Úvod » Novinky a publikace » Článek

DPH

Daňové doklady zaslané e-mailem

Opravy u poskytování skont a bonusů

Daňové doklady zaslané e-mailem:

Podle stanoviska GFŘ je nascanovaný daňový doklad zaslaný odběrateli elektronicky (e-mailem) považován za řádně doručený. Musí být však zachována pravost původu dokladu, úplnost jejího obsahu a čitelnost. Pokud tak správci daně shledají u odběratele a dodavatele shodnost příslušných daňových dokladů, neměli by zpochybňovat způsob jejich doručení, tj.  e-mailem.

V tomto případě se dle GFŘ nejedná o tzv. elektronicky vystavený doklad, který může být vystaven pouze za splnění určitých podmínek (opatřen zaručeným elektronickým podpisem či elektronickou značkou), ale o doklad vystavený v listinné podobě zaslaný prostřednictvím elektronických prostředků. Příjemce takového dokladu je následně povinen jej vytisknout a archivovat jako běžný doklad v listinné podobě. Je přitom povinností dodavatele, aby zajistil, že doklad, který posílá elektronickými prostředky, je doklad původní, obsahově úplný a čitelný. GFŘ doporučuje, aby obě strany obchodně právního vztahu mezi sebou uzavřely dohodu o způsobu a pravidlech zasílání dokladů a pravidlech pro využívání softwaru pro jejich čtení a tisk.

Opravy u poskytování skont a bonusů:

S účinností od 1. dubna 2011 se při poskytování skont a bonusů, jež jsou poskytovány ve vazbě na již uskutečněné zdanitelné plnění, zavádí povinnost provést opravu základu a výše daně. To také potvrdilo ve své informaci Generální finanční ředitelství („GFŘ“) (http://cds.mfcr.cz).

Povinnost provést opravu se vztahuje na dodavatele i odběratele. Dodavatel musí vystavit opravný daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne, kdy zjistil, že oprava má být provedena. To platí za předpokladu, že byl u původního plnění povinen daňový doklad vystavit. V opačném případě provede pouze opravu v evidenci pro daňové účely, a to ve stejné lhůtě. Týká-li se oprava více plnění, může plátce daně vystavit tzv. souhrnný doklad. V tomto souhrnném dokladu lze původní zdanitelné plnění vymezit jen rámcově (např. časovým obdobím, číselnou řadou aj.), ale tak, aby vazby na původní zdanitelná plnění byly určitelné. Rozdíly mezi původními a opravovanými skutečnostmi mohou být uvedeny souhrnně za všechna plnění, nicméně musí být uvedeny rozděleně podle jednotlivých sazeb daně. Odběratel provede opravu k okamžiku, kdy se o okolnostech zakládajících povinnost provést opravu základu a výše daně dozvěděl, a tedy bez vazby na doručení opravného daňového dokladu. Opravný daňový doklad je ovšem nezbytný k prokázání provedené opravy.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×