Úvod » Novinky a publikace » Článek

Návrh zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů

Stručný přehled základních změn, které jsou uvedeny v návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodku veřejných rozpočtů. V současné době proběhlo vnější připomínkové řízení k tomuto návrhu.

Změny zákona o dani z příjmů

Od 1. ledna 2013 by měla být zpřísněna pro fyzické osoby pravidla pro uplatňování výdajů procentem z příjmů, tzv. výdajových paušálů. V případě 40 % výdajového paušálu, který se vztahuje např. na příjmy z činností znalců, insolvenčních správců, advokátů a tlumočníků, z autorské a umělecké činnosti, lze výdaj uplatnit v maximální výši 800.000 Kč. U příjmů z pronájmu, a to i majetku zařazeného v obchodním majetku podnikatelů, se výdaje stanovené 30 % částkou z příjmů omezují maximální částkou 600.000 Kč. V ostatních případech, jako jsou příjmy ze živností, ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, mají zůstat paušály ve výši 80 % a 60 % neomezené absolutní částkou.

Dále pro poplatníky, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů, ať už u příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti nebo příjmů z pronájmu, má být podle návrhu zákona omezena možnost snížení daně o slevu na manželku (manžela) a uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě, pokud součet dílčích základů daně, kde jsou uplatněny výdaje procentem z příjmů, přesáhne 50 % jejich celkového základu daně.

Od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se navrhuje zavedení solidárního zvýšení daně, což de facto představuje zavedení progresivní daně z příjmů fyzických osob. Pro poplatníky, u nichž součet příjmů ze závislé činnosti, funkčních požitků a podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti překročí 48násobek průměrné mzdy[1] se příjmy zdaní sazbou daně z příjmů (v roce 2013 ve výši 15 % a od 1.1.2014 ve výši 19 %) zvýšenou o 7 procentních bodů. Současně by mělo dojít ke zvýšení záloh na daň z příjmů odváděných ze závislé činnosti a funkčních požitků při překročení 4násobku průměrné mzdy v daném měsíci. Navíc jsou tito poplatníci povinni podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za příslušné období, kde budou podléhat solidárnímu zvýšení daně.

Od 1. ledna 2013 by neměl mít nárok na základní slevu na poplatníka ten, kdo k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.

Výše uvedená opatření s výjimkou omezení výdajových paušálů mají mít omezenou účinnost po dobu let 2013 - 2015.

Od 1. ledna 2013 by též mělo dojít ke zvýšení sazby srážkové daně, které podléhají příjmy daňových nerezidentů ze zdrojů v České republice, s několika málo výjimkami, ze současných 15% na 35%.

Změny zákona o DPH

V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 by měla být zvýšena základní sazba DPH na 21 % a snížená sazba DPH na 15 %.

Zároveň by mělo dojít ke zúžení rozsahu zboží podléhajícího snížené sazbě daně. Nově by měla být základní sazba daně uplatňována na dětské pleny a některé zdravotnické prostředky.

Změny zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí

Od 1. ledna 2013 by měla být zvýšena sazba daně z převodu nemovitostí ze současných 3 % na 4 %.

Změny zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se navrhuje zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Tím samozřejmě dochází i ke zrušení maximální výše zálohy na všeobecné zdravotní pojištění.

[1] Stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×