Úvod » Novinky a publikace » Článek

Změna v oblasti veřejné podpory

Dne 27. 4. t.r. byla pod č. 109/2009 Sb. publikována novela zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a některých dalších předpisů. Hlavním cílem změn bylo především odstranění stávajících aplikačních problémů. Nová úprava zavádí pojem „koordinační orgán veřejné podpory“, kterým je vedle dosavadního Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže též Ministerstvo zemědělství, neboť působnost zákona byla rozšířena také na veřejnou podporu v oblasti zemědělství a rybolovu.

Pro příjemce podpory jsou podstatné zejména tyto změny:

Zavádí se centrální evidence podpor de minimis, neboli podpor malého rozsahu. Jejím cílem je zefektivnit kontrolu využívání tohoto typu podpor, a to již ve fázi jejich poskytování. Od roku 2012, kdy by měl být tento systém již plně funkční, bude povinností poskytovatele podpory nejprve v registru přezkoumat, zda žadatel o podporu nepřekračuje  limit stanovený příslušným nařízením Evropské komise. Do této doby bude registr využíván k dodatečnému monitoringu limitů u již čerpaných podpor.

Byla novelizována ustanovení o správním trestání. Příjemce podpory i nadále stíhá možnost uložení sankce v případě, že nepředloží koordinačnímu orgánu potřebné dokumenty či informace. Výše pokuty je však stanovena pevnou částkou (max.300 000 Kč), nebude tedy již odvislá od výše poskytnuté podpory. Posiluje se vymáhání neoprávněně čerpaných podpor, a to formou nové deliktní skutkové podstaty dopadající na poskytovatele, pokud neučiní veškerá opatření k vrácení a vymožení veřejné podpory vůči jejímu neoprávněnému příjemci.

Novela nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2009 s výjimkou týkající se centrálního registru podpor de minimis.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×