Úvod » Novinky a publikace » Článek

Zásadní změny v oblasti veřejných zakázek

18. května t.r. byla schválena Poslaneckou sněmovnou ve znění pozměňovacích návrhů Senátu významná novela zákona o veřejných zakázkách (nebyla dosud publikována). Jejím obsahem je komplex změn, které by měly zvýšit transparentnost zadávacího řízení, zjednodušit stávající postupy a celkově nastavit jasnější pravidla pro nakládání s veřejnými prostředky.

Zásadní zpřísnění se týká okruhu uchazečů o veřejnou zakázku ve vazbě na jejich vlastnickou strukturu. V prvé řadě se u dodavatelů – právnických osob stává dalším základním kvalifikačním požadavkem předložení seznamu společníků či členů (viz doplněné ust. § 53 odst. 1 písm. k) zákona o veřejných zakázkách). Tentýž požadavek platí i pro akciové společnosti s akciemi na jméno, neboť akciové společnosti s akciemi na majitele se z účasti v zadávacím řízení zcela vylučují; podle doplněného ust. § 53 odst. 1 písm. m) splňuje základní kvalifikační požadavky dodavatel, který –  má-li formu akciové společnosti – má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů.

Z dalších změn:

  • povinné čtení nabídkové ceny při otvírání obálek (§ 71 odst. 9)
  • zpřístupnění dalších informací – např. nově pořizovaného protokolu o posouzení kvalifikace uchazečů včetně práva na zhotovení kopií (§ 59 odst. 5-7)
  • právo všech zájemců zkontrolovat losovací zařízení, použije-li zadavatel v řízení tento postup, a dohled notáře nad losováním (§ 61 odst. 4, § 66 odst. 4)
  • předkládání kvalifikační dokumentace pouze v kopiích (§ 57 odst. 1)
  • nová úprava jistoty v § 67; doplňuje se např. možnost požadovat její poskytnutí i v případě zjednodušeného podlimitního řízení, stanoví se lhůty pro její uvolnění
  • uvolňuje se současný zákaz souběžné účasti jednoho uchazeče jako dodavatele a současně jako subdodavatele jiného dodavatele, vyjma případů, kdy by prostřednictvím takovéhoto subdodavatele byla prokazována kvalifikace jiného dodavatele (§ 69 odst. 2)
  • povinnost zadavatelů vyjádřit v hodnotících kritériích ekonomickou výhodnost projektu prostřednictvím vztahu užitné hodnoty a ceny (§ 78 odst. 4)

Součástí konečného znění novely však není povinnost zadavatelů zveřejňovat veškeré informace vztahující se k veřejné zakázce na internetu; pozměňovacím návrhem Senátu bylo toto ustanovení vypuštěno z důvodu legislativní nepřesnosti.

Nová úprava nabude účinnosti 15. září 2010.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×