Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nové návrhy zákonů

Novela zákona o DPH - změny v rozsahu spřízněných osob; novela zákona o daních z příjmů, zákona o územních finančních orgánech a zákona o DPH

Novela zákona o DPH - změny v rozsahu spřízněných osob

Poslanecká sněmovna dne 13. dubna 2010 přehlasovala veto prezidenta k novele zákona o DPH (poslanecký tisk 1059 - schvalovaný ve stavu legislativní nouze). Přehlasováním veta prezidenta nastala situace, že se ruší ustanovení § 36a odst. 3 písm. d), a tím z propojených osob vypadají osoby v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu (zjednodušeně zaměstnanci).

Základ daně u plnění ve prospěch zaměstnanců tak bude opět z ceny jim účtované, bez ohledu na to, že tato účtovaná cena je zpravidla nižší než cena, za kterou se obdobné plnění běžně prodává třetím osobám a nikoliv z ceny obvyklé jak tomu bylo od 1. ledna 2010.

Účinnost nově schválené změny zákona o DPH je sice dnem vyhlášení, ale úprava platí retroaktivně. To znamená, že i na prodeje zaměstnancům, které proběhly za účinnosti zákona o DPH platného ve znění před touto novelou se bude vztahovat nová úprava, tj. jako kdyby ustanovení zahrnující zaměstnance mezi spřízněné osoby nikdy neplatilo. Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 29. dubna 2010, pod číslem 120/2010 Sb.

Takovéto retroaktivní působení zákona je velmi neobvyklé. Plátci daně, kteří v období od 1. ledna 2010 odváděli u plnění ve prospěch zaměstnanců DPH z ceny obvyklé a současně těmto zaměstnancům ve skutečnosti dané plnění poskytoval levněji, budou moci požádat v důsledku retroaktivity zákona o vrácení jimi odváděné vyšší DPH.

Novela zákona o daních z příjmů, zákona o územních finančních orgánech a zákona o DPH

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 959/0) byl ve druhém čtení rozšířen o další pozměňovací návrhy. V pátek 16. dubna 2010 pak byly schváleny ve třetím čtení tyto změny.

  • Novela zákona o daních z příjmů upravuje zdaňování státních dluhopisů. Předmětem zdanění bude pouze úrokový výnos. Tento příjem bude podléhat srážkové dani ve výši 15%. Součástí této novely je i novela zákona o rozpočtových pravidlech, pro případy, kdy dle emisních podmínek budou mít právo nabývat státní dluhopisy pouze fyzické osoby. Tyto změny by měly nabít účinnosti dnem vyhlášení zákona.
  • Novela zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů dopadá na sazbu DPH u stavebních prací pro bydlení. Novela ruší časové omezení pro zařazení bytové výstavby do snížené sazby. Podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů mohla být snížená sazba DPH uplatňována na bytovou výstavbu (vyjma výstavby sociálních bytů) pouze do konce roku 2010. Zrušení tohoto omezení znamená, že i po 1. lednu 2011 zůstane u bytové  výstavby dle § 48 zákona o DPH snížená sazba. Zákonodárci neschválili změnu v sazbách DPH u některých služeb s velkým podílem lidské práce, jako jsou opravy obuvi, oděvů a jízdních kol. Stejně nebylo schváleno přeřazení služeb stravování do snížené sazby daně.
  • Novela zákona o územních finančních orgánech. Novelou bude nově zřízeno Generální daňové ředitelství a také nový specializovaný finanční úřad. Specializovaný finanční úřad bude příslušný pro všechny banky, pojišťovny a subjekty, které mají obrat přes 2 miliardy Kč ročně. Podle návrhu by účinnost změn v oblasti územních finančních orgánů měla nastat od 1. ledna 2011.

Výše uvedené změny ještě podléhají schválení Senátem a poté je musí podepsat prezident. Pokud by novely zákonů neschválil Senát, či vrátil do Poslanecké sněmovny prezident, vzhledem k termínu voleb na konci května 2010 by k přehlasování Senátu či veta prezidenta již pravděpodobně nedošlo a novelizovaná ustanovení by nenabyla platnosti.

Copyright © 2000 – 2019, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×