Úvod » Novinky a publikace » Článek

Co přinášejí datové schránky

Datové schránky byly zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jehož účinnost nastává 1.7.2009. Dlouhá legisvakanční lhůta, určená k seznámení s novou úpravou, však přinesla již také první novelizace zákona. Tak se ještě před nabytím účinnosti zásadně mění původní záměr, označovaný jako eGovernment; v rámci novely zákona o archivnictví a spisové službě, která právě prochází závěrečnou fází legislativního procesu, bylo rozšířeno užívání systému datových schránek také pro vzájemnou komunikaci mezi soukromými subjekty. Novela rovněž vyřešila problém nákladů spojených s provozováním informačního systému datových schránek (ISDS); tyto budou hrazeny ze státního rozpočtu.

Význam ISDS

Zvláštní význam zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále též jen „zákon“) spočívá v zavedení povinné elektronické komunikace orgánů veřejné moci, a to jak mezi sebou navzájem, tak vůči osobám, které mají zřízenu datovou schránku, ať již obligatorně - ze zákona, či dobrovolně na základě vlastní žádosti o její zřízení. Současně získávají fyzické a právnické osoby možnost komunikovat se státem elektronicky; zůstává však na jejich uvážení, zda ji využijí. I právnické osoby a další subjekty, kterým je datová schránka zřizována automaticky ze zákona, mohou nadále činit úkony a podání vůči orgánům veřejné moci v listinné formě.

Pod orgány veřejné moci zákon zahrnuje státní orgány (tzn.vládu, správní a jiné státní úřady, soudy, státní zastupitelství, bezpečnostní sbory, ČNB, veřejného ochránce práv a další), orgány územních samosprávných celků, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas a Českou televizi, samosprávné komory zřízených zákonem, notáře a soudní exekutory.

Důležitým prvkem nové úpravy je tedy uznání rovnocennosti elektronických dokumentů s papírovými; zákon upravuje tzv. autorizovanou konverzi dokumentů, tedy převod dokumentu z listinné podoby do elektronické - datové zprávy, a naopak, včetně subjektů, které jsou oprávněny konverzi provádět.

Elektronizaci veřejné správy a justice pak dovršuje výše zmíněná novela zákona o archivnictví zavedením elektronické spisové služby resp. preferencí její elektronické formy před listinnou podobou.

Zřizování datových schránek

Datová schránka je elektronické úložiště zřizované bezplatně Ministerstvem vnitra, zpravidla na žádost subjektu. To se týká všech fyzických osob včetně podnikajících; výjimkou v této skupině jsou pouze advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci, kteří získají schránku automaticky. Bez žádosti budou dále schránky zřizovány právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku, organizačním složkám zahraničních právnických osob a právnickým osobám zřízeným zákonem. Nelze však počítat s tím, že ihned po nabytí účinnosti zákona již všechny tyto subjekty budou disponovat svou datovou schránkou. Vzhledem k jejich množství budou podle přechodných ustanovení zákona zřízeny schránky právnickým osobám, insolvenčním správcům a dokonce i orgánům veřejné moci do 90 dnů od účinnosti zákona, tedy do konce září. U daňových poradců a advokátů je stanoveno ještě delší přechodné období - tři roky; tyto osoby však mohou získat schránku dříve na základě žádosti.

Elektronické doručování soukromým subjektům

Povinnost elektronického doručování právnickým a fyzickým osobám disponujícím datovou schránkou není absolutní. V prvé řadě záleží na povaze dokumentu, tzn. zda elektronické doručení umožňuje. Stejně tak se neuplatní, je-li podle zvláštní úpravy předepsáno doručování veřejnou vyhláškou anebo doručuje-li se na místě, tedy osobám přítomným při daném úkonu či jednání. Zákon nezasahuje do pořadí jednotlivých způsobů doručování upravených jinými předpisy, pokud připouštějí jako jeden z těchto způsobů doručení prostřednictvím datové schránky. Je však nutno konstatovat, že u stěžejních procesních předpisů byla úprava doručování také novelizována, takže přednost elektronického doručování od 1. července prakticky samy zakotvují, resp.ihned po doručení na místě; viz např. ust. § 45 odst. 2 občanského soudního řádu, ust. § 62 odst. 1 trestního řádu, § 19 správního řádu, § 41 soudního řádu správního, § 17a zákona o správě daní a poplatků apod.

Postup při doručování do schránky

Je nutno upozornit, že doručování prostřednictvím datové schránky je kvalitativně odlišné oproti tomu, jak je doručování prostřednictvím veřejné datové sítě koncipováno a užíváno dosud (viz např.ust. § 45f občanského soudního řádu v dnešním znění). Stávající elektronické doručování je založeno na dobrovolnosti jak z hlediska souhlasu adresáta s užitím této formy, tak zejména z hlediska dobrovolnosti resp. i libovůle adresáta v tom, zda doručení dokumentu potvrdí datovou zprávou opatřenou svým zaručeným elektronickým podpisem. Adresát tak může vždy založit důvod neúčinnosti doručení, přestože se s předmětným dokumentem seznámí.

Podle nové úpravy bude dokument doručen následným přihlášením adresáta do schránky. Jestliže se do schránky nepřihlásí ve lhůtě 10-ti dnů od doručení dokumentu, nastává fikce doručení tímto 10.dnem. Doručení dokumentu do datové schránky se považuje za doručení do vlastních rukou. Podání fyzické či právnické osoby učiněné prostřednictvím datové schránky bude mít stejné účinky jako písemné podání; to však neplatí, má-li dokument podepsat více osob současně – v takovém případě bude nutno použít zaručený elektronický podpis.

Za podmínek stanovených zvláštními předpisy bude možné domáhat se určení neúčinnosti doručení do datové schránky (např. pro dočasnou nepřítomnost).

Další následné změny

Shora zmíněná novela zákona o archivnictví a spisové službě přináší subjektům, kterým je zřizována datová schránka obligatorně (orgány veřejné moci, právnické osoby) ještě další možnost, jak odložit započetí komunikace prostřednictvím datové schránky. Bylo doplněno přechodné období pro tzv. aktivaci datové schránky. Uvedené subjekty se proto do konce října mohou rozhodnout, zda si již aktivují svou datovou schránku či nikoli. Pokud tak neučiní, bude jim automaticky aktivována k 1.listopadu 2009.

Přechodné období je také zamýšleno pro využívání informačního systému datových schránek pro výměnu zpráv mezi soukromými subjekty navzájem. Sama tato komunikace bude povolena od 1.1.2010. Poté po období šesti měsíců, tzn. do 30.6.2010, bude možné neúřední komunikaci využívat pouze pro zasílání faktur, či jiných žádostí o zaplacení.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×