Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nejdůležitější změny v legislativě od 1. ledna 2012

Přehled nejvýznamnějších legislativních změn, které nabydou účinnosti v roce 2012. Změny se týkají například obchodního práva a práva obchodních společností (včetně trestní odpovědnosti firem), pracovního práva, daní, nemovitostí, správního soudnictví, elektronických komunikací a řady dalších oblastí.

ZÁKONY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2012

1. OBCHODNÍ PRÁVO A PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Novela obchodního zákoníku

(Zákon č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)

 • Novela obchodního zákoníku zjednodušuje a zpřesňuje úpravu řady institutů, obsahuje proto velké množství dílčích změn.
 • Smluvní strany budou mít nově možnost dohodnout se na omezení nebo i vzdání práva na náhradu škody, a to ještě před jejím vznikem, tedy před porušením příslušné povinnosti.
 • Za přelomové lze označit i nové ustanovení § 66d (Pověření obchodním vedením), které reaguje na další situaci, která v praxi činila problémy. Výslovně se nově připouští takzvaný souběh funkcí člena statutárního orgánu a manažera společnosti. Obchodní vedení společnosti bude moci být vykonáváno v pracovněprávním vztahu.
 • Další změny: povinnost prokázat právní důvod užívání zapsaného sídla, resp. místa podnikání zakotvenou v ust. § 2 odst. 3 a § 37 odst.2; změny v úpravě obchodního rejstříku a Sbírky listin (např.zrušení povinnosti zakládat do sbírky podpisové vzory statutárních orgánů, nově bude povinně zapisovaným údajem také datum narození a rodná čísla již nebudou obsahem veřejné části obchodního rejstříku); změny v povinnosti oceňování nepeněžitých vkladů; zjednodušení finanční asistence u společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti;  změna úpravy rozhodného dne k účasti na valné hromadě v ust. § 184 odst. 3; zmírnění požadavků pro majetkové transakce mezi spřízněnými osobami podle ust. § 196a.

Přeměny obchodních společností budou snadnější

(Zákon č. 355/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)

 • Vedle nápravy vad a nesprávně přejatých či aplikačně nejasných ustanovení novela doplňuje úpravu řady chybějících otázek a postupů. Příliš složité procesy naopak zjednodušuje.
 • Do novely jsou také zapracovány nové požadavky evropské legislativy přinášející úlevy v oblasti informačních povinností. Z hlavních změn:

  (a) úprava rozhodného dne – nově bude možné jeho  určení i do budoucna;

  (b) přípustnost současného provedení fúze i změny právní formy společnosti (dosud byly nutné dva postupné kroky);

 (c) rozšíření forem přeshraničních přeměn, možnost přemístění sídla do zahraničí a opačně;

 (d) povinné informace o přeměně bude možné v některých případech zveřejňovat pouze na internetových stránkách společnosti, v Obchodním věstníku postačí publikovat odkaz na tento web;

 (e) rozšíření a posílení práv společníků a věřitelů; za stanovených podmínek budou nově muset být například odkoupeny akcie či podíly těch osob, které s přeměnou nesouhlasily.

 • Novela dále obsahuje změny několika dalších předpisů, vyvolaných novou úpravou přeměn společností a družstev. Jde zejména o účetní a daňové souvislosti v novele zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Z ostatních změn lze upozornit zejména na novelu obchodního zákoníku, která nově připouští založení akciové společnosti pouze jednou osobou, tzn. i v případě, jedná-li se o osobu fyzickou.

Zápisy do obchodního rejstříku

(Vyhláška č. 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku)

 • Nová vyhláška již neobsahuje vlastní formuláře, pouze jejich náležitosti, což má umožnit pružnější provádění potřebných změn.
 • Výraznější odchylky oproti dosavadní úpravě obsahuje seznam listin předkládaných při zápisu přeměn do obchodního rejstříku.
 • Nově se zavádí samostatný formulář a stanoví seznam listin pro zápis evropské společnosti a evropské družstevní společnosti.
 • Podnikatelé uvítají zejména změnu v prokazování bezúhonnosti – výpis z českého rejstříku trestů již nebudou muset předkládat, neboť rejstříkový soud si ho obstará sám.

2. PRACOVNÍ PRÁVO

Novela zákoníku práce, kterou byste neměli opomenout

(Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)

 • Rozsáhlá novela promítá do zákoníku práce podpůrné použití občanského zákoníku, posiluje autonomii vůle stran, mění úpravu neplatnosti právních úkonů.
 • Jinak je nově definována závislá práce, mění se úprava pracovní smlouvy – musí být, stejně jako její změny či dodatky, uzavřena v písemné formě;
 • zkušební doba – může trvat maximálně 3 po sobě jdoucí měsíce, u manažerů 6 měsíců;
 • dvojnásobný limit rozsahu práce na dohodu;
 • prodloužení délky pracovního poměru na dobu určitou ze 2 na 3 roky, může být sjednán i opakovaně;
 • diferenciace odstupného podle doby trvání pracovního poměru;
 • nový výpovědní důvod – zvlášť hrubé porušení režimu pracovní neschopnosti;
 • změny u práce přesčas, mzdy, náhrady nákladů, čerpání dovolené a dalších věcí.

3. DANĚ

Novinky u daně z nemovitostí

(Zákon č. 212/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů)

 • Změní se zdanění zpevněných ploch, tzn. pozemků zpevněných stavbou bez svislé konstrukce (tzv. plošnou stavbou), užívaných pro podnikatelské účely.
 • Dosavadní zdanění daní ze staveb se nahrazuje daní z pozemků se zvláštní sazbou – 1 Kč/m² u zemědělské prvovýroby, lesního a vodního hospodářství a 5 Kč/m² u ostatní podnikatelské činnosti (sazby jsou nižší než při předchozím zdanění daní ze staveb).
 • Důvodem změny je zejména judikatura Nejvyššího správního soudu, která neuznává zpevněné plochy za samostatnou nemovitou věc, především u komunikací. Kvůli tomu hrozil výpadek daňových příjmů obcí.

Zvyšuje se DPH

(Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)

 • Nižší sazba DPH se zvýší na 14 % od ledna příštího roku; obě sazby se sjednotí na 17,5 % od1. 1. 2013.
 • Zvýšení DPH bude pro rodiny s dětmi kompenzováno zvýšením daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 1800 Kč, případně daňovým bonusem v zákoně o dani z příjmů.
 • Novela upravuje i náležitosti opravného daňového dokladu a zajištění daně.

4. NEMOVITOSTI A KATASTR NEMOVITOSTÍ

Nový formulář na vklad do katastru nemovitostí

(Zákon č. 349/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

 • Zásadní změnou je zavedení formulářů pro návrh na vkladové řízení. Po přechodné období jednoho roku však bude možno postupovat i podle dosavadní úpravy.
 • Dochází ke změnám ve výčtu povinných příloh – firmy například již nebudou muset přikládat výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, v němž jsou zapsány, pokud jsou údaje z něj zjistitelné dálkovým přístupem.
 • Mění se úprava opravných prostředků: přípustná bude pouze žaloba podle části páté občanského soudního řádu.
 • Zcela novým institutem jsou takzvané poznámky spornosti, které katastr nemovitostí zapíše v případě podání určovací žaloby, že vlastníkem nemovitosti je jiná osoba než ta, která je jako vlastník zapsaná v katastru nemovitostí, anebo že právní úkon, který má být podkladem zápisu, je neplatný nebo zrušený.
 • Související novela zákona o správních poplatcích mění výši poplatku za návrh na vklad na dvojnásobek (tj. 1000 Kč za jeden návrh).

5. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST FIREM

Od příštího roku budou firmy v Česku trestně odpovědné

(Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim)

 • Nový zákon dopadá na právnické osoby, které mají v ČR sídlo, podnik, organizační složku, majetek nebo výkon činnosti při spáchání vyjmenovaných trestných činů.
 • Trestný čin se přisuzuje právnické osobě, dopustil-li se jednání jejím jménem, v jejím zájmu či v rámci její činnosti člen statutárního orgánu, osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, osoba vykonávající řídící nebo kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na řízení a za specifických podmínek i zaměstnanec.
 • Trestní odpovědnost přechází na právního nástupce.
 • Druhy trestů: zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, věci či jiné majetkové hodnoty, peněžitý trest, zákaz činnosti, zákaz účasti ve veřejných zakázkách, soutěžích a koncesním řízení, zákaz přijímání dotací a subvencí, uveřejnění rozsudku; uvedené zákazy mohou být uloženy na 1-20 let.

6. SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ

Snadnější obrana proti nezákonné daňové kontrole

(Zákon č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)

 • Rozsáhlá novela řeší zefektivnění řízení ve správním soudnictví, a to zejména zkrácení délky jeho trvání.
 • Nově bude možné domáhat se určení nezákonnosti už skončeného zásahu správního orgánu včetně daňové kontroly.
 • Mění se místní příslušnost krajských soudů – nově se bude určovat dle sídla prvostupňového správního orgánu včetně agend nemocenského pojištění a pojištění na sociální zabezpečení.
 • Nově bude existovat fikce sídla správního orgánu v obvodu působnosti (zejména u středočeských orgánů sídlících v Praze; důvodem je snaha ulevit správními žalobami přetíženému Městskému soudu v Praze).
 • Při podání žaloby u žalovaného správního orgánu již neplatí zachování lhůty.
 • Řízení o kasační stížnosti se bude celé odehrávat u Nejvyššího správního soudu (NSS), včetně podání kasační stížnosti (podá-li ji ale stěžovatel u prvostupňového soudu jako dříve, lhůta zůstane zachována).
 • Nejvyšší správní soud bude moci rozhodovat meritorně (tj. bude moci zrušit nejen rozhodnutí krajského soudu, proti němuž je stížnost podávána, ale též zrušit či vyslovit nicotnost rozhodnutí správního orgánu, které bylo napadeno v řízení u krajského soudu).
 • Mění se rozhodování o námitce podjatosti – nově bude pojato analogicky jako v občanském soudním řízení.
 • Řízení o zrušení opatření obecné povahy – přesunuje se věcná příslušnost z NSS na krajské soudy, lhůta pro napadení opatření obecné povahy bude 3 roky.

7. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Digitální dividenda

(Zákon č. 468/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a další)

 • Rozsáhlá novela transponuje legislativu EU.  
 • Novela se dotýká takzvané digitální dividendy – určení kmitočtů v pásmu 790–862 MHz (původně určených pro analogové televizní vysílání) pro poskytování služeb elektronických komunikací vysokorychlostního přístupu zejména prostřednictvím mobilních služeb.
 • Novela se dotkne vymezení pojmů, cílů a zásad regulace; mění se oznámení a osvědčení podnikání v elektronických komunikacích; správa rádiového spektra a využívání kmitočtů; obsah univerzální služby; náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací.
 • Novinky jsou i v oblastech vyúčtování ceny; reklamace; možnost uložení „funkční separace“ jako nového nápravného opatření poslední instance; zabezpečení ochrany osobních a dalších údajů; nová úprava deliktů atd.

8. EKOLOGIE A HORNICTVÍ

Změní se pravidla dozoru u podzemních staveb a objektů

(Zákon č. 184/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů)

 • Novela má zlepšit výkon vrchního dozoru v oblasti bezpečnosti podzemních staveb a objektů.
 • Kvůli odstranění zdvojeného režimu se z působnosti zákona vylučují podzemní objekty, které jsou zároveň vodními díly (regulace nadále pouze vodním zákonem).
 • Orgány státní báňské správy povedou souhrnnou evidenci podzemních objektů.
 • Báňští inspektoři budou mít právo vstupu do podzemních objektů, novela zakotvuje i ohlašovací povinnosti a zajištění báňské záchranné služby.
 • Zákon upravuje i parametry pro budování nových podzemních objektů, institut báňského projektanta a jeho odpovědnost.
 • Zpřesňují se sankční ustanovení.
 • Zákon ruší Obvodní báňský úřad Příbram.
 • Odstraňují se i chyby a nepřesností v úpravě nakládání s výbušninami.

Mění se způsob hodnocení rizik ekologické újmy

(Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění)

 • Nové vládní nařízení provádí ustanovení zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.
 • Zakotvují se dvě varianty způsobu hodnocení rizik – jednak základní (screening), jednak podrobné hodnocení, plus jejich náležitosti.
 • Základní hodnocení rizika ekologické újmy postačí u provozovatelů registrovaných v programu EMAS a dále u těch, kteří mají certifikovaný systém environmentálního řízení podle ISO 14 000.
 • Nařízení definuje i kritéria posuzování dostatečnosti finančního zajištění (zda existující zajištění odpovídá vyhodnocenému riziku) a bližší podmínky provádění a způsobu tohoto zajištění k realizaci preventivních a nápravných opatření.

9. SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST

Změny v sociální sféře

(Zákon č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí)

 • Zákon má prakticky shodný obsah jako zákon č.347/2010 Sb., který byl zrušen nálezem Ústavního soudu k 31. 12. 2011. Významnější odchylkou je kompenzace za nevyplacené odstupné při skončení pracovního poměru, kdy nevzniká ani nárok na podporu.
 • V oblasti nemocenského pojištění činí denní výše nemocenského 60 % vyměřovacího základu. Nárok na nemocenské vzniká až od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Po dobu prvních 21 dnů pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Tento režim by měl platit až do roku 2013. Současně se ruší odpočet poloviny náhrady mzdy pro zaměstnavatele (odchylky pro malé zaměstnavatele do 25 zaměstnanců).
 • Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – sazba nadále zůstává ve výši 25 % pro zaměstnavatele (z toho na nemocenské pojištění 2,3 %, na důchodové 21,5 % a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) a 6,5 % pro zaměstnance. U osob samostatně výdělečně činných dojde ke zvýšení sazby nemocenského pojištění z 1,4 % na 2,3 %.  Základ pro placení pojistného na nemocenské i sociální zabezpečení bude „zastropován“ na 48 násobku průměrné mzdy. U pojistného na zdravotní pojištění zůstávají sazby stejné jako v roce 2011 a maximální základ pro placení pojistného činí nadále 72 násobek průměrné mzdy.
 • Podle zákoníku práce bude muset mít dohoda o provedení práce i nadále písemnou formu.

Změny v nemocenském a důchodovém pojištění přijaté koncem roku 2011

(Zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony)

 • Poslední novela zákona o nemocenském pojištění a změně některých zákonů rozšiřuje a sjednocuje okruh nemocensky a důchodově pojištěných osob v kategorii zaměstnanců – například na společníky a jednatele s.r.o. a dále na členy kolektivních orgánů právnických osob.
 • Další změny se objevují v podmínkách nároku na dávky nemocenského pojištění, jejich výpočtu a výplatě, v povinnostech zaměstnavatelů v nemocenském pojištění a v úpravě deliktů.

Nová definice nelegální práce

(Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony)

 • Nelegální prací se nově rozumí závislá práce vykonávaná mimo pracovněprávní vztah.
 • Změny se dotknou i zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či rekvalifikací.
 • Kontroly na úseku zaměstnanosti budou mít nově na starost inspektoráty práce.
 • Zvyšují se sankce (pořádkové pokuty i za přestupky) s cílem umožnit snazší postih.
 • Novým přestupkem bude nesplnění povinnosti podle § 87.

Přísný postih zaměstnávání neoprávněně pobývajících cizinců ze třetích zemí

(Novela zákona o zaměstnanosti, která bude publikována a nabude účinnosti v lednu 2012)

 • Zaměstnavatelé budou muset vedle plnění informačních povinností o zaměstnávání cizinců také uchovávat doklady o oprávnění k pobytu těchto osob po dobu tří let od skončení zaměstnání.
 • Doplňují se pokuty za porušení povinností v této oblasti.
 • Hlavní dodavatel příp. další zprostředkovatel ručí za úhradu pokuty uložené subdodavateli, pokud o nelegálním zaměstnání cizince věděl.
 • Pokutovaní zaměstnavatelé budou vyloučeni z možnosti získat dotace či státní příspěvky po dobu tří let.
 • Podle souběžné novely zákona o veřejných zakázkách uchazeč pokutovaný za porušení zákazu nelegálního zaměstnávání cizinců nesplňuje kvalifikační předpoklady.

10. LOTERIE

Obce budou mít více pravomocí při regulaci hazardu

(Zákon č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů - daňová reforma)

 • Zpřísňuje se regulace interaktivních videoloterních terminálů (IVT).
 • Novela rozšiřuje pravomoci obcí regulovat, případně zcela zakázat na svém území též karetní hry, kasina, loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných sázejícím, IVT a dále loterie a jiné podobné hry povolované podle § 50 odst. 3; u již povolených her mohou obce využít tyto pravomoci po 3 letech od účinnosti novely.
 • Doplněno je zpoplatnění IVT a lokálního herního systému.
 • Novela upravuje i další typy sázkových her – turnaje v kartách.
 • Zpřísňují se požadavky na provozovatele – rozšířením typů her, u kterých je požadován základní kapitál ve výši 100 milionů Kč; ten musí navíc být splacen pouze peněžitými vklady. Posiluje se také průhlednost vlastnické struktury, akcie na majitele nesmí mít nejen provozovatel loterie, ale ani jeho akcionáři, mají-li rovněž formu akciové společnosti.
 • Novela také podstatně zvyšuje horní hranice pokut, například za provozování her v kompetenci ministerstva financí bez povolení z 0,5 mil. Kč na 10 mil. Kč.
 • Upraven je i lokální loterní systém.
 • Právní úpravy loterií se dotkne i daňová reforma (zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů), přesněji řečeno 4. část zákona, účinná od 1. 1. 2012. Podle ní se původní odvod z výtěžku nahrazuje odvodem z loterií a jiných podobných her, blížícím se svou povahou dani včetně placení čtvrtletních záloh. Správu odvodu budou vykonávat finanční úřady. Do dvou měsíců po uplynutí odvodového období bude nutné podat odvodové přiznání. Sazba odvodu činí jednotně 20 % pro všechny druhy loterií a her. U výherních hracích přístrojů a dalších technických zařízení poplyne  80  % odvodu obci, 20 % bude příjmem státního rozpočtu. U ostatních druhů loterií a her je určeno 30 % obci a 70 % pro státní rozpočet.

11. STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Snižuje se podpora stavebního spoření

(Zákon č. 353/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)

 • Jde o opětovně předložený návrh, schválený loni jako zákon č. 348/2010 Sb. ve stavu legislativní nouze, což napadl Ústavní soud (ÚS). Obsahem zákona už pochopitelně není 50 % daň na loňskou státní podporu, kterou ÚS zrušil na jaře tohoto roku, jinak je znění obou návrhů shodné.
 • Státní podpora stavebního spoření se snižuje na 10 %, tj. maximálně 2 tisíce Kč. Podpora je osvobozena od daně z příjmu, úroky podléhají srážkové dani ve výši 15 %.

12. DOPRAVA

Zvyšují se časové poplatky a mýtné

(Nařízení vlády č. 354/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů)

 • Nařízení vlády zvyšuje s účinností od 1. 1. 2012 jak časové poplatky, tak i sazby mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny.
 • Zvýšení nedopadá na vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy) a dále na vozidla, která jsou v emisní třídě V a vyšší, kde se ponechávají stávající sazby. Zvýšení u emisních tříd 0 – IV činí 25 %. Zachovává se i rozdíl v sazbách v pátek od 15 do 21 hod.

13. ZNALCI A TLUMOČNÍCI

Přísnější bič na znalce

(Zákon č. 444/2011 Sb., kterým se mění  zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů)

 • Nad činností znalců a tlumočníků bude zajištěn vyšší dohled, a to kvůli lepší spolehlivosti výsledků jejich činnosti.
 • Pro znalce a tlumočníky bude nově platit podmínka bezúhonnosti (neodsouzení za úmyslný trestný čin nebo nedbalostní související s jejich činností).
 • Znalci a tlumočníci budou mít povinnost mlčenlivosti i po skončení výkonu činnosti.
 • Mění se úprava pozastavení a zániku práva vykonávat činnost znalce/tlumočníka.
 • Upravuje se zakotvení přestupků a deliktů.

14. TRESTNÍ PRÁVO

Zápis do Rejstříku trestů i při odsouzení v jiném státě EU

(Zákon č. 357/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)

 • Na odsouzení v členských státech EU se bude nově hledět jako na odsouzení tuzemskými soudy, a to za podmínky oboustranné trestnosti, kterou budou posuzovat samostatně orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy).
 • Novela dále umožní „automatický“ (bez předchozího posuzování oboustranné trestnosti) zápis informací o odsouzení českého občana jiným členským státem EU do Rejstříku trestů. Notifikovaná rozhodnutí však budou jen v opisech z Rejstříku trestů, nikoliv ve výpisech.

15. ZMĚNY V TRESTNÍM ŘÁDU

(Zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 • Snižuje se četnost vazebního přezkumu – obvinění budou moci opakovat žádost o přezkum nejdříve po 30 dnech od právní moci předchozího rozhodnutí.
 • Stížnost státního zástupce proti propuštění z vazby při zprošťujícím rozsudku nemá nově odkladný účinek.
 • Obvinění budou mít ve vazebním řízení právo na osobní výslech.
 • Nově bude možné vzdát se obhájce v některých případech nutné obhajoby.
 • Novela přináší i další omezení odůvodňování rozhodnutí a umožní použití videokonference k výslechu.
 • Mění se úprava odposlechů včetně rozšíření přípustnosti – na shodnou úroveň jako před novým trestním zákoníkem (odposlechy budou možné u trestných činů s horní hranicí trestní sazby minimálně 8 let, dále u trestných činů korupční povahy a dalších vyjmenovaných), obdobné u použití agenta.
 • Dochází ke změně u příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků.
 • Zkrácené přípravné řízení bude možné u trestných činů se sazbou odnětí svobody do 5 let.

ZÁKONY ÚČINNÉ V PRŮBĚHU ROKU 2012

16. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A SPOTŘEBITELÉ

Větší ochrana spotřebitelů v rozhodčích řízeních (od 1. 4. 2012)

(Změna zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů)

 • Novela přináší významné změny jednak v obecné rovině, jednak konkrétně pro spotřebitelské spory.
 • Obecné změny: rozšiřuje se užití rozhodčího řízení na majetkové spory, u nichž to připouští zvláštní zákon (například oblast elektronických komunikací, kde rozhoduje správní orgán); přibude možnost určení rozhodce dohodnutou třetí osobou; požadavkem bezúhonnosti rozhodce se bude mínit neodsouzení za jakýkoliv trestný čin; zpřísňuje se definice stálého rozhodčího soudu – budou to pouze ty zřízené či připuštěné zvláštním zákonem, navíc je zákaz používat klamavé označení (vyvolávajícího představu, že jde o stálý rozhodčí soud).
 • Spotřebitelské spory: rozhodčí doložka bude moci existovat pouze jako samostatný dokument, bude mít povinné obsahové náležitosti a podnikatelská strana smlouvy bude mít vůči spotřebitelům předchozí poučovací povinnost co do důsledků uzavření smlouvy; rozhodce = osoba s vysokoškolským právním vzděláním, zapsaná do seznamu vedeného ministerstvem spravedlnosti. Nově povinné odůvodnění nálezu a poučení o přezkumu. Při podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu spotřebitelem bude soud přezkoumávat některé náležitosti z moci úřední, včetně důvodů pro odklad vykonatelnosti; rozšíří se důvody pro zastavení exekuce, i když lhůta pro přezkum marně uplynula.

17. ZDRAVOTNICKÁ REFORMA (OD 1. 4. 2012)

Zákon č. 369/2011 Sb.

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 • Novela obsahuje terminologické a obdobné změny nutné k zajištění souladu s návrhem zákona o zdravotních službách. Vymezení hrazených služeb v § 13 odst. 2; podmínky jejich poskytování v § 18 a dal.; zmírnění zákazu poskytování bonusů a slev v lékárnách v § 32 odst. 6. Nové přílohy 1- 3 týkající se výkonů, léčivých látek a zdravotnických prostředků. Změna zákonů o zdravotních pojišťovnách.

Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.)

 • Nová kodexová úprava základních podmínek poskytování zdravotních služeb.
 • Vymezuje postavení poskytovatele zdravotních služeb a státu, práv a povinností pacienta; přináší novou terminologii.
 • Zákon rozlišuje zdravotní péči a zdravotní služby, zdravotnické zařízení – nebude mít podle nové definice právní subjektivitu, nositelem právní subjektivity bude poskytovatel zdravotních služeb.
 • Upraveno je i podávání a vyřizování stížností proti postupu při poskytování zdravotních služeb.
 • U dosavadních soukromých i státních zdravotnických zařízení je nutná přeregistrace.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

 • Samostatné předpisy upravují jednak takzvané specifické zdravotní služby (asistovaná reprodukce, sterilizace, změna pohlaví apod.), jednak podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×