Úvod » Novinky a publikace » Článek

SPE - jednotná forma obchodní společnosti v rámci Evropy

Jednání o právním rámci evropské soukromé společnosti (Societas Privata Europaea) v průběhu měsíce března významně pokročila. Návrh nařízení o statutu SPE byl projednán v Evropském parlamentu, který jej schválil s několika pozměňovacími návrhy. 

Cílem iniciativy, předložené v rámci Evropského programu na podporu malého a středního podnikání (Small Business Act), je posílení konkurenceschopnosti menších podniků na jednotném trhu zjednodušením zakládací procedury a celkovým usnadněním jejich činnosti. Společnosti této formy by měly fungovat na základě jednoduchých a pružných ustanovení korporátního práva, shodných ve všech členských státech. Očekává se tedy značná redukce nákladů v důsledku eliminace rozdílných přístupů členských států k fungování a řízení společnosti na mezistátní úrovni mezi členskými zeměmi.

Návrh Statutu neupravuje záležitosti pracovněprávní, daňové, účetnictví či insolvenci, které se budou i nadále řídit národním právem jednotlivých členských států. Totéž platí pro práva a povinnosti společníků s výjimkou těch, které budou vyplývat ze stanov.

Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu se týkají např. často diskutované výše základního kapitálu takovéto společnosti. Podle původního návrhu Komise by měl činit 1 Euro. Poslanci se shodli na tom, že nízkou úroveň je třeba zachovat, nicméně doplnili požadavek, že by ve stanovách společnosti měla být zakotvena povinnost výkonného orgánu podepsat prohlášení o platební schopnosti. Pokud by stanovy tuto povinnost neobsahovaly, základní kapitál by měl být 8 tisíc Euro.

Dále Parlament požaduje zavést opatření, aby větší společnosti nemohly využívat statutu SPE k obcházení stávajících povinností vyplývajících z vnitrostátních předpisů; obdobné však platí i pro SPE samotné, vzhledem k tomu, že mohou mít své (registrované) sídlo v jiném členském státě než ústřední správu či hlavní provozovnu.

Výsledné znění návrhu nařízení je nyní v rukou Rady. Požadavky Evropského parlamentu vznesené k některým otázkám však nejsou pro Radu závazné, vzhledem k tomu, že procedura projednávání má pouze povahu konzultace.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×