Úvod » Novinky a publikace » Článek

Z Poslanecké sněmovny

Změna daňových, pojistných a jiných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů;  Novela zákona o DPH

Změna daňových, pojistných a jiných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

Senát zamítl vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a jiných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů a následně tento návrh neprošel opětovným schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně. Obratem byl ten samý návrh předložen ke schválení do Poslanecké sněmovny znovu jako tisk 801. Jeho dílčí změny budou zřejmě předmětem jednání a hlasování o něm je spojený s vyslovením důvěry vládě.

Změny dotčených daňových zákonů, o kterých jsme Vás informovali v minulých Daňových novinkách, byly navrženy s účinností od 1. ledna 2013. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Novela zákona o DPH

Poslanecká sněmovna se bude v prvním čtení zabývat rozsáhlou novelou zákona o DPH. Většina změn vyplývá z povinnosti implementovat směrnice a nařízení EU. Až na výjimky by novelizovaná ustanovení měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2013.

Některá ustanovení jsou v rámci zákona přemístěna do jiných či zcela nových paragrafů. Jedná se např. o ustanovení upravující, co není předmětem daně, definici obratu pro účely DPH, zvláštní případy, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem aj.

Součástí vládního návrhu jsou pak mimo jiné tyto zásadní změny.

 • Novela zákona mění definice pojmu místo pobytu, sídlo, provozovna a dále upřesňuje, co se rozumí po pojmy dodání zboží soustavami nebo sítěmi, vklad podniku atd.
 • Mění se podmínky pro určení okamžiku, kdy se osoba stává plátcem DPH. Např. v případě překročení obratu se stane daná osoba plátcem již prvním dnem druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž byl překročen obrat.
 • V případě, že osoba nesplní svou registrační povinnost, stane se plátcem zpětně.
 • V případě dobrovolné registrace se osoba stává plátcem DPH dnem oznámení rozhodnutí, kterým správce daně danou osobu registruje.
 • Jsou stanovena nová pravidla, kdy může správce daně svým konstitutivním rozhodnutím zrušit registraci plátce.
 • Dochází ke změně obecné délky zdaňovacího období. Základním zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Při splnění podmínek může mít plátce čtvrtletní zdaňovací období.
 • Dochází ke sjednocení pravidel pro stanovení místa plnění při nájmu dopravního prostředku pro všechny osoby.
 • Ustanovení upravující daňové doklady, jejich formu a uchovávání budou mít zcela nová znění. Mimo jiné také dojde k umožnění zasílání daňových dokladů elektronicky bez potřeby opatřovat je zaručeným elektronickým podpisem či značkou.
 • Prodlužuje se lhůta pro uplatnění daně u převodu nemovitostí ze tří na pět let. Navíc se i po této lhůtě bude moci plátce daně rozhodnout, zda převod uskuteční jako zdanitelné plnění.
 • Nově bude zaveden institut právní fikce u režimu přenesené daňové povinnosti v souvislosti s dodáním stavebních a montážních prací. V případě, že dodavatel uplatní režim přenesené daňové povinnosti, i když poskytl plnění, které tomuto režimu nepodléhá, a zároveň příjemce tohoto plnění tento režim akceptuje, bude se mít za to, že takové plnění tomuto režimu podléhá.
 • Zcela nově je zaveden institut ručení oprávněného příjemce, kterému vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň. Tento oprávněný příjemce ručí při dodání tohoto zboží třetí osobě za daň z přidané hodnoty, která nebyla osobou, jež pořídila toto zboží z jiného členského státu zaplacena správci daně.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×