Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nové návrhy zákonů

Novela zákona o dani z přidané hodnoty a novela zákona o spotřebních daních; novela zákona o dani z nemovitostí; novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o dani z přidané hodnoty a novela zákona o spotřebních daních

V Daňových novinkách č. 4 z června 2010 jsme informovali o vládním návrhu novely zákona, kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty ( „novela ZDPH“) s navrženou účinností od 1. ledna 2011. Tato novela ZDPH byla dne 7. října 2010 předložena Poslanecké sněmovně jako Sněmovní tisk 129/0.

Do Poslanecké sněmovny byla po řádně ukončeném připomínkovém řízení předložena také novela zákona o spotřebních daních (tisk č. 115/0), o které jsme informovali rovněž v Daňových novinkách č. 4 z června 2010.

Obě novely jsou zařazeny do programu příští schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena 26. října 2010, k projednání v prvém čtení.

Novela zákona o dani z nemovitostí

Do poslanecké sněmovny byl dne 5. října 2010 předložen vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 119/0). Navrhovaná účinnost novely je od 1. ledna 2011.

Cílem novely je odstranění výkladových nejasností zdanění pozemků s plošnými stavbami, tzv. zpevněných ploch pozemků. Definice zpevněné plochy pozemků je obsažena v novém § 6 odst. 5 a 6. Pro zpevněné plochy jsou stanoveny zvláštní sazby daně v § 6 odst. 2.

Novela zákona o daních z příjmů

Poslanecké sněmovně byl dne 7. října 2010 předložen vládní návrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění ( „Novela“), jako Sněmovní tisk č. 130/0. Současně bylo navrženo projednat návrh zákona tak, aby s ním mohla Poslanecká sněmovna vyslovit souhlas již v prvém čtení. Novela by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2011.

Projednání novely bylo stanoveno na příští schůzi Poslanecké sněmovny začínající. 26. října 2010.

Níže uvádíme vybrané změny oproti současnému znění zákona o daních z příjmů ( „ZDP“).

 • Zrušení osvobození příjmů z provozu ekologických zdrojů a zařízení

Zrušení současného znění § 4 odst. 1 písm. e), § 4 odst. 3, § 19 odst. 1 písm. d) a § 19 odst. 2 ZDP, které upravují osvobození příjmů z provozu ekologických zdrojů a zařízení pro výrobu energie, je navrhováno s účinností od 1. ledna 2011. Poplatníci, kteří splní podmínky pro osvobození příjmů z ekologických zdrojů a zařízení, budou moci využít osvobození od daně naposledy za zdaňovací období 2010. Se stejnou účinností je v novém § 30b ZDP navržena povinnost a způsob uplatňování daňových odpisů majetku k výrobě elektřiny ze zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Odpisy se u solárních panelů a dalších zařízení uplatní  rovnoměrně po dobu 240 měsíců bez možnosti přerušení. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní ceny uvedených zařízení a odepisuje se po zbývající dobu odepisování, nejméně však 120 měsíců.

 • Snížení daňových úlev u pracujících důchodců

Návrh na snížení výše daňových úlev u pracujících důchodců je předložen na základě Koaliční smlouvy. Pokud by u pracujícího důchodce součet příjmů podle § 6 (závislá činnost) a dílčích základů daně podle § 7 (samostatná výdělečná činnost) a § 9 ZDP (pronájem) přesáhl v kalendářním roce 840 000 Kč, pak by podle Novely měl pracující důchodce povinnost zdanit celý příjem z pravidelně vypláceného důchodu, který pobírá (tj. bez možnosti uplatnit osvobození od daně z příjmů části ročního důchodu až do výše 288.000 Kč).

 • Daňové úlevy u produktů penzijního pojištění

Z důvodu zajištění slučitelnosti s primárním právem EU je navrhováno rozšířit současné daňové úlevy na produkty penzijního pojištění podle smlouvy uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, která je oprávněna k provozování penzijního pojištění v členském státě EU, Islandu a Norsku.

 • Zrušení osvobození úrokových příjmů spořitelních a úvěrových družstev

Navrhovaná Novela ruší osvobození úrokových příjmů plynoucích spořitelním a úvěrovým družstvům. Ministerstvo financí uvádí jako důvod zrušení tohoto osvobození odstranění nesystémové výjimky v zákoně o daních z příjmů, která zakládá neodůvodněnou konkurenční výhodu pro uvedené subjekty.

 • Daňová úprava příjmů z fondů kolektivního investování

Novela rozšiřuje uplatnění 5% sazby daně i na základ daně fondů kolektivního investování založených v jiném členském státě EU, Norsku nebo Islandu (§ 21 odst. 2 písm. c) ZDP), a to při splnění stanovených podmínek.

 • Komponentní odpisování z pohledu daní

Novela reaguje na možnost použití metody tzv. komponentního odpisování v účetnictví, která byla zavedena novelou vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele. Při stanovení základu daně z příjmů se vylučuje vliv účetní metody komponentního odpisování.

 • Porušení podmínky pro uznání daňového výdaje (nákladu)

Při porušení podmínky pro uznání daňového výdaje (nákladu) již Novela neukládá povinnost podat za zdaňovací období, v němž byl daný výdaj (náklad) uplatněn, dodatečné daňové přiznání. Nový § 23 odst. 3 písm. a) bod 14 ZDP ukládá následky tohoto porušení zohlednit ve zdaňovacím období, ve kterém k porušení došlo. Toto ustanovení nemá retroaktivní účinky, proto je bude možné použít až pro případy, kdy k porušení podmínek dojde za účinnosti této nové právní úpravy.

 • Finanční pronájem

Předložená Novela v § 24 odst. 4 písm. a) ZDP stanoví nově minimální dobu trvání finančního nájmu pro majetek zařazený v první až třetí odpisové skupině odkazem na § 30 odst. 1 ZDP. U hmotného majetku zařazeného ve druhé a třetí odpisové skupině by podle Novely mělo být možné zkrátit takto stanovenou dobu nájmu až o 6 měsíců. Pro nemovitosti doba nájmu musí být sjednána nejméně na 30 let.

 • Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

V § 24 odst. 2 písm. zu) ZDP je navrženo, aby za daňově uznatelný výdaj (náklad) byl považován motivační příspěvek poplatníka poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi střední či vyšší odborné školy připravujícímu se na výkon profese, a to v maximální výši 2 000 Kč měsíčně. U studenta vysoké školy by maximální výše motivačního příspěvku činila 5 000 Kč měsíčně.

 • Sleva na dani

Novela bez náhrady ruší § 35 odst. 1 písm. c) ZDP, který umožňoval snížit daň z příjmů o polovinu v případě, že průměrný přepočtený počet zaměstnanců poplatníka činí minimálně 25 osob, z nichž více než 50% jsou osoby se zdravotním postižením. Ministerstvo financí tento záměr odůvodnilo snahou odstranit nežádoucí daňovou optimalizaci.

Další navrhovanou změnou je snížit daňové zvýhodnění na poplatníka (§ 35ba ZDP) o 1 200 Kč za rok, tj. na částku 23 640 Kč. Snížení se vztahuje pouze na zdaňovací období roku 2011. Důvodem této změny je snížení fiskálního napětí v souvislosti s opakujícími se povodňovými škodami.

 • Daňový režim odstupného při postoupení leasingové smlouvy

Navržená novelizace § 25 odst. 1 písm. ze) ZDP umožňuje uplatnit odstupné při postoupení leasingové smlouvy v základu daně formou daňově uznatelných odpisů v případě, že se tato částka v souladu s účetními předpisy stane součástí vstupní ceny majetku. Toto ustanovení je možné poprvé použít na smlouvy uzavřené po 31. prosinci 2010.

 • Podávání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Novela v § 38j odst. 4 až 7 ZDP ukládá plátcům daně, kteří z příjmů ze závislé činnosti nebo funkčních požitků vybírají zálohy na daň, povinnost předložit vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků vybírané srážkou formou záloh do dvou měsíců po skončení kalendářního roku. V případě, že plátce daně má povinnost podat toto vyúčtování elektronicky, prodlužuje se lhůta o 20 dní, tj. do 20. března příslušného kalendářního roku. Neumožňuje se prodloužení této lhůty.

 • Rezervy a opravné položky

V souvislosti s předloženou Novelou je navržena i změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o rezervách“). Zde upozorňujeme především na legislativně technické zpřesnění v § 4 odst. 1 zákona o rezervách, které stanoví, že v průběhu likvidace, v průběhu insolvenčního řízení a v době trvání účinků prohlášení konkursu nelze vytvářet rezervy a opravné položky podle zákona o rezervách.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×