Úvod » Novinky a publikace » Článek

Sdělení Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství

Informace k podání přiznání k dani z nemovitostí; Přehled koeficientů daně z nemovitosti pro rok 2011; Překlady vybraných kapitol Směrnice o převodních cenách; Jednotné kurzy za rok 2010 

Informace k podání přiznání k dani z nemovitostí

  • Generální finanční ředitelství dne 18. ledna 2011 vydalo informaci k podání přiznání k dani z nemovitostí kde připomnělo, že lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitostí končí 31. ledna 2011 a v případě jejího nedodržení hrozí sankce v minimální výši 500 Kč. Tato povinnost se vztahuje na osoby, které v průběhu roku 2010 nově nabyly nemovitost (koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.) nebo došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Od roku 2011 existuje nově možnost přiznat daň jen za spoluvlastnický podíl poplatníka nejen u pozemků, nýbrž nově i u staveb a bytů.
  • Daňové přiznání je možné podat elektronicky prostřednictvím Daňového portálu, jehož výhodou je automatické doplňování sazeb a koeficientů, možnost zkontrolovat formální správnost a možnost odeslání finančnímu úřadu. Přikládáme odkaz na daňový portál České daňové správy: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces.
  • Do 31. května 2011, tj. do prvního termínu splatnosti, obdrží každý poplatník složenku s uvedením výše vyměřené daně z nemovitostí.

Přehled koeficientů daně z nemovitosti pro rok 2011

Překlady vybraných kapitol Směrnice o převodních cenách

  • Ve Finančním zpravodaji č. 7/2010 ze dne 27. prosince 2010 vydávaného Ministerstvem financí byly uveřejněny překlady Kapitol I – III a Kapitoly IX Směrnice o převodních cenách. Tuto směrnici uveřejnila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) dne 22. července 2010. V novém znění směrnice jsou novelizovány kapitoly I – III a vložena nová kapitola IX, která se zabývá posuzováním převodních cen při restrukturalizaci činnosti a rizik podniků v rámci skupiny. Přijatá novelizace má zajistit výběr nejlépe odpovídající metody stanovení převodních cen na okolnosti daného případu, praktickou aplikaci transakčních ziskových metod a provedení srovnávacích analýz. Překlady jsou dostupné na webových stránkách České daňové správy: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Prehled_srovnatelnosti_a_ziskovych_metod.pdf a http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Zprava_o_aspektech_prevodnich_cen.pdf.

Jednotné kurzy za rok 2010

  • Generální finanční ředitelství vydalo dne 4. ledna 2011 pokyn GFŘ-D-1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010. Pokyn je závazný pro daňové subjekty, které nevedou účetnictví a pro přepočet cizí měny tak použijí jednotný kurz podle § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Jedná-li se o přepočet cizích měn, které v kurzovním lístku nejsou uváděny, použije se přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou nebo se použije přepočet stanovený znalcem se specializací na devizovou problematiku. Seznam znalců je mimo jiné uveden na stránkách Ministerstva spravedlnosti na adrese www.justice.cz.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×