Úvod » Novinky a publikace » Článek

Změny v soutěžním právu od 1. září 2009

Přijatá novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, publikována pod č. 155/2009 Sb., uvádí stávající českou úpravu do souladu s komunitárním soutěžním právem. Dotýká se jednak řady ustanovení, jejichž dikci zpřesňuje či nahrazuje s cílem odstranit dosavadní aplikační či výkladové odlišnosti od komunitární úpravy. Dále pak  doplňuje některé nové „evropské“ instituty, především zjednodušené řízení o povolení spojení podniků či sektorová šetření. Podstatně detailněji bude upraveno řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Komplexně přepracována byla sankční ustanovení.

Nové vymezení dohod narušujících soutěž

Dosavadní dikce ust. § 3 odst. 1 zákona označuje za zakázané dohody, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže. Doslovný výklad však představuje širší restrikci oproti komunitární úpravě, která s pouhou možností narušení soutěže nepočítá, ale hovoří přímo o narušení. Dochází proto ke změně formulace na „dohody, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení soutěže.“

Dohody de minimis

Novelou dochází k vypuštění dosavadního ust. § 6 zákona, které vyjímalo ze zákazu dohod narušujících soutěž ty případy, kdy podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje vymezenou hranici. Zrušení ustanovení však neznamená, že by tyto tzv. dohody de minimis měly nově zákazu bez dalšího podléhat. Legislativní změna ve skutečnosti reflektuje výše zmíněné odlišné komunitární pojetí, kdy dohody nenarušující soutěž, což jsou mj. převážně právě dohody de minimis, již apriori zakázané nejsou, a tudíž není logické je od zákazu osvobozovat. K posílení právní jistoty soutěžitelů bylo do novelizovaného ust. § 3 odst. 1 výslovně doplněno, že nejsou zakázány dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný. Pro dosažení shodné aplikační praxe v otázce kvantifikace tohoto dopadu hodlá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydat po vzoru Evropské komise Oznámení o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný.

Vznik společné kontroly nad soutěžitelem

Zmírnění úpravy sleduje i změna ust. § 12 odst. 5 a 6 zákona. Podle korespondujícího ustanovení Nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování podniků bude toto ustanovení dopadat pouze na získání společné kontroly nad nově založeným soutěžitelem (joint venture).

Sčítání obratu u dílčích transakcí

Z hlediska kriteria čistého obratu dosahovaného spojujícími se soutěžiteli postihovalo doposud ustanovení § 14 odst. 5 pouze více dílčích spojení uskutečněných v průběhu dvou let mezi týmiž soutěžiteli ve formě převodu části podniku; nově budou takové dílčí transakce posuzovány jako jediná u všech typů spojení, bez ohledu na jejich formu.

Zjednodušené řízení o povolení spojení

Zjednodušenou proceduru lze uplatnit, pokud oznamované spojení nevyvolává vážné obavy z narušení hospodářské soutěže. Novela upravuje v § 16a zákona dva druhy takových spojení; jde jednak o situaci, kdy zúčastnění soutěžitelé nepůsobí na stejném relevantním trhu ani na trhu vertikálně navazujícím na relevantní trh některého ze soutěžitelů, popř. jejich podíl na takových trzích nepřesahuje stanovené hranice. Druhým typem je přeměna podílu soutěžitele na společné kontrole ve výlučnou kontrolu společného podniku.

Zjednodušené řízení spočívá ve zkrácení lhůty pro posouzení spojení a vydání rozhodnutí ve zjednodušené formě. Zahájení zjednodušeného řízení a lhůtu k podání námitek oznamuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pouze elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě. Navržená spojení uveřejní na svých internetových stránkách. Námitky proti spojení však mohou být uplatněny i v písemné podobě.

K podání návrhu na povolení spojení, který se má projednávat ve zjednodušeném řízení, slouží zjednodušený dotazník, který je přílohou nové vyhlášky č.252/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů.

Další změny

V doplněné úpravě procesních otázek upozorňujeme zejména na nové ust. § 21a odst. 4, které v souladu s komunitární úpravou zavádí možnost sankcionovat právního nástupce, pokud skutečný porušitel soutěžních pravidel zanikne. Ustanovení se vztahuje na právnické osoby, u kterých vzniklo podezření z uzavření zakázané dohody, zneužití dominantního postavení nebo nedovoleného uskutečnění spojení.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×