Úvod » Novinky a publikace » Článek

Návrhy na posílení dohledu nad evropským finančním sektorem - finanční balík

Evropská komise 23. září prezentovala legislativní návrhy na posílení dohledu nad evropským finančním sektorem. Podnětem pro tyto návrhy byla zpráva bývalého generálního ředitele MMF Jacquese de Larosièra definující nový, lépe fungující mechanismus dozorování a regulace evropského finančního sektoru na nadnárodní úrovni. Nové uspořádání orgánů dohledu by mělo zajistit do budoucna udržitelné posílení finanční stability v EU, jednotné uplatňování a prosazování základních technických pravidel, včasné odhalování rizik v systému a mnohem účinnější spolupráci v mimořádných situacích a při řešení sporů mezi národními orgány dohledu.

Návrhy předložené Komisí významně pozměňují stávající kontrolní mechanismus. V současné době existují v sektoru finančních služeb na evropské úrovni celkem 3 poradní výbory,  které by měly být transformovány  v nadnárodní  sektorové orgány dohledu.

Stávající Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS)  bude nahrazen Evropským orgánem pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA), Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) se změní v Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (European Insurance and Occupational Pensions Authority; EIOPA) a z Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) vznikne Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets Authority, ESMA). Tyto nové sektorové orgány dohledu, souhrnně nazývané  ESA - European Supervisory Authorities,  převezmou úkoly dosavadních výborů, ale získají i další pravomoci a budou úzce spolupracovat s národními orgány dohledu.

Dále by po schválení návrhů měly vzniknout 2 zcela nové orgány finančního dohledu, a to Evropský výbor pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB) a Evropský systém orgánů finančního dohledu (European System of Financial Supervisors, ESFS). Zatímco ESRB se bude zabývat tzv. obezřetnostním dohledem nad finančním sektorem z makroekonomického pohledu, ESFS bude provádět dohled na úrovni  mikroekonomické.

ESRB tedy bude mít za úkol sledovat a posuzovat rizika pro stabilitu finančního systému jako celku. Bude zajišťovat včasná varování před systémovými riziky, která by mohla narůstat, a v případě potřeby vydávat doporučení k přijetí odpovídajících opatření. Úkolem ESFS, tvořeného sítí vnitrostátních orgánů finančního dohledu úzce spolupracujících s novými sektorovými orgány vytvořenými z výborů, bude dohled nad jednotlivými finančními institucemi. ESFS by měly být svěřeny i některé pravomoci výkonné jako příprava technických norem, řešení potenciálních sporů mezi národními orgány dohledu nebo zajištění shodného uplatňování příslušné legislativy ve všech členských státech EU.

Koncem října Komise předložila doplňující návrhy, které obsahují detailnější úpravu rozsahu pravomocí nových orgánů a souvisejících technických  záležitostí.

Přijetí návrhů týkajících se makroekonomických aspektů finančního balíku by se mělo obejít bez větších  potíží.  Přísnější mikroekonomický dohled však vyvolává obavy některých členských států; Rada ministrů financí  na svém zasedání 2. prosince přijala kompromisní postoj omezující některé pravomoci ESA oproti původnímu návrhu Komise.  Evropský parlament by se měl návrhy zabývat v prvém čtvrtletí 2010. Nová struktura dohledu by měla začít fungovat na konci roku 2010.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×