Úvod » Novinky a publikace » Článek

Legislativní změny na počátku roku 2011

Výběr hlavních změn předpisů dotýkajících se advokacie, daní a účetnictví, dopravy, energetiky, finančních institucí, finančních trhů a obchodů, neziskových subjektů, oblasti ochrany spotřebitele, pracovního práva, sociálního zabezpečení, veřejných zakázek, životního prostředí a dalších oblastí.

ADVOKACIE

Vyhláška č. 399/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláškou dochází na období jednoho roku ke snížení sazby mimosmluvní odměny ustanovených zástupců nebo opatrovníků v občanském soudním řízení, ustanovených obhájců resp. zmocněnců v trestním řízení a opatrovníků dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, a to o 30 % V civilním řízení byla také určena maximální částka za jeden úkon právní pomoci ve výši 5 tisíc Kč.

DANĚ A ÚČETNICTVÍ

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Cílem nového procesního předpisu pro správu daní a poplatků má být snížení administrativní náročnosti výběru daní, ale i zátěže pro daňové subjekty, a celkové zefektivnění fungování správy daní. Dochází také k odstranění terminologických a výkladových problémů, s nimiž se potýkala dosavadní úprava. Mezi pozitiva nového daňového řádu lze  zařadit např.:

 • Odkladný účinek odvolání v případě, že daňovému subjektu je doměřena daň vyšší, než jakou přiznal v daňovém přiznání. Podle současného stavu platilo, že doměřená daň je splatná do 30 dnů od doručení platebního výměru.
 • Stanovení jednoznačných pravidel pro opakování daňových kontrol a jejich omezení. Zásada, že daňovou kontrolu není možné libovolně opakovat, vyplývala dosud pouze z judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Důvodem pro opakování kontroly bude nyní především zjištění nových skutečností nebo důkazů, které nemohly být bez zavinění správce daně uplatněny v původní daňové kontrole, a které zakládají pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti dosud stanovené daně nebo o tvrzení daňového subjektu. 
 • Povinnost odůvodňovat rozhodnutí, pokud není výslovně uvedeno jinak. Dosavadní zákon vycházel až do letošního roku z opačného principu, tzn. rozhodnutí mělo být odůvodněno jen v případě, že to zákon výslovně ukládal.
 • Jasné určení prekluzivní (propadné) lhůty pro stanovení daně (uplynutím této lhůty zaniká právo daň vyměřit či dodatečně vyměřit). Tříletá lhůta počíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení (v dosavadní terminologii daňového přiznání), případně v němž se daň stala splatnou, pokud zde není povinnost daňové tvrzení podat. Dosud nebylo výslovně stanoveno, od kdy prekluzivní lhůta běží, tedy zda od konce roku, za který se daň vyměřuje, či od konce roku, ve kterém se podává daňové přiznání.
 • Ruší se povinnost přikládat souhlas správce daně k návrhu na výmaz obchodní společnosti nebo družstva při přeměnách obchodních společností a družstev (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka).

Zákon č. 199/2010 Sb.,  kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon s účinností od 1.1.2011 zakotvuje změny  v soustavě územních finančních orgánů, které se dotýkají jak kompetencí, tak stávající struktury finanční správy. Nově se zřizuje Generální finanční ředitelství, a to vyčleněním z Ministerstva financí. Tento orgán by měl zajistit jednotné metodické řízení finančních úřadů; zároveň by měl být předstupněm pro plánované zřízení jednotného inkasního místa. Speciální finanční úřad  pro banky, pojišťovny a podnikatelské subjekty s obratem přes 2 mld. Kč ročně má fungovat od 1.1.2012 (daňové změny nabyly účinnosti již dnem vyhlášení).

Zákon č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela je jedním z předpisů přijatých v režimu legislativní nouze za účelem snížení schodku veřejných financí. Hlavní změny:

 • Zrušení osvobození příjmů z ekologických zdrojů energie (naposledy se uplatní za rok 2010).
 • Omezení daňových úlev pracujících důchodců; osvobození pravidelně vyplácených důchodů od daně je stanoveno do výše 36násobku minimální mzdy. Toto osvobození se neuplatní, pokud součet příjmů pracujícího důchodce (ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či pronájmu) přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.
 • Zrušení daňového osvobození u některých druhů výsluhových náležitostí a řady obdobných zvláštních úprav, např. u peněžitých náhrad představitelů státní moci. Zdanění bude podléhat i plat a peněžité náhrady prezidenta republiky a renta bývalého prezidenta.
 • Zrušení slevy na dani u právnických osob, které zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením (dosud sleva ve výši poloviny sazby daně).
 • Snížení daňového zvýhodnění na poplatníka o 1200 Kč ročně (měsíčně se tak daň z příjmů zvýší o 100 Kč).
 • Změny u finančního pronájmu – pro účely uznání nájemného jako výdaje musí minimální doba nájmu hmotného movitého majetku činit alespoň minimální dobu odepisování zkrácenou u majetku zatříděného v odpisové skupině 2 a 3 až o 6 měsíců.
 • Pro poplatníky s příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti se zavádí nový druh výdajového paušálu, a to pro příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku. Jeho výše činí 30 % uvedených příjmů, tedy shodně jako u příjmů z pronájmu.
 • Sazba daně ve výši 5 % se uplatní na základ daně nově i u fondů kolektivního investování založených v jiném členském státě EU, Norsku nebo Islandu. Obdobně se rozšiřují stávající daňové úlevy u příspěvků na penzijního připojištění i na spořící produkty poskytované institucemi penzijního připojištění v EU, Norsku a na Islandu.

Zákon č. 348/2010 Sb. kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Novela omezuje podmínky poskytování státní podpory stavebního spoření.

 • U všech smluv o stavebním spoření se zavádí 50procentní srážková daň ze státního příspěvku za rok 2010.
 • V dalších letech bude jednorázová daň nahrazena přímo snížením státní podpory, z nynějších maximálních 4500 na maximálně 2000 korun.
 • Nově se bude platit srážková daň ve výši 15 % z úroků ze stavebního spoření včetně bonusových úroků.

Zákon č. 410/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Dochází k omezení požadavku na povinné sestavování konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy. Tyto dokumenty nebudou nově vyžadovány od mateřských společností, jejichž dceřiné firmy lze považovat za nevýznamné z hlediska cíle, který je konsolidací sledován (tzn. vytvoření pravdivého obrazu o stavu aktiv a pasiv a dalších ukazatelích dané skupiny podniků). Změna vzešla z evropské direktivy sledující omezení administrativní zátěže podnikatelů.

Další změny nastávají v používání mezinárodních účetních standardů. Novela obsahuje rovněž novou úpravu přestupků a správních deliktů v oblasti účetnictví. Zakotvuje se maximální výše pokut pro jednotlivé druhy skutků, v závislosti na výši aktiv delikventa; nově je upraven také postup pro případ, že delikvent má podhodnocena aktiva rozhodná pro výpočet pokuty.

Vyhláška č. 419/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Podstatná část obsahu novely se týká konsolidace; mj. se nově definuje rozsah informací zveřejňovaný v přílohách konsolidované účetní závěrky. Vyhláška dále stanoví výjimky pro malé a střední společnosti, které nebudou muset uvádět v účetní závěrce informace o rozčlenění tržeb podle kategorie činnosti a zeměpisných trhů. Doplněny byly rovněž některé požadavky vyplývající z harmonizace úpravy s auditorským standardem č. 570.

DOPRAVA

Zákon č. 406/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další předpisy

Novela odkládá do roku 2016 zavedení elektronických dálničních kupónů, které dle dosavadní úpravy mělo nastat již k 1.1.2011.

Nařízení vlády č. 415/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Obsahem novelizované úpravy je zvýšení sazeb mýtného, a to s účinností od 1.1.2011.

ENERGETIKA

Zákon č. 330/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů

Obsahem novely je omezení nároku na podporu - doplňuje se nová podmínka, kterou je připojení dotčené výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy. Zmírnění tohoto dopadu obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého právo na podporu vzniklé podle dosavadní úpravy zůstane zachováno také v případě, že k připojení do soustavy dojde do 12 měsíců od účinnosti zákona; musí se však jednat o zdroj, který byl uveden do provozu již před jeho účinností.

Pro solární elektrárny pak bude podpora omezena ještě výrazněji od 1.3.2011; bude se vztahovat jen na zdroje s instalovaným výkonem do 30 kWp umístěné na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. Přechodné ustanovení deklaruje zachování práva na podporu u připojených solárních elektráren, které vzniklo podle dosavadní úpravy.

Zákon č. 420/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů

Novela zavádí odvod z elektřiny ze slunečního záření vyrobené v letech 2011-13 v zařízeních uvedených do provozu v letech 2009-10; výše činí 26 % výkupní ceny resp.28 % zeleného bonusu. Osvobození dopadá na elektřinu z výroben do 30 kWh na budovách. Dále je zakotveno právo provozovatelů přenosové soustavy na částečné financování podpory solární energie ze st.rozpočtu formou dotace.

Součástí předpisu je novela zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, zakotvující  zvýšení odvodu za zábor zemědělské půdy, a novela zákona č.357/1992 Sb., která zavádí darovací daň za bezplatně získané emisenky.

Vyhláška č. 370/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

(účinnost 1.1.2011 s výjimkami)

Vyhláška č. 400/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

(účinnost 1.1.2011 s výjimkami)

Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

FINANČNÍ INSTITUCE, FINANČNÍ TRHY, FINANČNÍ OBCHODY

Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění

Úprava finančního zajištění obchodů uzavíraných na finančních trzích byla dosud obsažena v obchodním zákoníku. V souvislosti s nutností zapracovat požadavky nové evropské direktivy byla problematika vyčleněna do samostatného předpisu.

Oproti předchozí úpravě dochází ke změně zejména v rozšíření okruhu majetkových hodnot, které mohou být finančním kolaterálem, tedy předmětem finančního zajištění, o tzv. úvěrové pohledávky (pohledávky z úvěrů, půjček příp. srovnatelných závazkových vztahů, kde se přenechávají peněžní prostředky).

Výrazně širší je okruh osob, které jsou oprávněny sjednat finanční zajištění; za určitých podmínek tak bude moci učinit i podnikající fyzická osoba. Osoba nepodnikající může být  nově poskytovatelem finančního kolaterálu. 

Podrobněji se upravuje vyloučení účinků některých úkonů soudu příp. správního orgánu na plnění z ujednání o finančním zajištění (typicky např. zahájení insolvenčního řízení, výkon rozhodnutí, vstup do likvidace). Nově se také jednoznačně deklaruje, že tato úprava platí i v případě, kdy finanční zajištění bylo sjednáno až v den přijetí dotčeného soudního rozhodnutí či jiného úkonu.

Vyhláška ČNB č. 303/2010 Sb. o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Cílem vydání nového předpisu bylo oddělení úpravy obecné a zvláštní problematiky kapitálových trhů a odstranění duplicitních úprav. V nové vyhlášce tak již nejsou obsažena tzv. obezřetnostní pravidla (úprava řídícího a kontrolního systém obchodníků s cennými papíry); tato pravidla, která jsou v zásadě shodná jak pro „bankovní“, tak „nebankovní“ obchodníky, budou nadále obsažena pouze ve vyhlášce č. 123/2007 Sb. V této vyhlášce tak zůstává soustředěna pouze úprava pravidel činností specifických pro kapitálový trh (v zásadě rozsah působnosti směrnice MiFID), tzn. pravidla jednání se zákazníky, ochrana jejich majetku, osobní obchody, pobídky, uchovávání dokumentů apod. Tato úprava se oproti předchozí rušené vyhlášce částečně zpřesňuje a doplňuje – např. v oblasti informačních povinností, požadavků na smluvní dokumentaci a předpisovou základnu či systém vzdělávání zaměstnanců obchodníka s cennými papíry.

Vyhláška č. 380/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.

Novela představuje rozsáhlou a zásadní změnu dosavadní úpravy. Dochází jednak k rozšíření osobní působnosti v oblasti kontrolního a řídícího systému – jeho úprava se bude nově vztahovat i na obchodníky s cennými papíry a částečně také na investiční zprostředkovatele. Hlavním obsahem je především transpozice evropských předpisů - novel směrnic o kapitálové přiměřenosti, jejichž cílem bylo posílení stability finančního sektoru.

Nová úprava se týká zejména pravidel angažovanosti, stanovení kapitálu s využitím hybridních nástrojů, požadavků na řízení rizika likvidity, omezení rizika sekuritizačních operací včetně kapitálových požadavků k úvěrovému riziku u expozic ze sekuritizace a resekuritizace, dále k tržnímu a specifickému riziku obchodního portfolia v případě použití interních modelů. Zcela nově je upravena také problematika odměňování v sektoru bankovnictví a investičních služeb.

(účinnost část. k 31.12.2010, část. k 1.1.2011 a část. k 31.12.2011)

NEZISKOVÉ SUBJEKTY

Zákon č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jde o dosti zásadní novelu, která přibližuje postavení obecně prospěšných společností (o.p.s.) v řadě směrů úpravě obchodních společností; jde např. o posílení odpovědnosti orgánů na principu „péče řádného hospodáře“, neomezování opakovaného členství v orgánech či ingerenci soudů namísto dosavadních orgánů obcí při nečinnosti zakladatele. Nová úprava kromě reakce na stávající aplikační problémy také již předjímá změny, které by pro postavení těchto neziskových subjektů měl přinést připravovaný nový občanský zákoník  (jeho účinnost je předpokládána od 1. ledna 2013). Návrh kodexu sice připouští i do budoucna existenci o. p.s.  zřízených podle stávající úpravy bez povinnosti transformace na nově upravené formy neziskových právnických osob, avšak samotný zákon o obecně prospěšných společnostech má být zrušen. Tato novela by tedy měla zajistit funkčnost již nezměnitelné právní úpravy obecně prospěšných společností po přijetí nového občanského zákoníku. Z hlavních změn:

 • Zcela zásadní změnou je nové určení statutárního orgánu, kterým bude ředitel o.p.s. Pokud má obecně prospěšná společnost již tuto funkci  zřízenu, stane se ředitel statutárním orgánem automaticky ode dne účinnosti novely. V případě, že tato pozice nebude k uvedenému datu v o.p.s. existovat, správní rada je povinna ředitele jako statutární orgán ustanovit nejpozději do 1. 7. 2011; funkci statutárního orgánu bude plnit do té doby nadále sama.
 • Ředitel stejně jako členové správní rady jsou povinni vykonávat své funkce s péčí řádného hospodáře; v případě pochybností nesou důkazní břemeno o naplnění tohoto požadavku. Odpovídají o.p.s. za škodu způsobenou při výkonu funkcí, přičemž jakákoliv ujednání o omezení odpovědnosti jsou neplatná. Adekvátně stanovení vysoké odpovědnosti se připouští možnost odměňování členů orgánů, kterou je nutno spolu se způsobem stanovení odměn zakotvit v zakládací listině.
 • Ruší se dosavadní ust. § 18 upravující poskytování dotací, a to jednak pro určitou věcnou nesprávnost (vyloučení financování o.p.s. z více míst), jednak pro duplicitu; tato problematika bude nadále podléhat obecné úpravě v rozpočtových pravidlech.
 • Přechodná ustanovení upravují lhůtu pro přizpůsobení zakládací listiny a statutu nové úpravě, která činí 6 měsíců od účinnosti zákona.

OCHRANA SPOTŘEBITELŮ

Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

K nahrazení dosavadního zákona se přistoupilo jednak vzhledem k nutnosti zapracovat ustanovení nové evropské direktivy, jednak vzhledem k určité zastaralosti úpravy, která již nereflektovala současný vývoj úvěrových produktů nabízených spotřebitelům Jako hlavní změny oproti stávající úpravě lze zdůraznit:

 • Rozšíření výčtu povinně poskytovaných informací před poskytnutím úvěru, v samotné  smlouvě či v průběhu úvěrového vztahu; To má spotřebiteli umožnit učinit kvalifikované rozhodnutí, zejména posoudit, zda návrh odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.
 • Vzory formulářů, např. pro standardní informace o spotřebitelském úvěru.
 • Zcela novým institutem je povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Jde v podstatě o právní zakotvení primárního zájmu věřitele, tedy správně a s odbornou péčí odhadnout schopnost spotřebitele splatit poskytnutý úvěr. Je-li to nezbytné, poskytovatel úvěru by měl využít úvěrových registrů. Ustanovení sleduje vedle ochrany spotřebitelů před rizikovými úvěry rovněž snahu omezovat rostoucí zadluženost domácností.
 • Podrobnější úprava podmínek předčasného splacení úvěru: věřiteli je v takovém případě přiznáno pouze právo na úhradu spravedlivých a objektivně odůvodněných nákladů spojených s předčasným splacením, jejichž výše je navíc limitována maximální částkou (0,5 až 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru v závislosti na délce trvání úvěrového vztahu). Současně tato náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěrového vztahu.
 • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez jakéhokoliv zdůvodnění, při současném vyloučení možnosti věřitele uplatnit v tomto případě jakoukoliv sankci.
 • Úprava smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru.
 • Nová úprava deliktů; dozor nad dodržováním povinností je svěřen ČOI a ČNB.

K posílení postavení spotřebitele jako slabší strany by měla přispět i doprovodná změna živnostenského zákona; podle ní je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nově vázanou živností (k uvedení stávajících oprávnění do souladu stanoveno přechodné období jednoho roku).

PRACOVNÍ PRÁVO

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nový předpis vedle zpřesnění stávající úpravy reaguje také na související změny - např. nahrazení již nepoužívané klasifikace ekonomických činností OKEČ novým systémem CZ-NACE či zavedení kategorizace zaměstnání (KZAM). Z nejdůležitějších změn je nutno zmínit:

 • Kniha úrazů bude moci být zaměstnavatelem vedena rovněž v elektronické podobě; výčet údajů, které musí obsahovat, je pojat jako taxativní, tzn.nadále se již nebude vyžadovat, aby obsahovala vše, co se zapisuje do záznamu o úrazu. Kopii záznamu v knize úrazů  vydá zaměstnavatel zaměstnanci, jen pokud tento o ni požádá.
 • Záznam o úrazu je zaměstnavatel povinen vyhotovit neprodleně, nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl.
 • Ve vzoru záznamu o úrazu se vypouští bod C 9 – údaj o tom, zda měl postižený kvalifikaci pro danou práci; to však neznamená, že by tento aspekt ztratil na důležitosti. Důvodem bylo zjištění, že téměř vždy byla vyplňována kladná odpověď, i když to neodpovídalo skutečnosti; tato okolnost je proto vždy předmětem šetření a její uvádění zaměstnavatelem je tak nadbytečné. Nově bude třeba výslovně uvést, zda byla u zaměstnance zjištěna přítomnost alkoholu či jiných návykových látek.
 • Zavádí se nový tiskopis – Záznam o úrazu – hlášení změn; bude nutno vyhotovit ho v případě, že po odeslání záznamu o úrazu zaměstnavatel zjistí změnu uvedených údajů; vždy např. bude nutno touto formou ohlásit, že hospitalizace pracovníka přesáhla 5 dnů.
 • Oba záznamy bude možno odeslat předepsaným adresátům též elektronicky.

Nařízení vlády č. 417/2010 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Od 1. ledna 2011 se upravuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a úprava nákladů na výživu pozůstalých. Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady se zvyšuje o 3,9 %. Úprava náhrady se provede bez žádosti zaměstnance.

Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Vyhláška snižuje pro rok 2011 limity stravného. U osobních silničních motorových vozidel se stanovuje sazba základní náhrady 3,70 Kč za 1 km. Průměrné ceny za 1 l pohonných hmot činí 31,40 Kč u benzínu 91 oktanů, 31,60 Kč pro 95 oktanů, 33,40 Kč 98 oktanů a 30,80 Kč u motorové nafty.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Úsporná opatření v sociální oblasti s cílem snížení deficitu státního rozpočtu se týkají řady dávek:

 • Denní výše nemocenské bude činit 60 % denního vyměřovacího základu. Tato výše stanovená původně jako úsporné opatření pouze pro rok 2010 v rámci tzv. vládního balíčku se tedy ponechává v platnosti i nadále.
 • Prodloužení náhrady mzdy zaměstnavatelem na prvních 21 dnů pracovní neschopnosti v letech 2011-2013 (dosud 14 dnů), současně zrušení odpočtu poloviny náhrady mzdy pro zaměstnavatele; odchylky pro malé zaměstnavatele (do 25 zaměstnanců).
 • Sazba pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele bude i nadále činit 25 %. Nedojde tedy k  plánovanému snížení o 0,9 %, které mělo znamenat snížení sazby pojistného na nemocenského pojištění na 1,4 %. Z důvodu zachování shodných podmínek se naopak sazba nemocenského pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýší o 0,9, tedy z 1,4 % na 2,3 %.
 • Zastropování základu pro placení pojistného na 72násobek průměrné mzdy (jako dosud; podle dosavadní úpravy mělo dojít v roce 2011 ke snížení maximálního vyměřovacího základu zpět na 48násobek průměrné mzdy).
 • Zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Nižší podporu, a to pouze ve výši 45 % předchozího průměrného výdělku, dostane uchazeč, který bez vážných důvodů sám podá výpověď z pracovního poměru, anebo ho ukončí dohodou. Další omezení nastává v případě, že uchazeč při odchodu z předchozího zaměstnání obdržel odstupné, ať už zákonné či dobrovolně zaměstnavatelem vyplacené; po dobu pokrytou odstupným neobdrží žádnou podporu. Nárok na podporu nově nepřísluší také v případě přivýdělku vedle podpory; dosud bylo možné vykonávat práci na částečný úvazek s výdělkem až do poloviny minimální mzdy, tedy do 4 000 Kč.
 • V oblasti sociálních služeb dochází např. ke snížení příspěvku osobám starším 18 let v I. stupni závislosti z dosavadních 2 000 Kč na 800 Kč.
 • V novelizovaném zákoníku práce se zakotvuje písemná forma dohody o provedení práce. Důvodem má být zneužívání tohoto institutu a umožnění kontroly, na základě jakého konkrétního titulu je práce vykonávána.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zákon č. 423/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Obsahem této stručné novely je změna původních tzv. protikorupčních ustanovení, schválených v závěru funkčního období předchozí sněmovny, tj. ust. § 53 odst. 1 písm.k), l) a zrušení písm. m). Věcně se jedná o další kvalifikační kriteria stanovená pro uchazeče o veřejné zakázky, která jsou stanovena takto:

 • Předložení seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele.
 • U uchazečů ve formě akciové společnosti dále předložení aktuálního seznamu akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.

Novela nabývá účinnosti dnem 30.12.2010.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhláška č. 337/2010 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Přepracovaná vyhláška zjednodušuje dosavadní úpravu jak formálně (zrušení příloh č.6 a 7), tak věcně; dochází např. ke zrušení limitů, které byly stanoveny nad rámec požadavků evropské směrnice, sjednocení pravidel sčítání spotřeb za účelem stanovení kategorie zdroje znečištění atd. Nová úprava nabývá účinnosti dnem 3.1.2011 s výjimkou ust. § 6 odst.2, které nově ukládá povinnost vypracovat provozní řád provozovatelům středních zdrojů; zde nastává účinnost 3.12.2012.

RŮZNÉ

Zákon č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

Za významnou změnu z hlediska práv občanů lze označit novou právní úpravu odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu, jejímž cílem je zakotvit právo na soudní přezkum takového rozhodnutí. Novela přináší také konec zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů, tato změna však nastává až k 1.7.2011 (platnost již provedených zápisů končí 26.6.2012).

Zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela představuje dosti zásadní reformu cizineckého práva; klade si mj. za cíl výrazně snížit administrativní náročnost této agendy. Současně přináší zpřísnění podmínek pro práci i pobyt cizinců.

 • Dochází ke změně způsobu prokazování prostředků k pobytu - již nebude možné předkládat hotovost, ale v první řadě bude nutno předložit výpis z účtu znějící na jméno cizince.
 • K udělení víza za účelem podnikání bude nutno přeložit výpis z živnostenského rejstříku.
 • Nově bude mít podnikající cizinec povinnost prokázat skutečné provozování živnosti.
 • Víza k pobytu nad 90 dnů nově uděluje Ministerstvo  vnitra, a to pouze na dobu 6 měsíců.
 • Proti neudělení víza bude možné podat opravný prostředek.
 • Ruší se speciální dlouhodobá víza typu D+C opravňující k pobytu i na území jiného smluvního státu; nahrazují se jednotným vízem členských států Evropské unie.
 • Vypouští se úprava krátkodobých víz, pro která bude aplikován přímo vízový kodex EU.
 • Nově se upravují tzv. modré karty; požádat o její vydání může cizinec, a to i ze zemí mimo EU, který bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci (vysokoškolské vzdělání či vyšší odborné vzdělání v délce alespoň tří let). Pracovní poměr musí být sjednán nejméně na 1 rok a v pracovní smlouvě musí být dohodnuta hrubá mzda ve výši minimálně 1,5 násobku průměrné hrubé mzdy v ČR.
 • Novinkou je také systém úhrady nákladů tzv. správního vyhoštění v případě nelegálního zaměstnávání cizince. Náklady je povinen uhradit ten, kdo cizince zaměstnal; nelze-li je  takto uhradit, je povinen tyto náklady nebo jejich zbývající část uhradit ten, kdo uzavřel se zaměstnavatelem jako subdodavatelem dohodu, v rámci jejíhož plnění zaměstnavatel cizince zaměstnával, nebo každý, kdo na základě svých existujících obchodních smluvních vztahů věděl nebo vědět měl a mohl o zaměstnávání cizinců bez povolení k zaměstnání nebo platného oprávnění k pobytu u zaměstnavatele.
 • Z dalších měněných předpisů je nutno zmínit například novelu obchodního zákoníku; podle ní se nově nebude vyžadovat zápis do obchodního rejstříku také u zahraničních fyzických osob mimo EU, kterým vznikne v ČR právo podnikat podle živnostenského zákona.

Vyhláška č. 364/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Cílem novely je zjednodušit a zprůhlednit oceňování, zejména pro daňové účely. Byly aktualizovány ceny nemovitostí pro porovnávací metodu, dále též koeficient změny cen staveb a koeficient prodejnosti. V hlavním městě Praze došlo k novému členění a zároveň snížení počtu oblastí, což by mělo zvýšit objektivnost zjištěných cen.

Nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Předmětem novely vládního nařízení je úprava platových poměrů zaměstnanců ve státní správě.

 • Vojákům, policistům a příslušníkům bezpečnostních složek byly tarify sníženy o 10 %.
 • Pedagogům byly vytvořeny dvě nové tabulky, které umožní navýšení mezd.
 • U zaměstnanců státní správy byly platové tarifní tabulky zachovány beze změn, avšak odlišný je způsob stanovení platového tarifu, bude zavedeno tzv. pásmové odměňování. Stanovit tarifní složku mzdy bude možné bez ohledu na počet odpracovaných let.
 • Nově bude možné sjednávat smluvní platy u zaměstnanců zařazených ve 13. a vyšší platové třídě.
 • Další změnou je možnost zaměstnávat na určité pozici zaměstnance bez potřebné kvalifikace po neomezeně dlouhou dobu, pokud prokáže schopnost k výkonu požadované práce. Dosud to bylo možné nejdéle po 4 roky.

Vyhláška MV č. 422/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

V příloze č. 3 vyhlášky se rozšiřuje výčet přípustných formátů datových zpráv využívaných při komunikaci prostřednictvím datových schránek.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×