Úvod » Novinky a publikace » Článek

Návrh Směrnice o průmyslových emisích (integrované prevenci a kontrole znečištění)

Evropský Parlament schválil na svém březnovém zasedání v prvém čtení návrh Směrnice o průmyslových emisích. Obsahem tohoto návrhu je sloučení stávajících sedmi norem vztahujících se k průmyslovým emisím do jednoho aktu; jde o směrnici o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPR) a šest odvětvových norem – tzv. směrnice o VOC, o LCP, o oxidu titaničitém a o spalování odpadu. Důvodem však není jen odstranění složitosti a nesourodosti stávajícího právního rámce; záměr reaguje především na stále vzrůstající hodnoty emisí znečišťujících vodní zdroje, půdu a vzduch, a snaží se proto vytvořit účinnější celoevropský rámec a standardy pro integrovaný přístup k prevenci. 

Revize proto počítá s rozšířením působnosti Směrnice na další průmyslová zařízení a se zpřísněním emisních limitů pro některé kategorie provozů či určité látky.

Především však stanoví požadavek, že by každé zařízení mělo disponovat tzv. environmentálním povolením, které na základě stanovených závazných pravidlech pro jednotlivé kategorie zařízení bude vydávat členský stát.

Provoz zařízení by neměl vést ke znečišťování půdy a podzemních vod; sanace daného místa jako povinnost provozovatele po ukončení činnosti by měla být samozřejmostí.

Evropský parlament se vedle zpřísnění limitů vyslovil pro posílení implementace tzv. nejlepších dostupných technik (BAT), tzn. nejúčinnější metod, které lze v příslušném průmyslovém odvětví provádět za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek. Dále požaduje zavedení minimálních celoevropských limitů, které nebudou moci být za žádných okolností překročeny, což má bránit dosud frekventovanému udělování výjimek. Prosadil i některé pozměňovací návrhy, které požadavky původní předlohy Komise zmírňují.

Dalším krokem bude nyní projednání návrhu na zasedání Rady ministrů plánovaném na 25. června tohoto roku a snaha o dosažení politické dohody.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×