Úvod » Novinky a publikace » Článek

Liberalizace trhů s energiemi ve druhém čtení

Jedním z prvních setkání organizovaných českým předsednictvím bylo zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, na němž byl dojednán společný postoj k energetickému liberalizačnímu balíku. Rada se podle očekávání neztotožnila s velkou většinou pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu, přijatých v loňském prvém čtení. Mezi nejspornější otázky i nadále patří tzv. unbundling, vlastnické oddělení dodavatelských a výrobních činností od provozování přenosových soustav, které se dotýká všech producentů plynu a elektřiny v Unii.

V přepracovaných textech směrnic Rada uvádí tři varianty unbundlingu, které se navzájem liší stupněm provedeného oddělení. Resortní ministři preferují a prosazují nejmírnější z nich. Zdůrazňují dále nezbytnost transparentnosti přijímaných norem a vyloučení jakékoliv diskriminace. Evropský parlament však v prvém čtení naopak trval na úplném vlastnickém oddělení podniků působících v oblasti výroby či dodávek zemního plynu a elektrické energie od provozu přenosových sítí..

Další spornou záležitostí je tzv. klauzule Gazprom, týkající se přístupu k zemím mimo unii, snažícím se vstoupit na evropský energetický trh. Ministři se shodli na systému certifikace, který bude v pravomoci členských států a jejich regulačních orgánů.  Jak známo, původní návrh Komise tuto důležitou pravomoc svěřoval regulační agentuře ACER event. by si ji ponechala Komise samotná; s tímto postupem vyslovil souhlas i Parlament.

Návrh na vytvoření ACER jako nadnárodního regulačního orgánu provází neshody jednak v otázce rozsahu jeho pravomocí, a jednak v rozdělení hlasovacích práv mezi jednotlivé členské státy. Společný postoj Rady vychází z rovnoměrného rozdělení, tzn. každý členský stát by měl mít 1 hlas, bez ohledu na svou velikost.

Liberalizací energetiky se tedy budou znovu zabývat poslanci Evropského parlamentu, podle předpokladu na květnovém zasedání. Vzhledem k dosavadním odlišným postojům však průchod současné podoby energetického balíku druhým čtením nelze označit za jistý.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×