Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nová úprava dokládání některých skutečností při zápisech do obchodního rejstříku

V návaznosti na novou právní úpravu fúzí a dalších přeměn, účinnou od 1.července 2008, byla novelizována vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku. Hlavní změna spočívá v nové podrobnější úpravě příloh, kterými je nutno doložit skutečnosti, zapisované do obchodního rejstříku při přeměnách obchodních společností, družstev a evropské družstevní společnosti.

Nově doplněná ustanovení tak zpřehledňují právní úpravu, neboť nyní specifikují výčet listin a dokumentů, které je nezbytné přiložit k návrhu na zápis, podle jednotlivých druhů přeměn (vnitrostátní či přeshraniční fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy) a typu subjektu popř. i dalších skutečností.

Squeeze out

V případě vytěsnění menšinových akcionářů bude nově nezbytné předložit k návrhu na zápis do obchodního rejstříku doklad o tom, že hlavní akcionář předal bance nebo obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění.

Živnostenské oprávnění není nutné dokládat

Novela vyhlášky reaguje také na zavedení živnostenského rejstříku a přináší významné omezení dosavadních administrativních požadavků; existenci příslušného živnostenského oprávnění, např. při prvozápisu podnikatele do obchodního rejstříku anebo změně předmětu podnikání, si rejstříkový soud ověří sám. Povinnost dokládat oprávnění k podnikatelské činnosti se tak nadále týká pouze případů, kdy tyto skutečnosti nejsou zjistitelné z informačních systémů veřejné správy, majících podobu rejstříků, seznamů či veřejných evidencí.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×