Úvod » Novinky a publikace » Článek

Mezinárodní daňové vztahy

Podepsání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku; podepsání nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Čínou; podepsání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

  • Ministerstvo financí sděluje, že dne 8. září 2009 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána 11. listopadu 2004 v Praze (88/2005 Sb.m.s.). Smluvní státy si nyní vzájemně diplomatickou cestou oznámí splnění postupů, které jsou vyžadovány jejich vnitrostátními právními předpisy pro vstup v platnost tohoto protokolu, který tvoří, ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Srbsko, nedílnou součást Smlouvy. Pokud bude mít následný legislativní proces v obou státech standardní průběh, lze předpokládat, že ustanovení Protokolu se začnou v praxi provádět od 1. ledna 2011.
  • Ministerstvo zahraničních věcí informuje, že dne 28. srpna 2009 byla v Pekingu podepsána nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Čínou. Vstup této nové smlouvy v platnost a následné zahájení jejího praktického provádění se bude standardně odvíjet od vnitrostátních legislativních postupů v obou státech. Platí přitom, že ustanovení Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 11. června 1987 (41/1988 Sb.), přestanou být v platnosti a přestanou se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Čínou dnem, kterým se začne provádět tato nová smlouva.
  • Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. července 2008 byla v Jerevanu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 dne 15. července 2009 a její ustanovení se budou provádět pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu  2010, nebo později; pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2010, nebo později. Smlouva byla publikována pod č.86/2009 Sb.m.s., v částce 34.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×