Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novely zákonů projednané v senátu

Dvojí novela zákona o daních z příjmů a zákon o podpoře hospodářského růstu; novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení - slevy na pojistném

Dvojí novela zákona o daních z příjmů a zákon o podpoře hospodářského růstu

  • mimořádné odpisy

Senát schválil dvě různé novely zákona o daních z příjmů, které obsahují totožná ustanovení. Nejdříve došlo ke schválení vládního návrhu novely zákona o daních z příjmů, kterým byly do zákona zařazeny mimořádné odpisy pro rok 2009 a rok 2010 pro majetek zatřiďovaný do první a druhé odpisové skupiny (např. automobily, počítače) a současně ke změně daňově uznatelných nákladů na nájemné dle smluv o finančním pronájmu. Následně byl schválen i poslanecký návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě, v rámci kterého dochází k novelizaci třinácti různých předpisů, mezi kterými je právě i novela zákona o daních z příjmů. Zde se objevuje totožné ustanovení, jaké již bylo předtím schváleno v rámci projednávání vládního návrhu na novelu zákona o daních z příjmů. Situace, kdy stejná materie, tj. mimořádné odpisy, je schválena ve dvou různých právních předpisech je velice nestandardní.

  • šrotovné

Z dalších novelizovaných předpisů, které jsou zařazeny do zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě je vhodné upozornit na novelu zákona o odpadech (část třináctá), v rámci které má být umožněno fyzickým osobám, které nemají příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a nejsou plátci DPH a ani osobou povinnou k této dani, získat státní příspěvek při vyřazení autovraku (šrotovné). Příspěvek je stanoven ve výši 30 000 Kč na nové vozidlo, jehož pořizovací cena nepřesáhne 500 000 Kč a současně splňuje zákonem stanovené emisní limity. Pokud si fyzická osoba pořídí vozidlo na elektrický pohon nebo na hybridní pohon, může získat příspěvek ve výši 60 000 Kč. Náležitosti pro poskytování státního příspěvku musí ještě stanovit vláda svým nařízením a ta také ve skutečnosti určí, kdy tato úprava bude v praxi realizovatelná. 

V současně době byla prezidentem podepsána pouze novela zákona o daních z příjmů, jejíž účinnost má nastat dnem publikování ve Sbírce zákonů. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě byl prezidentem vrácen zpět do Poslanecké sněmovny, která o něm bude znovu jednat na své zářijové schůzi.

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení - slevy na pojistném

Senát schválil novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení (sněmovní tisk 769), v rámci které byla do zákona nově zařazena možnost uplatnit slevy na pojistném pro zaměstnavatele. Tato sleva je ve výši 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy (průměrná mzda za 1 Q 2009 byly ve výši 22 328 Kč) zaokrouhlené na stokoruny nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance. Úhrn slev bude možné uplatnit pouze do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva náleží, a slevu nebude možné uplatnit zpětně. Je navržena účinnost této změny od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. Novela byla podepsána prezidentem 7. července 2009. Pokud bude publikována ve Sbírce zákonů ještě v červenci, začne úleva platit od 1. srpna 2009.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×