bylo dosaženo shody se Směrnicí o společném systému DPH a příslušnou judikaturou SDEU.

S ohledem na uvedené se osvobození od daně nevztahuje např. na vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví, samostatné šetření pojistných událostí, činnost pojistných matematiků, poradenskou činnost v oblasti posouzení a výpočtu rizik, poradenskou činnost v oblasti mapování trhu, technické poradenství apod.

  • GFŘ v intencích současné judikatury mění informaci k opravě výše daně z přidané hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Na základě prvotní zprávy z července 2011 zastávalo GFŘ výklad, dle kterého bylo možné provést opravu výše daně i u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení se zdanitelným plněním před 1.4.2011 (účinnost příslušné novely zákona o DPH).

V současné době GFŘ uvedlo, že není možné provádět opravu výše daně u pohledávek vniklých před 1.4.2011, resp. u pohledávek, kde původní zdanitelné plnění bylo před 1.4.2011.

GFŘ ve svém sdělení však ujistilo, že tento přístup budou správci daně aplikovat až od data zveřejnění dodatku k informaci, tj. od 26.4.2013. Správci daně by tak neměli rozporovat postup těch věřitelů, kteří v minulosti u pohledávek vzniklých před 1.4.2011 provedli opravu daně a tato daň již byla správcem daně vyměřena.

Dodatek k informaci lze nalézt zde.

  • Koordinační výbory zástupců Komory daňových poradců a GFŘ potvrdil skutečnost, že v databázi nespolehlivých plátců bude možné ověřit pouze aktuální údaj, tj. platný údaj a ne údaj platný v minulosti.

Ověřování skutečnosti, zda u poskytovatele zdanitelného plnění byla způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem, bude v praxi často prováděno až po dni uskutečnění zdanitelného plnění (např. v okamžiku obdržení daňového dokladu od poskytovatele plnění).

Statut nespolehlivého plátce je však třeba ověřovat ke konkrétnímu datu (ke dni zdanitelného plnění). Je zřejmé, že toto může činit plátcům daně v praxi značné potíže.

Na druhou stranu GFŘ potvrdilo, že při ručení v případě úhrady na účet nezveřejněný správcem daně je rozhodný stav ke dni podání příkazu k úhradě. To znamená, že pokud v okamžiku podání příkazu k bezhotovostní úhradě zdanitelného plnění na účet zveřejněný správcem daně nejsou naplněny podmínky ručení za nezaplacenou daň podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH a v mezidobí (do okamžiku odepsání prostředků z účtu) např. dojde ke změně čísla účtu u poskytovatele zdanitelného plnění, nebudou naplněny podmínky pro ručení za nezaplacenou daň.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×