Úvod » Novinky a publikace » Článek

Sdělení a Pokyny Generálního finančního ředitelství

Postup při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací; Doplnění Sdělení GFŘ k odvodu podle zákona o obnovitelných zdrojích; Formát a struktura výpisu z evidence pro účely DPH

  • Postup při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací

V souvislosti novelou zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie došlo také ke změně zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Touto novelou byla zavedena daň darovací z emisních povolenek EUA bezplatně přidělených v letech 2011 a 2012 výrobcům elektřiny.

Předmětem daně je bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů v letech 2011 a 2012 pro výrobu elektřiny v zařízení, které k 1. lednu 2005 nebo později vyrábělo elektřinu na prodej třetím osobám a ve kterém probíhá z činností, na které se vztahuje obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, pouze spalování paliv výrobcem elektřiny.

Pro výpočet základu daně se počet povolenek upraví o povolenky, které dani nepodléhají a o povolenky, které jsou od daně osvobozeny. Základem daně je průměrná tržní hodnota povolenky k 28. únoru  příslušného kalendářního vynásobená počtem bezúplatně nabytých povolenek k výrobě elektřiny. Na webových stránkách České daňové správy je k dispozici Metodika stanovení velikosti darovací daně zveřejněná Energetickým regulačním úřadem, který také vytvořil seznam, jež uvádí množství zdaněných povolenek výrobců elektřiny.

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Metodika_darovaci_dane_z_povolenek.pdf

Pro rok 2011 je cena emisní povolenky  stanovena  na 349,84 Kč.

Sazba daně darovací činí 32%.

Přiznání k dani darovací je poplatník povinen podat do 31. března příslušného kalendářního roku svému místně příslušnému správci daně. Kromě skutečností rozhodných pro stanovení daně musí poplatník v daňovém přiznání uvést informace o podílu výroby elektřiny a podílu výroby tepla na celkových emisích skleníkových plynnů za kalendářní rok 2005 a následující roky.

Přiznání k dani darovací je ve stanovené lhůtě povinen podat také poplatník, jež má ze zákona nárok na osvobození od daně. Toto osvobození uplatní v podaném daňovém přiznání. V případě nesplnění povinnosti podat daňové přiznání,  hrozí poplatníkovi pokuta za opožděné tvrzení daně v minimální výši 500 Kč.

  • Doplnění Sdělení GFŘ k odvodu podle zákona o obnovitelných zdrojích

V souvislosti se Sdělením GFŘ o povinnostech poplatníka a plátce odvodu podle zákona

o obnovitelných zdrojích vydalo GFŘ doplňující informace týkající se postupu u poplatníků, kteří jsou fyzickými osobami vedoucími daňovou evidenci.

Pro poplatníka odvodu, tj. výrobce elektřiny, je celková fakturovaná částka za výkupní cenu, respektive za zelený bonus, příjmem podle § 7 zákona o daních z příjmů ( „ZDP“). Jedná se tedy o příjem z podnikání. Sražená částka odvodu (sražená plátcem, tj. provozovatelem přenosové či distribuční soustavy) je pro poplatníka daňově uznatelným výdajem.

Institut ručení podle zákona o dani z přidané hodnoty, („ZDPH“).Ručitelem podle je příjemce zdanitelného plnění (plátce) uskutečněného jiným plátcem daně s místem plnění v tuzemsku, který naplnil znalostní test. Znalostním testem se rozumí, že příjemce zdanitelného plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že DPH nebude plátcem daně zaplacena, nebo že plátce daně bude v postavení, kdy daň zaplatit nemůže, nebo dojde ke zkrácení daňové povinnosti.

Ke vzniku ručení postačuje i nedbalostní zavinění, včetně zavinění nevědomky. Ručitelský vztah vzniká také v případě, že plátce daně přijme zdanitelné plnění, jehož cena je, bez ekonomického opodstatnění, zjevně odchylná od ceny obvyklé (§ 109 odst. 2 ZDPH). Cena obvyklá je v těchto případech stanovena podle zákona

o oceňování majetku.

Zákonným způsobem, jak se ručení vyhnout a eliminovat tak rizika s ním spojená, je možnost zvláštního způsobu zajištění daně. Zajištění daně spočívá v tom, že příjemce zdanitelného plnění uhradí DPH za poskytovatele. Tak může být učiněno kdykoliv, pokud je splněna výše uvedená podmínka.Podmínkou pro jeho uplatnění je skutečnost, že příjemce zdanitelného plnění dosud nebyl vyzván jako ručitel.

Úhrada DPH musí být poukázána na osobní depozitní účet poskytovatele plnění vedený u místně příslušného správce daně a musí být řádně identifikována.

  • Formát a struktura výpisu z evidence pro účely DPH

Pokyn GFŘ-D-4 stanovuje formát a strukturu výpisu z evidence pro účely podle § 92a odst. 6 zákona o DPH ( „výpis z evidence“). Účinnost pokynu nastává od 1. dubna 2011. Povinnost vést tuto evidenci mají plátci, kteří uskutečnili nebo pro které bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti ( „zvláštní režim“).

Plátci, kteří uskutečnili zdanitelné plnění ve zvláštním režimu, jsou povinni podat výpis z evidence na formuláři „Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a odst. 4 ZDPH“. Plátci, pro které bylo zdanitelné plnění ve zvláštním režimu uskutečněno, musí výpis z evidence podat na formuláři „Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a odst. 5 ZDPH“. Nastane-li případ, kdy plátce zdanitelné plnění jak sám uskutečnil, tak také přijal, vzniká mu povinnost podat dva samostatné výpisy z evidence.

Formulář je možné podat pouze v elektronické podobě. K podání lze využít Daňový portál české daňové správy. Datová zpráva může být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Pokud znávaným elektronickým podpisem opatřena není, je nutno podání do pěti dnů správci daně potvrdit. Jinou možností je podání datové zprávy prostřednictvím datové schránky.

Podrobnější informace k vyplnění formuláře lze najít na webové adrese České daňové správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_12863.html.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×