Úvod » Novinky a publikace » Článek

Liberalizace trhů s energiemi schválena

Evropský parlament přijal koncem dubna ve druhém čtení tzv. energetický balík, který řeší budoucí fungování jednotného trhu s energiemi v EU, zejména posílení jeho konkurenceschopnosti a bezpečnosti. V dosud nejspornější otázce - štěpení energetických společností -  poslanci ustoupili od původního striktního požadavku na úplné oddělení vlastnictví výrobních kapacit od vlastnictví přenosových soustav. Schválený kompromisní návrh přináší také posílení práv spotřebitelů.

Pokud jde o otázku vlastnické struktury, členské státy budou mít k dispozici všechny tři navrhované varianty oddělení, a každý si tak bude moci zvolit odlišnou formu liberalizace svého národního trhu. Vedle tzv. úplného unbundlingu, kdy by energetické firmy musely odprodat své přenosové soustavy jinému subjektu, jde o možnost předat kontrolu nad přenosovou soustavou tzv. nezávislému systémovému operátorovi (ISO).  Stávající vlastník tedy nebude nucen k majetkovým změnám, avšak nad přenosovou sítí ztratí vliv. Třetí varianta, z hlediska docílení nezávislosti provozovatelů přenosových soustav nejmírnější a nejspornější, představuje obdobné řešení ustavením operátora pro řízení sítí (TSO), avšak určitý vliv by si zachoval i vlastník.

Posílení  ochrany spotřebitele spočívá např. v zakotvení práva na jednoduchou a bezplatnou změnu dodavatele elektřiny či plynu ve lhůtě tří týdnů. Dodavatelé musí zlepšit informovanost zákazníků; kromě veškerých relevantních údajů o spotřebě musí faktury obsahovat také srozumitelné informace umožňující porovnání energetické náročnosti jednotlivých zdrojů. Zákazníci musí být informováni o svých právech a o prostředcích  řešení stížnosti a sporů, které musí zahrnovat i nezávislé mimosoudní mechanismy, např. úřad veřejného ochránce práv pro energetiku. K úsporám energie u spotřebitelů by mělo přispět zavedení tzv. inteligentních měřičů. Členské státy jsou rovněž povinny přijmout opatření k řešení energetické chudoby a zajištění dodávek energií pro ohrožené zákazníky.

Soubor legislativních změn byl již koncem června přijat také Radou, takže pro vstup v platnost je nezbytná již jen publikace v Úředním věstníku. Lhůta pro implementaci do národních legislativ byla stanovena na 18 měsíců.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×