Úvod » Novinky a publikace » Článek

Schválené a účinné zákony

Slevy na pojistném - zákon č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon o platebním styku; změna zákona o správě daní a poplatků  prostřednictvím doprovodného zákona o platebním styku

  • Slevy na pojistném - zákon č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon, kterým je umožněno uplatnit slevy na pojistném byl publikován dne 20. července 2009 a jeho účinnost nastává dne 1. srpna 2009. Slevu na pojistném si budou moci uplatnit zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají či budou zaměstnávat zaměstnance, jejichž příjem bude nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy (pojem průměrné mzdy pro účely zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení, je vymezen v § 5c odst. 1 tohoto zákona  a odlišuje se tak od průměrné mzdy jak ji vypočítává ČSÚ). Průměrná mzda pro účely pojistného na sociální zabezpečení je pro rok 2009, po zaokrouhlení, částka 27 100 Kč.

Slevu na pojistném lze uplatnit v období 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Sleva se uplatní jednak jako (i) mimořádná sleva na pojistném, která se stanoví za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2009 před účinností tohoto zákona (nárok na tuto slevu je za první kalendářní měsíc, v němž zákon nabude účinnosti, tj. za srpen 2009) a (ii) běžná sleva na dani, která se bude uplatňovat od účinnosti zákona, tj. poprvé za srpen 2009.

V souvislosti s přijetím tohoto zákona byla na konec § 6 odst. 13  zákona o daních z příjmů doplněna věta, která upřesňuje daňový režim slev na pojistném na sociální zabezpečení. Podle nové právní úpravy se při výpočtu základu daně nebude přihlížet k žádným slevám ani jiným částkám, o něž si bude zaměstnavatel snižovat odvody povinného pojistného, tj. výše uplatněných slev na pojistném nebude mít vliv na stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti (i) jak pro výpočet záloh na daň, (ii) tak pro výpočet roční daňové povinnosti.

  • Zákon o platebním styku

Parlament schválil nový zákon o platebním styku, kterým dochází k implementaci předpisů EU (směrnice 2007/64/ES o platebních službách) do českého právního řádu. Zákon publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 284/2009 Sb. byl schválen v Poslanecké sněmovně ve zrychleném čtení a nabývá účinnosti 1. listopadu 2009. Zákon nahrazuje předchozí právní úpravu ve vztahu k platebnímu styku a nově upravuje povinnosti při převádění plateb i pro nebankovní poskytovatele platebních služeb. Současně dochází k modifikaci právní úpravy týkající se elektronických peněz a platebních systémů, a veřejnoprávních podmínek pro provozování těchto činností, jakož i úpravy soukromoprávních vztahů.

  • Změna zákona o správě daní a poplatků prostřednictvím doprovodného zákona o platebním styku

Společně se zákonem o platebním styku byl schválen doprovodný zákon publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 285/2009 Sb, který novelizuje na 22 dalších právních předpisů. Mezi nimi je i zákon o správě daní a poplatků (část patnáctá), kde se mění den splatnosti daňových povinností. Nově dnem platby bude nikoliv den odepsání peněžních prostředků z účtu dlužníka (jak je tomu dnes), ale až den jejich připsání na účet správce daně. Takováto úprava je nyní platná pro platby daňových povinností z účtu vedeného v cizí měně nebo z účtu vedeného v zahraničí. Účinnost nové úpravy je od 1. listopadu 2009. Stejné úpravy pak doznává i zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (část šestnáctá) a zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (část sedmnáctá). V případě těchto předpisů je však účinnost stanovena od 1. ledna 2010.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×