Úvod » Novinky a publikace » Článek

Úspěšná kasační stížnost KŠB u Nejvyššího správního soudu

Advokátní kancelář KŠB úspěšně zastupovala provozovatele kolektivního systému REMA Systém, a.s. v řízení před Nejvyšším správním soudem o procesní stránce žaloby na ochranu proti nečinnosti Ministerstva životního prostředí (MŽP).

V projednávaném případě podala společnost REMA Systém, a.s. v roce 2005 návrh na zápis svého kolektivního systému do tzv. Seznamu výrobců elektrozařízení. MŽP její návrh v rozsahu správy financí pro 3. skupinu historických elektrozařízení pocházející z domácností zamítlo a toto negativní rozhodnutí bylo v roce 2006 potvrzeno ministrem životního prostředí. Proti rozhodnutí podala společnost správní žalobu k Městskému soudu v Praze, s níž v plném rozsahu (i před Nejvyšším správním soudem) uspěla. Řízení o zápisu společnosti REMA Systém, a.s. se tak vrátilo v roce 2010 zpět na MŽP, které však ve věci vydání nového meritorního rozhodnutí zůstalo nečinné.

Z uvedeného důvodu přistoupila společnost REMA Systém, a.s. k podání žaloby k Městskému soudu v Praze, kterou se domáhala uložení lhůty pro vydání rozhodnutí MŽP. Městský soud v Praze žalobu z procesních důvodů odmítl, neboť měl za to, že nebyla dodržena lhůta pro podání žaloby na ochranu proti nečinnosti, která je stanovena v délce jednoho roku od dne, kdy mělo být rozhodnutí vydáno. Zmeškání lhůty přitom nelze prominout.

Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podala REMA Systém, a.s. kasační stížnost. Ve stížnosti namítala nesprávné určení okamžiku, kdy mělo být rozhodnutí vydáno, a od kterého se tak odvíjí běh lhůty pro podání žaloby na ochranu proti nečinnosti. Uplatnit bylo nutno i argumenty, které před Městským soudem v Praze nezazněly, proto Nejvyšší správní soud musel posoudit i přípustnost tzv. novot, pokud jde o včasnost žaloby.

Nejvyšší správní soud se argumenty uvedenými v kasační stížnosti zcela ztotožnil a vydal rozhodnutí, kterým usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Jedná se sice o procesní rozhodnutí, nicméně s judikaturním přesahem, neboť Nejvyšší správní soud se v rozsudku vyjádřil i k těm otázkám, které doposud nebyly soudně rozhodnuty. Zároveň Nejvyšší správní soud poukázal i na nepřijatelný postoj MŽP, které namísto vydání požadovaného rozhodnutí v zákonem přepokládané lhůtě ani v průběhu soudního řízení meritorní rozhodnutí nevydalo. Svou aktivitu omezilo výhradně na procesní podání, v nichž se snažilo dovozovat, že daná žaloba byla podána opožděně.

O věci samé nyní bude opětovně rozhodovat Městský soud v Praze.

Copyright © 2000 – 2019, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×