Úvod » Novinky a publikace » Článek

Daňová uznatelnost nákladů na financování výplaty podílů na zisku

Dovolujeme si Vás takto v mimořádném vydání našich Daňových novinek informovat o nejnovějším rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR („NSS“) 5 Afs 25/2009 – 98 ze dne 25. března 2010. Považujeme jej za průlomový v dané věci a významný pro další posuzování nákladů pro účely stanovení základu daně. Rozsudek je zveřejněn na stránkách NSS: http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=22401&mark=

Doposud byly ve správní praxi a na základě publikovaných stanovisek náklady na úvěr použitý k financování výplaty dividend považovány za daňově neuznatelné. Výše uvedeným rozsudkem však přisvědčil NSS žalobci, že takovéto náklady jsou daňově účinné. Kasační stížnost zpracovala naše advokátní kancelář.

NSS uznal argumenty uvedené v kasační stížnosti, že náklady vynaložené akciovou společností na získání úvěru na výplatu dividend akcionářům jsou náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

NSS mimo jiné argumentoval tím, že

  • úroky a jiné nezbytné náklady související s úvěrem na výplatu dividend mají bezprostřední vazbu na očekávané zdanitelné příjmy, neboť umožňují společnosti použít volné finanční prostředky k investicím či provozním výdajům vedoucím k dosažení, zajištění či udržení zdanitelných příjmů,
  • výplata dividend přímo souvisí s žalobcovou podnikatelskou činností, což vyplývá ze samotné ekonomické podstaty akciové společnosti, přičemž právo na dividendy je jedním ze základních práv akcionáře a plní nezbytnou motivační funkci pro akcionáře, který vkládá své prostředky do akciové společnosti,
  • je věcí podnikatelského rozhodnutí společnosti, zda použije k výplatě dividend pouze vlastní a nebo i cizí zdroje financování, podle toho, která varianta je pro ni v ten který okamžik ekonomicky výhodnější či vhodnější, zejména z hlediska udržení stability finančních toků.

NSS  tedy dospěl k velmi příznivému závěru, že úroky a jiné náklady důvodně vynaložené obchodní společností v souvislosti s financováním výplaty podílů na zisku (u akciové společnosti dividend) společníkům (akcionářům), pokud bylo o této výplatě rozhodnuto v souladu s obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy, a jedná se tedy o existující závazek společnosti vůči jejím společníkům, je nutno považovat za náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů obchodní společnosti ve smyslu § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Společnosti, které v minulosti vyloučily určité náklady vynaložené na výplatu dividend nebo podílů na zisku mohou nyní zvážit možnost získat alespoň část těchto nákladů zpět formou snížení nákladů na daň z příjmů, případně zvýšení daňově uznatelné ztráty, kterou budou moci uplatnit ke snížení základu daně z příjmů.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×